Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
e Vysvětlit fyziologické principy kardiovaskulární a dýchací soustavy vzhledem k pohybu ve vodním prostředí Písemné ověření
f Popsat a vysvětlit fyzikální principy, které mají vliv na pobyt a pohyb jedince ve vodním prostředí Písemné ověření
g Ověřit měřením tepové frekvence vhodné zatížení organismu při lekci aqua fitness s přihlédnutím na specifika pohybu ve vodním prostředí a naměřené hodnoty zanalyzovat a vyvodit důsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit cíle a úkoly pohybové edukace v aqua fitness Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit důležitost dodržování didaktických principů v aqua fitness Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit specifika přístupu k různým věkovým skupinám a metodice výuky aqua fitness skupin se zdravotním omezením a po úraze Písemné a ústní ověření
d Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce aqua fitness Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodných podmínek, prostředí a pomůcek pro aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit výběr vhodného bazénu, jeho prostředí, vybavení a výběr pomůcek s ohledem na specifika dané skupiny dle věku, zdravotního omezení a tematického zaměření jednotlivých lekcí Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit vhodný výběr pomůcek a prostředí pro jednotlivé formy aqua fitness a pro nácvik vybraného plaveckého způsobu Ústní ověření
c Popsat a zdůvodnit vhodný výběr časového rozložení jednotlivých lekcí během dne a délku jejich trvání dle individuálních specifik dané skupiny cvičících (senioři, děti, dospělí a osoby se zdravotním omezením a po úraze) Písemné a ústní ověření
d Popsat vhodný harmonogram pronájmu bazénu s ohledem na trvání jednotlivých lekcí, týdenního, měsíčního a ročního plánu včetně specifik prázdninového provozu a možných alternativ Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace tréninku plavecké části aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit procentuální zastoupení plavání a dalších forem aqua fitness v jedné lekci i v celkovém harmonogramu lekcí aqua fitness Písemné a ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit, čeho se vyvarovat a na co se zaměřit v úvodní, hlavní a závěrečné části lekce aqua fitness vzhledem k věkovým a zdravotním specifikům cvičících a tematickému zaměření lekce Písemné a ústní ověření
c Sestavit přípravu na jednu modelovou lekci aqua fitness zaměřenou v hlavní části na základní plavecké dovednosti nebo zdokonalování plavecké techniky pro zadanou skupinu cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést správnou techniku plaveckého způsobu kraul a znak na 50 m včetně modifikované kyvadlové (prsové) obrátky s dohmatem na břiše u kraulu a na zádech u znaku s odrazem od stěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést správnou techniku plaveckého způsobu prsa na 50 m včetně prsové obrátky (případně modifikované obrátky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uplavat pod vodou na jeden nádech 10 m (pro ženy) nebo 15 m (pro muže) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat metodiku nácviku základních plaveckých dovedností s důrazem na správné dýchání a výdech do vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat metodiku nácviku plaveckých způsobů znak nebo kraul nebo prsa pro jednotlivé skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) a uvést specifika jednotlivých skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nácvik vstupu do vody a kyvadlové prsové obrátky případně modifikované kyvadlové obrátky s dohmatem na zádech pro znak a na břiše pro prsa a kraul s odrazem od stěny s ohledem na specifika skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat 3 nejčastější chyby v technice plaveckých způsobů znak, kraul a prsa, včetně metodických postupů a plaveckých cvičení pro odstranění těchto chyb s ohledem na specifika skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze), věkové zvláštnosti a zdravotní omezení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat správné držení těla v jednotlivých polohách a pohybech aerobního cvičení ve vodě, aqua gymnastiky, aqua joggingu, aqua aerobiku a aqua bike Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést správně technicky základní prvky a polohy aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a předvést časté chyby v provedení základních prvků a poloh aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit a odstranit případné chyby v provedení základních prvků a poloh aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení
e Sestavit modelový příklad zápisu praktické šedesátiminutové lekce Praktické předvedení
f Sestavit harmonogram náplně dvanácti lekcí pro různé formy aerobního, aqua gymnastického a posilovacího cvičení ve vodním prostředí se zařazením cviků pro jednotlivce, dvojice i skupiny Praktické předvedení
g Sestavit harmonogram náplně dvanácti lekcí pro různé druhy tanečních forem ve vodním prostředí Praktické předvedení
h Vést lekci aerobní, posilovací, aqua gymnastické a taneční formy cvičení a hry ve vodě pro minimálně 5 cvičících včetně rozplavání, protažení a relaxace Praktické předvedení
i Vést skupinové lekce se zařazením cviků pro jednotlivce, dvojice i skupiny pomocí odborného názvosloví a jasné, přesné a dostatečně hlasité verbální i dostatečně viditelné neverbální komunikace Praktické předvedení
j Vést lekci plynule v souladu s hudbou, navazovat cviky nebo techniky, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
k Vhodně motivovat a zaujmout cvičící, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
l Vysvětlit a předvést správné držení těla v jednotlivých polohách a pohybech, včetně souborů cvičení pro uvolnění, kompenzaci, rozsah kloubní pohyblivosti a relaxaci ve vodním prostředí v různých hloubkách vody ve dvojicích i skupinách v aqua gymnastice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecně vhodné pohybové formy pro děti ve vodě Písemné ověření
b Charakterizovat specifika skupiny „dospělí“ a uvést pro ně vhodné pohybové formy ve vodě Písemné ověření
c Uvést a charakterizovat obecně nedoporučované a naopak vhodné cviky a pohybové aktivity pro seniory a uvést možná zdravotní rizika spojená s nevhodně volenými pohybovými aktivitami ve vodě Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované a naopak vhodné cviky, pozice těla a pohybové aktivity ve vodě pro jednotlivé fáze těhotenství Písemné ověření
e Charakterizovat specifika skupiny „jedinci se zdravotním omezením a po úraze“ a uvést pro ně vhodné pohybové aktivity ve vodě Písemné ověření
f Sestavit koncept týdenního harmonogramu náplně jednotlivých lekcí animačního programu aqua fitness Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit zajištění bezpečnosti cvičících při lekcích aqua fitness včetně specifik místa předcvičování (lektor na břehu, lektor ve vodě) Písemné a ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit, jaký je maximální počet dětských neplavců, osob se zdravotním omezením a dospělých v bazénu pod vedením jednoho instruktora, včetně legislativního zajištění a popisu zodpovědné osoby v případě úrazu či tonutí cvičícího Písemné a ústní ověření
c Popsat a předvést dopomoc unavenému plavci bez pomůcky ze břehu a z vody a s pomůckou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést alespoň 3 prvky sebezáchranné dovednosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést skok do neznámé vody, záchranářský kraul a bezpečné přiblížení se Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést narovnání tonoucího zepředu nebo zezadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 15 m Praktické předvedení
h Popsat a předvést vytažení tonoucího ze dna, vytažení na břeh a následnou resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést a popsat postup poskytování první pomoci při bezvědomí, dušení, oběhové zástavy, křeče, úrazu páteře a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness, wellness Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
c Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
d Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP bude doplněn).

