Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Platnost standardu: Od 7.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly Ústní ověření
b Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem chladiv a olejů Ústní ověření
c Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provedení tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v činnosti tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty soustav s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat sezonní topný faktor tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda Ústní ověření
b Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat, jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:

  1. střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky

  2. střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

  3. vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

  4. vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok

  5. řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Ověřování splnění kritérií probíhá ústním ověřením a praktickým předvedením. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací. K přezkoušení těchto kompetencí určí zkoušející část tepelného čerpadla. K přezkoušení kompetence Instalace, údržba a servis tepelného čerpadla zkoušející simuluje závadu na určené části soustavy s tepelným čerpadlem.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pro využití tepelných čerpadel

České vysoké učení technické v Praze

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.