Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení pozemkové evidence a evidence všech druhů map v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé pozemkové a lesnické mapy užívané v lesním hospodářství, popsat jejich význam a použití a předvést orientaci v nich Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vedení a navrhnout aktualizaci evidence určených pozemků na základě zadané situace v číselné i grafické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat účel a postup zpracování každoroční inventarizace pozemků a předvést zpracování dílčí části inventarizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit příslušné daňové přiznání k dani z nemovitosti včetně výpočtu daně Praktické předvedení
e Uvést příklady důvodů osvobození od daně z nemovitosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Shromažďování a posuzování podkladů pro návrhy majetkových smluv a pro majetkoprávní vypořádání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější podklady potřebné k majetkoprávnímu vypořádání Ústní ověření
b Vyhledat v internetové aplikaci katastru nemovitostí veškeré dostupné písemné a grafické informace k zadanému pozemku Praktické předvedení
c Popsat důvody vyhotovení geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady využití územního plánu a orientovat se v předložené dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést účely zpracování znaleckých posudků o úřední ceně pozemku podle platných právních předpisů a předvést orientaci v předloženém znaleckém posudku Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat nejčastější typy majetkoprávních smluv a důvody jejich vyhotovení Ústní ověření
g Popsat a vysvětlit zásadní náležitosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti Písemné a ústní ověření
h Provést na stanoveném tiskopisu vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování spolupráce s orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu Ústní ověření
b Uvést příklady komunikace s katastrálním úřadem a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
c Popsat legislativní postup změny nelesního pozemku vhodného k zalesnění na pozemek určený k plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Popsat povinné náležitosti k žádosti o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a naplánovat postup při podání této žádosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup tvorby a změn honiteb podle zákona o myslivosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava pozemkových podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá díla hospodářské úpravy lesů podle velikosti a druhu vlastnictví Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti lesních hospodářských plánů a orientovat se v lesnických mapách a plochové tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat pozemky určené k plnění funkcí lesa a uvést jejich podrobné členění pro účely zpracování lesních hospodářských plánů Ústní ověření
d Popsat možnosti řešení nesouladů skutečného způsobu využití pozemků a využití podle evidence pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyřizování žádostí o restituce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést alfanumerickou a grafickou identifikaci pozemků vedených ve zjednodušené evidenci Praktické předvedení
b Uvést možné informační zdroje nabývacích listin k pozemkům potenciálně určeným k restituci Ústní ověření
c Popsat obsah geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předpoklady oprávněnosti jednotlivých restitučních nároků podle platné legislativy Ústní ověření
e Uvést vyžadované podklady k soudnímu řízení ve věci restitucí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy na úseku archivnictví Ústní ověření
b Popsat postup zatřiďování dokumentů podle spisového a skartačního řádu, včetně doby jejich archivace Ústní ověření
c Zatřídit dokumenty podle spisového a skartačního řádu, připravit spis k archivaci, vyplnit žádost o archivaci a skartaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška bude probíhat ve zkušební místnosti, kde bude k dispozici počítač s připojením k internetu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví nebo zemědělství nebo stavebnictví, geodézii a kartografii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nakládání s nemovitostmi nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zemědělství nebo stavebnictví, geodézie a kartografie.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví nebo zemědělství nebo v oblasti stavebnictví, geodézie a kartografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nakládání s nemovitostmi nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zemědělství nebo stavebnictví, geodézie a kartografie.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví nebo zemědělství nebo stavebnictví, geodézii a kartografii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nakládání s nemovitostmi nebo 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zemědělství nebo stavebnictví, geodézie a kartografie.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost, počítač s připojením k internetu

 • Pozemkové mapy, lesnické mapy, plochová tabulka

 • Lesní hospodářský plán pro vybraný lesní hospodářský celek

 • Územní plán a územně plánovací dokumentace pro vybraný územní celek vč. dokumentace regulačního plánu

 • Znalecký posudek k vybrané nemovitosti

 • Formulář žádosti o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa

 • Vzorový formulář žádosti o archivaci dokumentů, vzorový formulář žádosti o skartaci dokumentů

 • Formuláře finančního úřadu k přiznání daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti

 • Formuláře katastrálního úřadu ke vkladu vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí

 • Geometrické plány k vybrané nemovitosti  

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Vojenské lesy a statky, s. p.