Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Vazač břemen
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit charakteristiku zdvihadel Písemný test
b Určit typy jeřábů Písemný test
c Určit podstatu pojmu vyložení jeřábu Písemný test
d Určit podstatu pojmu nosnost jeřábu Písemný test
e Určit podstatu pojmu nosnost vázacího prostředku Písemný test
f Určit příslušenství pro zdvihání (prostředky pro zavěšení břemene) a jejich označení Písemný test
g Určit příslušenství pro zdvihání (prostředky pro uchopení břemene) a jejich označení Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravě břemen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit požadavky na systém bezpečné práce - obecné informace Písemný test
b Stanovit odpovědnost zaměstnavatele Písemný test
c Určit odpovědnost vazače Písemný test
d Určit úlohu pověřené osoby (uživatel ZZ) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a zásadách pro použití vázacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit osobní ochranné prostředky vazače břemen Písemný test
b Určit pomůcky pro bezpečné vázání břemen Písemný test
c Určit charakteristiku ocelových vázacích lan Písemný test
d Určit charakteristiku ocelových vázacích řetězů Písemný test
e Určit charakteristiku textilních vázacích lan Písemný test
f Určit charakteristiku vázacích popruhů z chemických vláken Písemný test
g Určit charakteristiku speciálních závěsných a uchopovacích prostředků Písemný test
h Určit vliv úhlu sklonu pramenů vázacího prostředku a jejich zatížení Písemný test
i Určit nosnost vázacího prostředku u konkrétního případu Písemný test
j Určit zásady správného použití u ocelových vázacích lan Písemný test
k Určit zásady správného použití u ocelových vázacích řetězů Písemný test
l Určit zásady správného použití u vázacích popruhů z chemických vláken Písemný test
m Určit zásady správného použití u textilních vázacích lan Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zásadách kontroly technického stavu vázacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit u ocelových lan
- požadavky na označování nosnosti lana
- obsah kontroly stavu lana
- nadměrné počty prasklých drátů lana
Písemný test
b Určit u vázacích řetězů
- požadavky na označování nosnosti řetězu
- obsah kontroly stavu řetězu
- důvody pro vyřazení řetězu z provozu
Písemný test
c Určit u textilních lan
- požadavky na označování nosnosti lana
- podmínky pro skladování lana
- důvody pro vyřazení lana z provozu
Písemný test
d Určit u popruhů z chemických vláken
- požadavky na označování nosnosti popruhu
- důvody pro vyřazení popruhu z provozu
Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní zakázané manipulace vazače Písemný test
b Určit další zakázané manipulace vazače Písemný test
c Určit účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemný test
d Určit postup poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (vyproštění, oživovací pokusy, ošetření poranění, lékařská pomoc) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování požadavků na přípravu a vlastní vázání břemen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit nosnosti jeřábu, hmotnosti břemene Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Odhadnout těžiště břemene Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit správný vázací prostředek Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zkontrolovat vázací prostředek před použitím Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Uvázat břemeno přímým závěsem Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Uvázat břemeno podvlečením Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Uvázat břemeno na smyčku Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Odložit vázací prostředek na vhodné místo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spolupráci vazače a jeřábníka při přepravě břemene Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Předvést možnosti komunikace mezi jeřábníkem a vazačem Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Předvést druhy gestikulace vazače Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování požadavků na přepravu a ukládání břemen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat vázací prostředek před jeho použitím Praktické předvedení a ústní ověření
b Přepravit břemeno Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvednout břemeno Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Uložit břemeno Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Zabezpečit břemeno proti pádu Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Podložit a stabilizovat břemeno Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Uložit břemeno na dopravní prostředek Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Uložit břemeno v blízkosti jeřábové dráhy Praktické předvedení s ústní obhajobou
i Uložit břemeno v blízkosti kolejí Praktické předvedení s ústní obhajobou
j Uložit vázací prostředek na vhodné místo Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vazac-bremen#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky - minimální úroveň je dána základním vzděláním a věkem 18 let uchazeče. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zdravotní způsobilost uchazeče a předložení záznamu o průběhu praktického zácviku vazače v rozsahu 24 hodin.

Pravidla pro aplikaci písemného ověřování a praktického předvedení jako způsobu ověřování profesní kvalifikace:

 

A. Zkouška se skládá z písemné části a praktického předvedení a vždy musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

      U kompetencí "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" - "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravu břemen" -       "Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a v hlavních zásadách pro použití vázacích prostředků" - "Orientace v zásadách        kontroly technického stavu vázacích prostředků" a "Orientace v zakázaných manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem" - bude pro uvedená kritéria použit písemný test.        Musí být dodržena následující pravidla:

A1. Žadatel o autorizaci vypracuje soubor 140 uzavřených testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" 18 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravu břemen" 10 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a

v hlavních zásadách pro použití vázacích prostředků" 60 otázek

 

Kompetence "Orientace v zásadách kontroly technického stavu vázacích prostředků" 24 otázek

 

Kompetence "Orientace v zakázaných manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem" 28 otázek

 

Žadatel o autorizaci je povinen předložit, spolu se žádostí o autorizaci, tento soubor testových otázek.

Testové otázky budou sestavené ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Pro každé kritérium musí existovat sudý počet otázek.

 

B. Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodných testů pro každého uchazeče, sestavených z otázek (50 % otázek z každého kritéria) v následujícím rozsahu:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" 9 otázek

 

Kompetrence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravu břemen" 5 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a

v hlavních zásadách pro použití vázacích prostředků" 30 otázek

 

Kompetence "Orientace v zásadách kontroly technického stavu vázacích prostředků" 12 otázek

 

Kompetence "Orientace v zakázaných manipulacích a postupech při úrazu el. proudem" 14 otázek

 

B1. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku.

 

B2. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % a více správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek.

V případě nedosažení tohoto počtu, bude zkouška ukončena jako neúspěšná.

 

C. U kompetencí "Aplikování požadavků na přípravu a vlastní vázání břemen" - "Aplikování požadavků na dorozumívání mezi vazačem a jeřábníkem" a "Aplikování požadavků na přepravu a       ukládání břemen" bude provedeno praktické předvedení s ústní obhajobou:

      U všech kritérií musí být předveden správný postup.

 

      Autorizovaná osoba zajistí pro praktickou část zkoušky přítomnost jeřábníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení