Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 26.5.2028
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 26.5.2028.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení včetně jejich příslušenství Písemné a ústní ověření
b Navrhnout vhodný druh osvětlovacího zařízení pro různé druhy snímků, vysvětlit rozdíly mezi trvalým a bleskovým světlem Písemné a ústní ověření
c Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení bílé Písemné a ústní ověření
d Nastavit osvětlení scény cvičného snímku, zvolit vhodný model osvětlení, vysvětlit způsob ovlivnění charakteru a směru světla Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit a nastavit expozici, vysvětlit využití měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné stanoviště a úhel pohledu pro záběr u zadaného druhu snímku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Písemné a ústní ověření
d Sestavit cvičné zátiší podle principů správné kompozice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro různé fotografické situace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry a možnosti použití v různých fotografických situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů pro danou fotografickou situaci a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné fotografické příslušenství pro různé práce v oblasti fotografie Ústní ověření
d Předvést manipulaci s fotografickým příslušenstvím, vysvětlit základní operace s ním Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení fotografického ateliéru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení cvičných snímků dle zadání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit kompozici zadaného snímku s použitím kompozičních pravidel Praktické předvedení
b Nastavit osvětlení scény, zvolit vhodný model osvětlení Praktické předvedení
c Zhotovit cvičný snímek s použitím vhodné fotografické techniky Praktické předvedení
d Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu včetně přístroje, kterým byl zhotoven a použitého příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní úprava cvičných snímků s využitím grafického programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol, popsat jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní úpravy hustoty a barevnosti fotografického obrazu (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren a navrhnout vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu snímku pro tisk Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu,
vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci.

Uchazeč zhotoví cvičný snímek zátiší a dále si vylosuje dvě témata pro cvičné snímky z následující nabídky. Vylosované snímky zhotoví tak, aby prokázal potřebné odborné způsobilosti.

U reportáže a obrazového souboru se jedná o sérii 6 snímků, u produktové fotografie o 3 záběry cvičného produktu.

Témata pro cvičné snímky:

Portrét, postava, portrét s rukou

Reportáž (z městské dopravy, z tržnice, ze sportovního utkání a pod.- téma určí dle okolností autorizovaná osoba)

Produktový snímek

Zdokumentování postupu práce (obrazový soubor)

Obrazový soubor na téma fotografie města (architektura)

Obrazový soubor na téma fotografie krajiny

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě , Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., Skalsko

Kráčmar foto

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9