Uchazeč předloží zdravotní osvědčení od sportovního lékaře.

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese plavky, píšťalku a obuv na bazén, příp. plaveckou čepici a plavecké brýle a hudbu na hudebním nosiči připravenou pro praktické vedení lekce.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče, používání adekvátní odborné terminologie na požadované úrovni a výběr vhodného hudebního doprovodu.

 

Po dohodě s autorizovanou osobou budou cvičící – figuranti zajištěni buď uchazečem, nebo autorizovanou osobou.

 

V rámci tohoto standardu základními plaveckými dovednostmi rozumíme: plavecké dýchání, vznášení, splývavé polohy, splývání, pády do vody a orientaci pod vodou.

V rámci tohoto standardu aerobními formami aqua fitness rozumíme: aqua jogging, aqua aerobik, aqua step aerobik, aqua bike, plavání, aj.

V rámci tohoto standardu posilovacími formami aqua fitness rozumíme: cvičení ve vodě s využitím aqua činek, aqua nudlí, aqua rukavic, ponožek aj.

V rámci tohoto standardu tanečními formami aqua fitness rozumíme: aqua zumba, aqua zulu aj.

 

Příprava na lekci aqua fitness bude dodržovat tuto obecnou strukturu:

tematické zaměření hlavní části lekce (hlavní cíl);

dílčí cíle lekce;

rozdělení lekce na úvodní (10–15 min), hlavní (30–40 min) a závěrečnou část (10–15 min); pokud je hlavní část lekce zaměřena na jiné formy aqua fitness než plavání, pak plavání je zahrnuto do úvodní a závěrečné části lekce a naopak;

obsah jednotlivých částí lekce – jednotlivé cviky, počet opakování příp. uplavená vzdálenost;

použitá hudba (hudba na hudebním nosiči s sebou ke zkoušce), pomůcky, volba hloubky bazénu.

 

Kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness, kritérium g)

Autorizovaná osoba uchazeči při praktickém vedení lekce aqua fitness zadá měřit tepovou frekvenci (sport testerem nebo palpačně) minimálně dvěma cvičícím.

Uchazeč na konci lekce ústně vyhodnotí míru zatížení cvičících a během cvičení z měření vyvodí důsledky.

 

Kompetence Organizace tréninku plavecké části aqua fitness, kritérium c)

Uchazeč v přípravě popíše časové i obsahové rozložení náplně celé lekce (60 min) pro minimálně 5 cvičících.

Hlavní část lekce je v délce trvání 30–40 minut.

Uchazeč si sám zvolí tematické zaměření úvodní a závěrečné části lekce aqua fitness a používané pomůcky.

Úvodní a závěrečná část lekce nebude stejně tematicky zaměřená jako hlavní část lekce (tj. budou obsahovat prvky z jiných forem aqua fitness, než je plavání).

Každému uchazeči bude nejméně 14 dnů před dnem konání zkoušky upřesněna povaha skupiny cvičících.

Uchazeč podrobně popíše specifika zadané skupiny, čeho by se měl jako cvičitel u zadané skupiny vyvarovat, případně, na co by se měl zaměřit.

Uchazeč přípravu odevzdá autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky v elektronické podobě a u zkoušky přípravu obhájí.

 

Kompetence Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness, kritéria a), b)

Uplavání 50 m vzdálenosti správnou plaveckou technikou jednotlivými způsoby nebude časově limitováno.

Uchazeč při plavání 50 m nesmí chodit po dně ani se chytat okraje bazénu či plavecké dráhy.

Uchazeč se může na okraji bazénu obrátit modifikovanou obrátkou – tj. kyvadlová obrátka jednoruč - či jinou efektivní obrátkou.

Uchazeč si sám zvolí, jakým způsobem vstoupí do vody – podmínkou není startovní skok.

 

Kompetence Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness, kritérium c)

Je dovolen startovní skok či odraz od stěny.

Uchazeč plave pod vodou prsa.

Je možný nejvýše jeden opravný pokus, pokud uchazeč neuplave požadovaný počet metrů.

 

Kompetence Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness, kritérium a)

Autorizovaná osoba vybere 2 základní plavecké dovednosti, jejichž metodiku nácviku a provedení uchazeč předvede.

 

Kompetence Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness, kritéria b), c)

Uchazeč předvede základní metodiku nácviku jednoho plaveckého způsobu a plavecké obrátky či startovního skoku, který mu autorizovaná osoba určí.

Autorizovaná osoba minimálně 15 min. před zkouškou uchazeči určí věkové či zdravotní specifika fiktivní skupiny, pro kterou má předvést metodiku nácviku.

 

Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium b)

Uchazeč předvede modelovou techniku základních prvků aqua aerobiku ve vodě mělké i přechodné i hluboké s vysvětlením účinku pro jednotlivé svalové skupiny.

 

Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium e)

Příprava bude zaměřena na aerobní nebo posilovací nebo taneční formu aqua fitness v závislosti na věku a zdravotním stavu skupiny cvičících (tj. děti, dospělí bez zdravotního omezení, osoby se zdravotním omezením, senioři, těhotné), přičemž každému uchazeči bude nejméně 14 dnů před zkouškou upřesněno, na jakou skupinu cvičících bude lekce zaměřena.

Uchazeč přípravu odevzdá autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky v elektronické podobě.

Přípravu uchazeč u zkoušky obhájí.

 

Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium f)

Formu cvičení si uchazeč vybere sám.

 

Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium h)

Uchazeč prakticky předvede celou 60minutovou lekci z písemné přípravy, kritérium e).

 

Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritéria i), j), k)

Uchazeč plní v rámci kritéria h)

 

Kompetence Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících, kritérium e)

V rámci tohoto standardu zdravotním omezením rozumíme: hypertenzi, cukrovku, nadváhu/obezitu, poruchy pohybového aparátu, astma, jinak smyslově disponované jedince a jedince s kardiovaskulárním a dýchacím omezením.

 

Kompetence Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících, kritérium f)

Uchazeč týdenní program sestavuje na místě.

Každý jeden den týdenního harmonogramu bude obsahovat 6 lekcí aktivit ve vodě.

