Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s křovinořezem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu křovinořezu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě křovinořezu a předvést jeho nesení, nastavení závěsných popruhů a bezpečný postoj při práci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při práci s křovinořezem, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s křovinořezem Ústní ověření
g Provést provozní kontrolu bezpečnosti křovinořezu a předvést jeho startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci křovinořezu a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní části křovinořezu a popsat jejich použití Ústní ověření
c Předvést denní údržbu dle návodu výrobce (vnější očištění křovinořezu, vyčištění sacích otvorů vzduchového filtru a nástroje a ochranného krytu, výměna žací struny na používané strunové hlavě, kontrola stavu přítlačné matice, kotouče, zakracovacího nože, strunových hlavic, ostření listových nožů a pilových kotoučů) Praktické předvedení
d Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce (očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, očištění žeber válce a ventilátoru, vyčištění vzduchového filtru, kontrola šroubových spojů, doplnění vazelíny v kuželovém soukolí) Praktické předvedení
e Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce (zkontrolovat startovací zařízení, vypláchnutí benzínové nádrže) Praktické předvedení
f Vyplnit záznam o provozu a provedených opravách a kontrolách křovinořezu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyžínání pruhů, plošek a celoplošné vyžínání s důrazem na nepoškození cílových dřevin nebo jiných určených prvků Praktické předvedení
b Předvést odstranění nežádoucích nárostů a výřez nežádoucích dřevin s určením vhodného pracovního postupu a nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Uvedené kritérium je třeba splnit.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Současně musí být uchazeč seznámen s požadavky souvisejícími s ochranou životního prostředí. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=8&kod_sm1=43).

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat v porostu, případně i pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti práce s křovinořezem. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

LESMA, spol. s r. o.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.