Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s křovinořezem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu křovinořezu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě křovinořezu a předvést jeho nesení, nastavení závěsných popruhů a bezpečný postoj při práci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při práci s křovinořezem, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s křovinořezem Ústní ověření
g Provést provozní kontrolu bezpečnosti křovinořezu a předvést jeho startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci křovinořezu a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní části křovinořezu a popsat jejich použití Ústní ověření
c Předvést denní údržbu dle návodu výrobce (vnější očištění křovinořezu, vyčištění sacích otvorů vzduchového filtru a nástroje a ochranného krytu, výměna žací struny na používané strunové hlavě, kontrola stavu přítlačné matice, kotouče, zakracovacího nože, strunových hlavic, ostření listových nožů a pilových kotoučů) Praktické předvedení
d Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce (očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, očištění žeber válce a ventilátoru, vyčištění vzduchového filtru, kontrola šroubových spojů, doplnění vazelíny v kuželovém soukolí) Praktické předvedení
e Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce (zkontrolovat startovací zařízení, vypláchnutí benzínové nádrže) Praktické předvedení
f Vyplnit záznam o provozu a provedených opravách a kontrolách křovinořezu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyžínání pruhů, plošek a celoplošné vyžínání s důrazem na nepoškození cílových dřevin nebo jiných určených prvků Praktické předvedení
b Předvést odstranění nežádoucích nárostů a výřez nežádoucích dřevin s určením vhodného pracovního postupu a nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Uvedené kritérium je třeba splnit.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Současně musí být uchazeč seznámen s požadavky souvisejícími s ochranou životního prostředí. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=8&kod_sm1=43).

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat v porostu, případně i pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti práce s křovinořezem. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovatalespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oborech zaměřených na lesnictví, zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací s křovinořezem, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech zaměřených na lesnictví, zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací s křovinořezem, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví, zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací s křovinořezem, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví, zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací s křovinořezem nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku vyučujícího práci s křovinořezem, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 5. Profesní kvalifikace 41-080-E Obsluha křovinořezu a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací s křovinořezem, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Pracoviště umožňující rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost, dopravní prostředek k přesunům na pracoviště
 • předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
 • lékárnička
 • křovinořez, pracovní nástroje křovinořezů (struny, nože, pilové kotouče atd.), nářadí k údržbě křovinořezu a pohonné hmoty
 • návod k obsluze křovinořezu
 • formuláře pro vedení záznamů o mechanizaci, pracovní výkazy, psací potřeby
 • záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Rovněž se nezapočítává doba na seznámení s požadavky na ochranu ŽP.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

LESMA, spol. s r. o.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.