Uchazeči bude zadána skupina, pro kterou bude připravovat harmonogram.

Uchazeč v harmonogramu uvede:

věkové rozpětí skupiny, a zda se jedná o cvičící bez zdravotních omezení, nebo se zdravotním omezením, případně jakým;

tematické zaměření všech lekcí – hlavní části lekcí (např. lekce zaměřená na získávání základních plaveckých dovedností – znak, lekce zaměřená na seznámení se s aqua bike atd.)

Uchazeč musí sestavit harmonogram plánu v postupné návaznosti na získané dovednosti v aqua fitness (tzn. od základních plaveckých dovedností k specifickým dovednostem v aqua fitness).

Tento harmonogram uchazeč u zkoušek obhájí.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium c)

Dopomocí z vody rozumíme tažení a letku.

Pomůckou může být záchranářský pás nebo kotva.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium d)

Autorizovaná osoba vybere 3 prvky sebezáchrany z možností: vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny, pády a skoky do vody, ležení na vodě.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium f)

Autorizovaná osoba určí, zda zkoušený předvede narovnání tonoucího zepředu – tzv. Amerika, či narovnání zezadu.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium g)

Uchazeč si sám zvolí způsob tažení – jednoruč nebo obouruč – a tonoucího odtáhne ke břehu min. 15 m.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium h)

Uchazeč si sám zvolí způsob vytažení „tonoucího“ ze dna, dotáhne jej ke břehu, vytáhne, zjistí základní životní funkce a zahájí fiktivní resuscitaci.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritéria c), d), e), f)

Tato kritéria je možné plnit jednotlivě, nebo v rámci souhrnné modelové situace.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou a minimálně 7 let odborné instruktorské praxe v oblasti aqua fitness, z toho alespoň 5 let lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů z oblasti aerobních a tanečních forem cvičení ve vodě, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Musí být držitelem licence trenér plavání 3. třídy a zároveň držitelem licence instruktor aerobiku nebo instruktor fitness nebo instruktor kardiofitness nebo instruktor aqua fitness + úspěšným absolventem kurzu první pomoci a vodní záchrany v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 

b)Vyšší odborné vzdělání se sportovním zaměřením a minimálně 6 let odborné instruktorské praxe v oblasti aqua fitness, z toho alespoň 5 let lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů z oblasti aerobních a tanečních forem cvičení ve vodě, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Musí být držitelem licence trenér plavání 3. třídy a zároveň držitelem licence instruktor aerobiku nebo instruktor fitness nebo instruktor kardiofitness nebo instruktor aqua fitness a úspěšným absolventem kurzu první pomoci a vodní záchrany v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na tělesnou výchovu a sport nebo kinantropologii a minimálně 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti aqua fitness nebo výuky plavání (z toho minimálně 2 roky v oblasti aqua fitness), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Musí být držitelem licence trenér plavání 3. třídy nebo držitelem licence instruktor aerobiku nebo instruktor fitness nebo instruktor kardiofitness nebo instruktor aqua fitness a úspěšným absolventem kurzu první pomoci a vodní záchrany v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 

d)Profesní kvalifikace 74-025-M Instruktor aqua fitness + doplňující kariérní vzdělání v oblasti pohybu ve vodním prostředí (v rozsahu minimálně 60 hodin) nebo cvičitel nebo trenér plavání 3. tř. nebo fitness (4 doklady o absolvování kurzů či školení s minimální dotací na jeden kurz či školení 10 hodin, s uvedením pořadatele, programu a hodinové dotace) + minimálně 8 let odborné instruktorské praxe + úspěšné absolvování kurzu první pomoci a vodní záchrany v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

bazén s hloubkou vody 1,2 – 5 m (v hloubce 1,2 m lze cvičit pouze u dětí a ve specifických případech, jinak je vhodná přechodná hloubka vody po prsa, tedy od 1,5 m a více), vybavený ozvučením, mikroport

přednášková místnost vybavená audiovizuální technikou vhodná pro písemné a ústní ověřování

plavecké pomůcky: aqua nudle, aqua pásy, aqua rukavice, plavecké desky, aqua činky, aqua ponožky

záchranné pomůcky: záchranářský pás, kotva

anatomické mapy člověka

resuscitační figurína

zdravotnický materiál nutný pro poskytnutí první pomoci

minimálně 5 figurantů v plavkách

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Fit Studio Jana Brno

Česká komora fitness