Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení pozemkové evidence a evidence všech druhů map v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení a aktualizaci evidence pozemků v číselné i grafické podobě Ústní ověření
b Charakterizovat účel a postup zpracování každoroční inventarizace pozemků Ústní ověření
c Vyplnit příslušné daňové přiznání k dani z nemovitosti včetně výpočtu daně Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady důvodů osvobození od daně z nemovitosti Ústní ověření
e Vyjmenovat jednotlivé pozemkové a lesnické mapy užívané v lesním hospodářství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Shromažďování a posuzování podkladů pro návrhy majetkových smluv a pro majetkoprávní vypořádání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější podklady potřebné k majetkoprávnímu vypořádání Ústní ověření
b Vyhledat v internetové aplikaci katastru nemovitostí veškeré dostupné písemné a grafické informace k zadanému pozemku Praktické předvedení
c Popsat důvody vyhotovení geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady využití územního (regulačního) plánu a orientovat se v předložené dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést účely zpracování znaleckých posudků o úřední (administrativní) ceně pozemku dle platných právních předpisů Ústní ověření
f Vyjmenovat nejčastější typy majetkoprávních smluv a důvody jejich vyhotovení Ústní ověření
g Popsat zásadní náležitosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti Písemné ověření
h Provést na stanoveném tiskopisu vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování spolupráce s orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu Ústní ověření
b Uvést příklady běžné komunikace s katastrálním úřadem a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
c Popsat legislativní postup změny nelesního pozemku vhodného k zalesnění na pozemek určený k plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Popsat povinné náležitosti k žádosti o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa Písemné ověření
e Vysvětlit postup tvorby a změn honiteb dle zákona o myslivosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava pozemkových podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá díla hospodářské úpravy lesů podle velikosti a druhu vlastnictví Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti lesních hospodářských plánů a orientovat se v lesnických mapách a plochové tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat pozemky určené k plnění funkcí lesa a uvést jejich podrobné členění pro účely zpracování lesních hospodářských plánů Ústní ověření
d Popsat možnosti řešení nesouladů skutečného způsobu využití pozemků a evidence pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyřizování žádostí o restituce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést alfanumerickou a grafickou identifikaci pozemků vedených ve zjednodušené evidenci Praktické předvedení
b Uvést možné informační zdroje nabývacích listin k pozemkům potenciálně určeným k restituci Ústní ověření
c Popsat obsah geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předpoklady oprávněnosti jednotlivých restitučních nároků podle platné legislativy Ústní ověření
e Uvést obvykle vyžadované podklady k soudnímu řízení ve věci restitucí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy na úseku archivnictví Ústní ověření
b Popsat postup zatřiďování dokumentů dle spisového a skartačního řádu včetně doby jejich archivace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zkouška proběhne ve dvou částech a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat na počítači s připojením k internetu. Teoretická část proběhne v běžném kancelářském prostředí. Po ukončení zkoušky bude provedeno samostatně vyhodnocení obou částí. Výsledky obou částí mají při konečném hodnocení stejnou váhu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví nebo geodezie a katastr nemovitostí a alespoň 5 let odborné praxe na úseku nakládání s nemovitostmi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oboru lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe na úseku nakládání s nemovitostmi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo geodezii a kartografii a alespoň 5 let odborné praxe na úseku nakládání s nemovitostmi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo geodezii a kartografii a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti geodezie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Počítač s připojením k internetu

Pozemkové mapy

Lesní hospodářský plán pro vybraný lesní hospodářský celek

Územně plánovací dokumentace pro vybraný územní celek

Formuláře finančního úřadu k přiznání daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti

Formuláře katastrálního úřadu ke vkladu vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí

Geometrický plán k vybrané nemovitosti

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesy České republiky, s. p.

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.