Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Korektor ve vydavatelství
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů a v normativech závazných pro provádění korektury textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech pravopisu, slovníku cizích slov, slovníku synonym a webových stránkách týkajících se pravidel pravopisu a použít je při úpravě vzorového textového dokumentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit na vzorovém textovém dokumentu typografická pravidla pro sazbu, úpravy a zlom textů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit normativy či obecně platné korekturní značky, které jsou závazné pro provádění korektury Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna obrazových a textových podkladů pro korektury ve spolupráci s autory, odbornými redaktory a editory

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít textový dokument určený k jazykové, stylistické a typografické korektuře a ověřit normou předepsané kvalitativní parametry pro korekturu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob komunikace s autorem, odborným redaktorem a editorem při práci na jazykové, stylistické a typografické korektuře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění úprav textů z hlediska základních typografických pravidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V textovém a obrazovém dokumentu provést typografickou korekturu v souladu s charakterem předloženého textu s využitím platných korekturních značek a normativů a na základě zjištěných nedostatků označit nutné opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Porovnávání textů s rukopisem a provádění oprav a jazykových korektur, srovnávání jazykových úprav s autorským záměrem obsahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jazykovou korekturu a navrhnout a provést opravu textu při porovnání s původním rukopisem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést jazykovou korekturu a navrhnout a provést úpravu textu při srovnání s autorským záměrem obsahu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu jazykové čistoty v textovém editoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prověřování textů z hlediska terminologické správnosti, zejména u cizích a přejatých slov, kontrola věcné a stylistické správnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a korekturu textu a navrhnout opravy v textu s ohledem na jeho terminologickou a jazykovou správnost, zejména s ohledem na použitá cizí nebo přejatá slova Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a korekturu textu a navrhnout opravy v textu s ohledem na jeho věcnou a stylistickou správnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob a postup kontroly, korektury a oprav textu s ohledem na jeho terminologickou správnost v případě, kdy text obsahuje odbornou terminologii nebo cizí a přejatá slova, která korektor nezná Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převádění archaických textů do moderního jazyka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést převod vybraného archaického textu do moderního jazyka s využitím nejnovějších (aktuálně platných) poznatků z oblasti jazykovědy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Provádění úprav textů při internetovém publikování, provádění oprav a úprav textu z hlediska jazykové správnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést korekturu, úpravu a opravu vybraného textu pro publikování na internetu z hlediska jazykové správnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/korektor-ve-vydavatelstvi ).

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 modelových zadání textů (základní rozsah je 2 strany formátu A4 – minimálně 3 600 znaků), na kterých se postupně ověří každá z ověřovaných kompetencí. Jedná se o texty, které musí obsahovat pravopisné, stylistické, gramatické a typografické nedostatky. Každé modelové zadání musí mít listinnou část a část zpracovávanou na PC, přičemž uchazeč provede korekturu textu na obou částech zadání. Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje jedno zadání.

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci platných jazykových, stylistických a typografických normativů.

Ověřování se opírá o tyto publikace a normy:

  1. Pravidla českého pravopisu (Ústav pro jazyk český AVČR)

  2. Slovník spisovného jazyka českého (Ústav pro jazyk český AVČR)

  3. Slovník českých synonym a antonym (Lingea s. r. o.)

  4. Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český AVČR)

  5. ČSN 01 6910 (2007) Úprava písemností zpracovaných textovými editory

  6. ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

  7. ČSN 88 0411 Korekturní znaménka pro reprodukci

Uchazeč v rámci ověření kompetence Orientace v platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů a v normativech závazných pro provádění korektury textů použije normativy 3) až 5) (v listinné nebo elektronické podobě) a normativ 6).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

JIK-05, spol. s r. o.

BAUER MEDIA, v. o. s.

Ing. Zdeněk Korbel, OSVČ

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1