Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit zásady a cíle lesnické osvěty Písemné ověření
b Charakterizovat vhodný postup práce při osvětové činnosti v lese Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v problematice hospodářské úpravy lesů, dendrometrie, pěstování lesů, ochrany lesů, lesní těžby, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství a navrhnout aktivity reflektující dané téma přiměřeně pro cílovou skupinu Písemné a ústní ověření
d Popsat použití interaktivních a aktivizačních metod a navrhnout konkrétní způsoby jejich aplikace při osvětové činnosti v lesnictví Písemné ověření
e Vysvětlit specifika cílových skupin při osvětové činnosti v lesnictví v závislosti na věku a potřebách účastníků Písemné ověření
f Vysvětlit cíle výchovy k udržitelnému rozvoji na příkladech udržitelného lesnického hospodaření Písemné ověření
g Vysvětlit význam jednotlivých ustanovení legislativy souvisejících s lesnictvím (lesní zákon a navazující vyhlášky, zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon na ochranu zvířat proti týrání) a navrhnout aplikaci jejich principů při osvětové činnosti Písemné a ústní ověření
h Provést instruktáž o použití běžných lesnických pomůcek (vybavení dřevorubce, taxátora a dělníka v pěstební činnosti) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnostní rizika při kontaktu se zvířaty, technikou, zbraněmi a jinými pomůckami používanými při akci lesnické osvěty v lese Písemné ověření
b Popsat bezpečnostní rizika při aktivitách ve venkovním prostředí, v lesnickém a dřevařském provozu, včetně možností jejich eliminace Písemné ověření
c Popsat postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu účastníka Písemné ověření
d Vysvětlit vhodný způsob předání informací o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Písemné ověření
e Předvést a popsat vhodné vybavení lékárničky pro akci lesnické osvěty v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava akce lesnické osvěty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle konkrétní akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
b Na základě stanovených cílů navrhnout osnovu akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
c Podrobně popsat a obhájit navržené aktivity a jejich využití včetně výběru pomůcek; pokud lze, tak i jejich návaznosti na RVP Písemné a ústní ověření
d Zdůvodnit potřebu zpětné vazby (reflexe) na konci programu akce Písemné a ústní ověření
e Navrhnout 2 evaluační aktivity pro zjištění zpětné vazby účastníků akce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace akce lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat připravenou akci lesnické osvěty v lese se zadanou cílovou skupinou jakožto průvodce Praktické předvedení
b Vysvětlovat lesnickou problematiku během akce přiměřeně cílové skupině (v závislosti na věku a potřebách účastníků) Praktické předvedení
c Vysvětlovat informace v souvislostech a interdisciplinárně, v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje Praktické předvedení
d Využívat interaktivní a prožitkové metody a přístupy Praktické předvedení
e Dodržovat školskou a lesnickou legislativu Praktické předvedení
f Informovat účastníky akce o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Praktické předvedení
g Připravit si a při akci využít lesnické pomůcky a také jednoduché pomůcky z přírodnin Praktické předvedení
h Naplnit stanovené cíle programu Praktické předvedení
i Motivovat účastníky akce k práci s přírodninami a citovému vztahu k přírodě Praktické předvedení
j Umožnit účastníkům praktickou činnost Praktické předvedení
k Ověřit validitu akce u účastníků vzhledem ke stanoveným cílům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Propagace lesnické osvětové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat tiskovou zprávu informující média o proběhlé akci lesnické osvěty Praktické předvedení
b Připravit a předvést elektronickou prezentaci o proběhlé akci lesnické osvěty a obecně o lesnické osvětové činnosti pro vybranou cílovou skupinu (nadřízený, učitelé, jiná veřejnost) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o profesních kvalifikacích Lesní technik lesník pro pěstební činnost a Lesní technik lesník pro těžební činnost nebo doklad potvrzující absolvování lesnického oboru na maturitní, vyšší odborné nebo vysokoškolské úrovni.

 

Uchazeč 1 měsíc před zkouškou obdrží popis dvou cílových skupin – počet, věk, potřeby (první cílová skupina – běžná MŠ, ZŠ, SŠ; druhá cílová skupina – se specifickými vzdělávacími potřebami: senioři, účastníci ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, rodiče s dětmi, zájmové kroužky atd.), pro něž bude připravovat projekty akce lesnické osvěty, každý v rozsahu 4 hodin.

 

Uchazeč si připraví dva projekty akce lesnické osvěty dle kompetence Příprava akce lesnické osvěty (rozsah každého projektu min. 8–10 normostran) a odešle je 14 dní před termínem konání zkoušky autorizované osobě.

V projektech budou mj. přesně popsány navržené aktivity včetně toho, jakým způsobem budou s účastníky akce realizovány a jaký osvětový cíl se danou aktivitou sleduje.

Součástí obou projektů bude i výčet a popis použitých pomůcek, včetně jejich ukázek v obrazové příloze (jedná se zejména o uchazečem vytvořené či navržené materiály a pomůcky, či materiály a pomůcky ne všeobecně známé).

Uchazeč bude u zkoušky obhajovat připravené projekty.

 

Uchazeči bude týden před konáním zkoušky oznámeno, s jakou cílovou skupinou a kde bude akci lesnické osvěty realizovat. Zkouška se koná v lese odpovídajícímu pozemkům určeným k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

S tímto oznámením uchazeč od autorizované osoby obdrží následující informace:

datum a čas realizace akce lesnické osvěty

místo realizace akce

popis terénu

platné mapové podklady – porostní a typologickou mapu

výpis z hospodářské knihy týkající se dotčených porostů

místo konání písemných a ústních částí zkoušky

harmonogram celého zkušebního dne

 

Doporučený průběh zkoušky:

Pro ověření kompetence Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví bude uchazeči k dispozici příslušná legislativa:

Zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení, zejména:

o    Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb.,

o    Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb.,

o    Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb.,

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeč realizuje zadanou akci týkající se kompetence Realizace akce lesnické osvěty v lese v rozsahu přibližně 4 hodiny na základě svého projektu, vybraného autorizovanou osobou. Během realizace se od účastníka očekává vhodné oblečení a vystupování (kultivované vystupování, odborné znalosti). Po realizaci akce následuje vyhodnocení akce s komisí.

Poté proběhne písemná část zkoušky ke kompetencím Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví a Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese. Uchazeč má zároveň prostor na přípravu tiskové zprávy a prezentace – kompetence Propagace lesnické osvětové činnosti. Uchazeč využije PC autorizované osoby včetně tiskárny. Doporučený čas pro písemnou část je 60 minut.

 

Po písemné části zkoušky následuje ústní zkouška, která bude probíhat v souladu s kritérii hodnotícího standardu. Nakonec uchazeč odevzdá tiskovou zprávu a předvede prezentaci.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na lesnictví a pedagogická kvalifikace pro vykonávání přímé pedagogické činnosti (dřívější „doplňující pedagogické studium“) nebo bakalářské vzdělání pedagogického směru a alespoň 5 let odborné praxe jako odpovědná osoba za činnosti v oblasti lesního hospodářství a také alespoň 3 roky praxe v lesnické osvětě, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou před podáním žádosti o autorizaci.

b)Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti lesnictví a také alespoň 3 roky praxe v lesnické osvětě, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba:

má k dispozici lesní komplex o rozloze minimálně 500 ha,

má k dispozici místnost pro vykonání písemné a ústní části zkoušky vybavenou PC a tiskárnou,

je pro provedení zkoušky povinna organizačně a dopravně zajistit účast cílové skupiny s minimálním počtem 8 účastníků; pokud je cílová skupina složena z účastníků mladších 15 let, je autorizovaná osoba povinna zároveň zajistit i pedagogický dohled,

je vybavena lesnickými pomůckami a přístroji běžnými pro lesní provoz.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo zemědělství

Střední lesnická škola Hranice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesy hl. m. Prahy