Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit zásady a cíle lesnické osvěty Písemné ověření
b Charakterizovat vhodný postup práce při osvětové činnosti v lese Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v problematice hospodářské úpravy lesů, dendrometrie, pěstování lesů, ochrany lesů, lesní těžby, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství a navrhnout aktivity reflektující dané téma přiměřeně pro cílovou skupinu Písemné a ústní ověření
d Popsat použití interaktivních a aktivizačních metod a navrhnout konkrétní způsoby jejich aplikace při osvětové činnosti v lesnictví Písemné ověření
e Vysvětlit specifika cílových skupin při osvětové činnosti v lesnictví v závislosti na věku a potřebách účastníků Písemné ověření
f Vysvětlit cíle výchovy k udržitelnému rozvoji na příkladech udržitelného lesnického hospodaření Písemné ověření
g Vysvětlit význam jednotlivých ustanovení legislativy souvisejících s lesnictvím (lesní zákon a navazující vyhlášky, zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon na ochranu zvířat proti týrání) a navrhnout aplikaci jejich principů při osvětové činnosti Písemné a ústní ověření
h Provést instruktáž o použití běžných lesnických pomůcek (vybavení dřevorubce, taxátora a dělníka v pěstební činnosti) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnostní rizika při kontaktu se zvířaty, technikou, zbraněmi a jinými pomůckami používanými při akci lesnické osvěty v lese Písemné ověření
b Popsat bezpečnostní rizika při aktivitách ve venkovním prostředí, v lesnickém a dřevařském provozu, včetně možností jejich eliminace Písemné ověření
c Popsat postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu účastníka Písemné ověření
d Vysvětlit vhodný způsob předání informací o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Písemné ověření
e Předvést a popsat vhodné vybavení lékárničky pro akci lesnické osvěty v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava akce lesnické osvěty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle konkrétní akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
b Na základě stanovených cílů navrhnout osnovu akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
c Podrobně popsat a obhájit navržené aktivity a jejich využití včetně výběru pomůcek; pokud lze, tak i jejich návaznosti na RVP Písemné a ústní ověření
d Zdůvodnit potřebu zpětné vazby (reflexe) na konci programu akce Písemné a ústní ověření
e Navrhnout 2 evaluační aktivity pro zjištění zpětné vazby účastníků akce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace akce lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat připravenou akci lesnické osvěty v lese se zadanou cílovou skupinou jakožto průvodce Praktické předvedení
b Vysvětlovat lesnickou problematiku během akce přiměřeně cílové skupině (v závislosti na věku a potřebách účastníků) Praktické předvedení
c Vysvětlovat informace v souvislostech a interdisciplinárně, v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje Praktické předvedení
d Využívat interaktivní a prožitkové metody a přístupy Praktické předvedení
e Dodržovat školskou a lesnickou legislativu Praktické předvedení
f Informovat účastníky akce o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Praktické předvedení
g Připravit si a při akci využít lesnické pomůcky a také jednoduché pomůcky z přírodnin Praktické předvedení
h Naplnit stanovené cíle programu Praktické předvedení
i Motivovat účastníky akce k práci s přírodninami a citovému vztahu k přírodě Praktické předvedení
j Umožnit účastníkům praktickou činnost Praktické předvedení
k Ověřit validitu akce u účastníků vzhledem ke stanoveným cílům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Propagace lesnické osvětové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat tiskovou zprávu informující média o proběhlé akci lesnické osvěty Praktické předvedení
b Připravit a předvést elektronickou prezentaci o proběhlé akci lesnické osvěty a obecně o lesnické osvětové činnosti pro vybranou cílovou skupinu (nadřízený, učitelé, jiná veřejnost) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o profesních kvalifikacích Lesní technik lesník pro pěstební činnost a Lesní technik lesník pro těžební činnost nebo doklad potvrzující absolvování lesnického oboru na maturitní, vyšší odborné nebo vysokoškolské úrovni.

 

Uchazeč 1 měsíc před zkouškou obdrží popis dvou cílových skupin – počet, věk, potřeby (první cílová skupina – běžná MŠ, ZŠ, SŠ; druhá cílová skupina – se specifickými vzdělávacími potřebami: senioři, účastníci ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, rodiče s dětmi, zájmové kroužky atd.), pro něž bude připravovat projekty akce lesnické osvěty, každý v rozsahu 4 hodin.

 

Uchazeč si připraví dva projekty akce lesnické osvěty dle kompetence Příprava akce lesnické osvěty (rozsah každého projektu min. 8–10 normostran) a odešle je 14 dní před termínem konání zkoušky autorizované osobě.

V projektech budou mj. přesně popsány navržené aktivity včetně toho, jakým způsobem budou s účastníky akce realizovány a jaký osvětový cíl se danou aktivitou sleduje.

Součástí obou projektů bude i výčet a popis použitých pomůcek, včetně jejich ukázek v obrazové příloze (jedná se zejména o uchazečem vytvořené či navržené materiály a pomůcky, či materiály a pomůcky ne všeobecně známé).

Uchazeč bude u zkoušky obhajovat připravené projekty.

 

Uchazeči bude týden před konáním zkoušky oznámeno, s jakou cílovou skupinou a kde bude akci lesnické osvěty realizovat. Zkouška se koná v lese odpovídajícímu pozemkům určeným k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

S tímto oznámením uchazeč od autorizované osoby obdrží následující informace:

datum a čas realizace akce lesnické osvěty

místo realizace akce

popis terénu

platné mapové podklady – porostní a typologickou mapu

výpis z hospodářské knihy týkající se dotčených porostů

místo konání písemných a ústních částí zkoušky

harmonogram celého zkušebního dne

 

Doporučený průběh zkoušky:

Pro ověření kompetence Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví bude uchazeči k dispozici příslušná legislativa:

Zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení, zejména:

o    Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb.,

o    Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb.,

o    Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb.,

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeč realizuje zadanou akci týkající se kompetence Realizace akce lesnické osvěty v lese v rozsahu přibližně 4 hodiny na základě svého projektu, vybraného autorizovanou osobou. Během realizace se od účastníka očekává vhodné oblečení a vystupování (kultivované vystupování, odborné znalosti). Po realizaci akce následuje vyhodnocení akce s komisí.

Poté proběhne písemná část zkoušky ke kompetencím Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví a Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese. Uchazeč má zároveň prostor na přípravu tiskové zprávy a prezentace – kompetence Propagace lesnické osvětové činnosti. Uchazeč využije PC autorizované osoby včetně tiskárny. Doporučený čas pro písemnou část je 60 minut.

 

Po písemné části zkoušky následuje ústní zkouška, která bude probíhat v souladu s kritérii hodnotícího standardu. Nakonec uchazeč odevzdá tiskovou zprávu a předvede prezentaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo zemědělství

Střední lesnická škola Hranice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesy hl. m. Prahy