Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 22.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést dělení fotografických přístrojů podle konstrukce a popsat jejich použití Ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Ústní ověření
d Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro portrétní a módní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vhodný fotografický přístroj pro portrétní a módní fotografii, popsat jeho technické parametry Ústní ověření
b Zvolit vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro modelovou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství a další vybavení pro práci v oblasti portrétní a módní fotografie Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem a jeho příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení ateliéru vhodného pro fotografování portrétní a módní fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování portrétů a módy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodný druh osvětlení pro portrétní a módní fotografii, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a bleskovým světlem Ústní ověření
b Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení včetně jejich příslušenství Ústní ověření
c Popsat využití hlavního a vedlejšího světla a osvětlení pozadí v portrétní a módní fotografii Ústní ověření
d Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení (vyvážení) bílé Ústní ověření
e Předvést základní uspořádání scény a osvětlovacího zařízení, nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný druh osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla Praktické předvedení a ústní ověření
f Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru pro portrétní a módní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u portrétního a módního snímku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Ústní ověření
d Předvést využití jednotlivých objektivů v portrétní a módní fotografii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování portrétních a módních snímků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zařízení a fotografický přístroj pro portrétní a módní fotografii Praktické předvedení
b Zhotovit reprezentační portrét a snímek postavy Praktické předvedení
c Zhotovit skupinový snímek Praktické předvedení
d Připravit scénu a model pro fotografii módy a módních doplňků v ateliéru, předvést práci s modelem a zhotovit snímky celku, polocelku a detailu Praktické předvedení
e Předvést prezentaci snímků ve formě neupravených digitálních záznamů včetně přístrojů a jejich doplňkového příslušenství, kterými byly zhotoveny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s fotografickým modelem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci s modelem a jeho vedení při fotografii módy a
módních doplňků
Praktické předvedení
b Předvést práci s modelem v pohybu a zhotovit snímek Praktické předvedení
c Předvést práci s modelem v plenéru a zhotovit snímek Praktické předvedení
d Vybrat a sestavit prezentační materiály (book) pro model Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava portrétních a módních snímků s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro danou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit jasovou a barevnou tonalitu fotografického obrazu s použitím vrstev úprav (pomocí funkcí: úrovně, křivky, odstín/sytost) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu ve vrstvách pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava fotografického snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předtiskovou přípravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK s příslušným barevným prostorem, současně ponechat kopii souboru v modelu RGB s příslušným barevným prostorem Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevných modelů RGB a CMYK a příslušných barevných prostorů pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování kontrolního fotografického snímku na náhledové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
b Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu včetně implementace systému správy barev Praktické předvedení
c Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web, pro tisk a další použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace k fotografické zakázce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad za fotografické služby/práce, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro danou fotografickou zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace fotografických prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání fotografické zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio fotografických prací a dohodnout podmínky provedení dané zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou fotografickou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč má po dohodě se zkoušejícím právo používat při vykonání praktické části zkoušky vlastní fotografický přístroj s příslušenstvím.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkoušející zadá uchazeči při zahájení zkoušky konkrétní parametry zakázky, která bude mj. předmětem zkoušky.

U odborné způsobilosti Volba vhodného druhu fotografické techniky pro portrétní a módní fotografii:

kritérium b): zkoušející připraví 5 modelových fotografických situací. Uchazeč si k řešení vybere 2 z nich.

U odborné způsobilosti Zhotovování portrétních a módních snímků:

kritérium c):

uchazeč zhotoví skupinový snímek se 3 modely,

kritérium d):

uchazeč zhotoví minimálně 6 ks snímků módy a módních doplňků podle zadání s použitím minimálně 2 ks oděvů a minimálně 3 ks módních doplňků.

U odborné způsobilosti Práce s fotografickým modelem:

kritérium d):

uchazeč vybere minimálně 5 ks snímků modelu a sestaví z nich jeho prezentační book.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oblasti fotografie a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti fotografie nebo užité fotografie a médií a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie nebo užité fotografie a médií a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na fotografii nebo užitou fotografii a média a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

 5. Profesní kvalifikace 34-038-M Portrétní a módní fotograf/fotografka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • fotografický ateliér

 • profesionální digitální fotografický přístroj s příslušenstvím (záznamové médium s velkou kapacitou, univerzální ultrazoomový objektiv, systémový fotografický blesk, baterie nebo akumulátor, stativ, objektivové filtry – šedý, UV a polarizační)

 • počítač vybavený monitorem a programem pro profesionální využití pro zpracování digitální fotografie (např. Photoshop), přístup k internetu

 • tiskárna pro tisk barevných i černobílých fotografií do velikosti formátu A4

 • 1 balení fotografického papíru formátu A4, zakázková kniha

 • 3 lidské modely

 • 2 až 4 kusy vycházkových oděvů, 3 až 5 kusů módních doplňků (kabelky, pokrývky hlavy, bižuterie)

 • formulář faktury, formulář zjednodušeného daňového dokladu

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • Asociace profesionálních fotografů ČR

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.