Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář usní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu s ohledem na dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje, nebo lisu), včetně nastavení daných parametrů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování kůží, úprava a zpracování usní po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu kůží připravených k výrobě holiny, případné vady vyhodnotit a určit jejich vznik Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonávání jednotlivých pracovních operací Ústní ověření
c Zdůvodnit nutnost konečné úpravy usní, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní materiál Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést pracovní operaci napínání, popsat pracovní postup a stanovit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést pracovní operaci sušení, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, příprava usní k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových materiálů podle jejich původu a způsobu zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených usní, vyhodnotit případné nedostatky, určit způsob jejich vzniku a provést třídění usní podle ukazatelů kvality do jednotlivých skupin Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření plochy usní, vyznačit na rubovou stranu výsledek a popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést balení usní do balíků, označit je potřebným značením a připravit k následné expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/upravar-usni#zdravotni-zpusobilost).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku koželužské výroby.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí koželužské výroby. Při ověřování kritérií hodnocení - založených na formě praktického předvedení - je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení pracovních činností a správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) typ koželužského stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní technologie koželužské výroby v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Zpracování kůží, úprava a zpracování usní po činění pro kritérium hodnocení a); Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, příprava usní k expedici pro kritéria hodnocení a), b) vzorky v minimálním počtu 2 – maximálně 5 vzorků.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení pracovních činností.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, kde zkouška proběhne.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r .o., Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín