Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář kožešin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení, potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (mízdřícího stroje, nebo postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje), včetně nastavení daných parametrů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje při dodržení zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a podle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové kožešiny, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit využitelnost kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění a zušlechťování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a význam činění kožešin včetně postupů činění kožešin, popsat přípravu činicích prostředků Ústní ověření
b Popsat účel, význam a možnosti použití kožešin na jednotlivé výrobky kožešnické výroby Ústní ověření
c Předvést postup operací při zušlechťování kožešin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost konečné úpravy kožešin, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pracovní operaci napnutí kožešin, popsat pracovní postup a uvést účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést pracovní operaci sušení kožešin, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést konečnou úpravu kožešin, popsat pracovní postup a uvést účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených kožešin podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady předložených kožešin, najít způsob jejich eliminace z hlediska další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečné zpracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést technologické postupy při zpracování kožešin, při hodnocení a měření vyrobených kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady třídění a skladování kožešin, možnosti eliminace vad kožešin vzniklých při výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v kožešnické výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí kožešnické výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení pracovních činností a správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Činění a zušlechťování kožešin pro kritérium hodnocení c); Úprava a zpracování kožešin po činění pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), na jaké druhy kožešin budou úkoly přiděleny, a to podle zaměření konkrétní koželužské technologie v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Výroba a opracování kožešin pro kritéria hodnocení a) a c), Úprava a zpracování kožešin po činění pro kritérium hodnocení b), Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) a Konečné zpracování kožešin pro kritérium hodnocení a), vzorky v minimální počtu 2 – maximálně 5 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) typ koželužského stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétního zpracování kožešin v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na koželužskou nebo chemickou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže nebo v oborech vzdělání aplikovaná chemie nebo chemik operátor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na koželužskou nebo kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby.

 4. Profesní kvalifikace 32-024-H Koželuh/koželužka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické nebo kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Koželužská dílna v reálném provozu umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním, hygienickým a ekologickým požadavkům, vybavená následujícími základními výrobními stroji, zařízením, nářadím, surovinami, materiály, polotovary a činícími látkami pro výrobu koželužských výrobků (kožešin):

 

 • Stroje přípravného úseku: Mízdřicí stroj
 • Vybavení úseku pro činění: Činicí sudy nebo hašple
 • Stroje a zařízení pro úpravu a konečné zpracování kožešin: sudy, lisy nebo odstředivky, postruhovací stroj, vyrážecí stroj, napínací rámy, sušičky, měřicí zařízení
 • Pomůcky pro čištění, mazání a údržbu koželužských strojů
 • Činicí látky a chemikálie v množství potřebném pro vykonání zkoušky
 • Barviva, impregnační a mazací látky v množství potřebném pro vykonání zkoušky
 • Kožešina (základní surovina pro koželužskou výrobu v množství potřebném pro vykonání zkoušky, minimálně 1 kus - maximálně 3 kusy)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace pro koželužskou výrobu) - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Vzorky kožešin z různých zvířat a s různou povrchovou úpravou (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)
 • Vzorky kožešin s vadami vzniklými za života zvířete, během skladování suroviny a během technologického procesu výroby (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní zástěra, chrániče sluchu, pracovní rukavice)
 • Učebna vybavená PC s připojením na internet

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín