Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam použití a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s křovinořezem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu křovinořezu v souladu s Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a podle Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě křovinořezu a předvést jeho nesení, nastavení závěsných popruhů a bezpečný postoj při práci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při práci s křovinořezem, uvést bezpečnostní rizika pro konkrétní pracoviště a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s křovinořezem Ústní ověření
g Provést provozní kontrolu bezpečnosti křovinořezu a předvést jeho startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci křovinořezu a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní části křovinořezu a popsat jejich použití Ústní ověření
c Předvést denní údržbu křovinořezu podle návodu výrobce Praktické předvedení
d Předvést týdenní údržbu křovinořezu podle návodu výrobce Praktické předvedení
e Předvést měsíční údržbu křovinořezu podle návodu výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyžínání pruhů, plošek a celoplošné vyžínání s důrazem na nepoškození cílových dřevin nebo jiných určených prvků Praktické předvedení
b Předvést odstranění nežádoucích nárostů a výřez nežádoucích dřevin s určením vhodného pracovního postupu a nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit záznam o provozu, provedených opravách a kontrolách křovinořezu Praktické předvedení
b Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik#zdravotni-zpusobilost).

U kompetence „Obsluha křovinořezu“ u kritérií a) a b) uchazeč poseká porosty na pozemku o ploše minimálně 30 m2.

 

U kompetence „Údržba křovinořezu“ kritéria c) se rozumí denní údržbou zpravidla:

 • vnější očištění křovinořezu,
 • vyčištění sacích otvorů vzduchového filtru,
 • vyčištění používaného nástroje a ochranného krytu,
 • výměna žací struny na používané strunové hlavě,
 • kontrola stavu přítlačné matice, kotouče, zakracovacího nože a strunové hlavice,
 • ostření listových nožů a pilových kotoučů.

 

U kompetence „Údržba křovinořezu“ kritéria d) se rozumí týdenní údržbou zpravidla:

 • očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky,
 • očištění žeber válce a ventilátoru,
 • vyčištění vzduchového filtru,
 • kontrola šroubových spojů,
 • doplnění vazelíny v kuželovém soukolí.

 

U kompetence „Údržba křovinořezu“ kritéria e) se rozumí měsíční údržbou zpravidla:

 • kontrola startovací zařízení,
 • vypláchnutí benzinové nádrže.

 

U kompetence „Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem“ kritéria b) se pracovními výkazy rozumí:

 • výkazy o provedené práci a docházce pracovníka.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat v porostu a na pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti práce s křovinořezem.

Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkoušený je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron, OSVČ

LESMA, spol. s r. o.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, příspěvková organizace

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.