Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Portrétní fotograf
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 22.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro portrétní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry Písemné a ústní ověření
b Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro danou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Písemné a ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství pro různé práce v oblasti portrétní fotografie Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení ateliéru vhodného pro fotografování portrétní fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s modelem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s modelem při přípravě na průkazkovou fotografii Praktické předvedení
b Předvést práci s modelem při portrétním fotografování v ateliéru Praktické předvedení
c Předvést práci s modelem v pohybu a zhotovit snímek Praktické předvedení
d Předvést práci s modelem v plenéru a zhotovit snímek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava scény a vybavení v ateliéru pro portrétní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení včetně jejich příslušenství Písemné a ústní ověření
b Popsat základní vybavení ateliéru pro portrétní fotografii Písemné a ústní ověření
c Předvést základní uspořádání scény a osvětlovacího zařízení pro fotografii portrétu v ateliéru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru pro portrétní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u portrétního snímku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Písemné a ústní ověření
d Předvést využití jednotlivých objektivů v portrétní fotografii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování portrétů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný druh osvětlení pro portrétní fotografii, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a bleskovým světlem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby osvětlení, které se používají v portrétní fotografii Ústní ověření
c Popsat využití hlavního a vedlejšího světla a osvětlení pozadí v portrétní fotografii Ústní ověření
d Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení bílé Ústní ověření
e Nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný model osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla Praktické předvedení a ústní ověření
f Změřit a nastavit expozici, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Fotografování portrétních snímků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro portrétní fotografii Praktické předvedení
b Zhotovit snímek pro průkazkovou fotografii Praktické předvedení
c Zhotovit reprezentační portrét a snímek postavy Praktické předvedení
d Vyfotografovat skupinový snímek Praktické předvedení
e Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství, kterým byl zhotoven Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímku s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu snímku pro tisk Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip práce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv (ve vztahu k portrétní fotografii) Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy z odborných kompetencí, jež jsou součástí této profesní kvalifikace a vyžadují písemné ověření. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě

Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko

Fotostudio Kráčmar

Společenstvo drobného podnikání

Střední škola - COPTH, Praha 9 (pův. Střední odborné učiliště služeb Praha 9)

FotoStudio ´91

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy