Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování druhů dřevin, jejich plodů a semen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé druhy lesních dřevin běžně rostoucích v ČR včetně jejich plodů a semen Praktické předvedení
b Určit dobu květu a dobu sběru semen a plodů lesních dřevin Ústní ověření
c Zhodnotit plnost a zralost šišek a dále zralost semen a plodů listnatých dřevin Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení agendy související se sběrem reprodukčního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních předpisech o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ústní ověření
b Uvést podmínky udělení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu Ústní ověření
c Vysvětlit princip přenositelnosti reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR Ústní ověření
d Vysvětlit administrativní proces předcházející sběru semen a plodů Ústní ověření
e Popsat spolupráci s orgány státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava na sběračské práce a péče o sebrané plody a semena

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odhad úrody semen a plodů vybraných lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat metody sběru semen a plodů vybraných lesních dřevin Ústní ověření
c Předvést základní ošetření semen buků a dubů, dále plodů jedle, smrku a borovice před transportem k dalšímu zpracování Praktické předvedení
d Vyjmenovat metody krátkodobého skladování semen a plodů lesních dřevin před získáváním čistého osiva Ústní ověření
e Předvést získávání čistého osiva buku a dubu Praktické předvedení
f Popsat bezeškodnou trhačkou výstroj, předvést její údržbu a kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výstup do korun stromů a jiné metody realizace sběru semen a plodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady dodržování pravidel BOZP Ústní ověření
b Vysvětlit postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu Ústní ověření
c Předvést přípravu k bezeškodnému výstupu do koruny stromu trhačskou výstrojí Praktické předvedení
d Předvést bezeškodný výstup do koruny stromu trhačskou výstrojí a sběr semen nebo plodů lesních dřevin Praktické předvedení
e Vysvětlit provedení sběru semen a plodů lesních dřevin sklepáváním do plachet Ústní ověření
f Vysvětlit způsoby provedení sběru semen a plodů lesních dřevin z pokácených stromů a sběr předvést Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit způsoby provedení sběru semen a plodů lesních dřevin v semenných sadech a sběr předvést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sberac-a-trhac-reprodukcn#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí předložit osvědčení pro práci ve výškách podle platné legislativy.

Dále je uchazeč povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu, kde lze ověřit praktické dovednosti při výkonu zkoušky a poté v místnosti, kde budou ověřeny teoretické znalosti. Po ukončení zkoušky bude provedeno vyhodnocení obou částí.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů a dodržování zásad bezpečnosti práce.

 

U kompetence „Určování druhů dřevin, jejich plodů a semen“ v kritériu a) uchazeč rozezná jednotlivé druhy lesních dřevin

běžně rostoucích v ČR – jedná se o následující dřeviny: smrk, borovice, modřín, jedle, dub, buk, lípa, olše, habr, jasan, jeřáb a bříza.

 

U kompetence „Výstup do korun stromů a jiné metody realizace sběru semen a plodů" v kritériu e) bude uchazeč provádět sběr po dobu 10 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesy České republiky, s. p.

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem