Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný technik kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohledat v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl zadané údaje, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého kožedělného výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat kompletní metodický plán provádění kvalitativních zkoušek ve výrobním provozním celku kožedělné výroby Praktické předvedení
b Sestavit metodiku pro prověřování správné funkce metrologických zařízení a pomůcek v kožedělné výrobě Praktické předvedení
c Vyjmenovat a vysvětlit zkoušky surovin, materiálů, polotovarů, komponentů a hotových výrobků pro danou technologii kožedělné výroby, provést 1 mechanickou zkoušku s využitím platných norem pro zkušebnictví Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit seznam kvalitativních zkoušek a potřebných měřicích přístrojů a pomůcek pro konkrétní kožedělný výrobek, určit v kožedělném technologickém procesu místa pro jejich použití, prakticky předvést využití měřicího přístroje při 1 kvalitativní zkoušce Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat systém evidence a archivace dokladů o vykonaných kvalitativních zkouškách pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, polotovarů a komponentů, posoudit je z hlediska kvality a stanovit jejich použití pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat plán vstupních kontrol kožedělných materiálů, polotovarů a komponentů, určit procentuální počet kontrolovaných produktů z celkové dodávky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat namátkovou vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu kvality při zhotovování kožedělných výrobků, vyhodnotit výsledek a zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat systém provádění výstupních kontrol hotových kožedělných výrobků včetně způsobu zaznamenávání zjištěných nedostatků a jejich řešení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování metod kontroly kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout metody pro kvalitativní hodnocení hotových kožedělných výrobků, posoudit kvalitu u předložených výrobků, porovnat je s dílenským vzorkem a zařadit do kvalitativních tříd Praktické předevedení
b Provést rozbor celého systému kontroly kvality ve výrobním kožedělném provoze, zaujmout stanovisko k zjištěnému stavu, vyhodnotit výsledek a v případě potřeby navrhnout změny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout systém kontroly kvality u rozpracovaných kožedělných výrobků v daném technologickém celku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kvalitativní kritéria pro zhotovení nového kožedělného výrobku zaváděného do výrobního procesu, vyhodnotit riziková místa z hlediska kvality provedení Praktické předvedení
b Sestavit plán řízení kvality v rámci celého kožedělného provozu pro kožedělný výrobek nově zaváděný do výrobního procesu, zásadní stanoviska projednat s podřízenými (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stávající systém kontroly kvality ve výrobním kožedělném provoze, provést jeho rozbor, v případě zjištění nedostatků navrhnout opatření vedoucí k nápravě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace v kožedělném výrobním procesu, u nichž je nutné provádět mezioperační kontrolu kvality, správnost navrženého systému vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat v kožedělném výrobním procesu dodržování technologického postupu pro konkrétní kožedělný výrobek, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným nedostatkům a s využitím lidských zdrojů zajistit nápravu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně vyrobeného kožedělného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní kožedělný výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout systém evidence kontrol kvality rozpracovaných a hotových kožedělných výrobků, vypracovat pro tento účel vhodný záznamový protokol Praktické předvedení
b Zavést evidenci protokolů dokladujících výsledky předepsaných kontrol a zkoušek pro rozpracované a hotové kožedělné výrobky, navrhnout inovaci stávajících tiskopisů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat rozhodný posudek pro reklamovaný kožedělný výrobek vrácený z prodejní sítě zákazníkem, zdůvodnit výsledné stanovisko Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaujmout stanovisko k vrácené dodávce kožedělných výrobků z velkoobchodního skladu nebo prodejny, vypracovat protokol o závazném rozhodnutí (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady a příčiny jejich vzniku na předloženém nekvalitním kožedělném výrobku, provést jejich rozbor a stanovit další použití kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných kvalitativních nedostatků na předloženém kožedělném výrobku, prokázat argumentační schopnosti při projednání návrhů změn s podřízenými (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-fc8e#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí výroby kožedělných výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání Samostatného kožařského technika řízení a kontroly kvality v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), e) dohledat zadané údaje vztahující se k výrobě kožedělných výrobků v počtu (minimálně 1 údaj – maximálně 3 údaje), pro kritéria hodnocení d), e) předloží autorizovaná osoba k posouzení kožedělný výrobek v počtu 1 pár nebo 1 kus, typ kožedělného výrobku bude záviset na konkrétní kožedělné výrobě (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků ) v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví při ověřování odborné kompetence Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) vyjmenovat a popsat zkoušky kožedělných produktů (suroviny, materiály, polotovary, komponenty a hotové výrobky) v počtu (minimálně 3 zkoušky – maximálně 5 zkoušek), pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e) určí typ kožedělného výrobku, druh kožedělného výrobku a zkoušek bude záviset na zaměření a technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a) vzorky usní, základních a pomocných materiálů, polotovarů a komponentů pro kožedělnou výrobu v počtu (minimálně 5 vzorků - maximálně 7 vzorků), pro kritérium hodnocení c) stanoví 3 pracovní operace, u nichž bude provedena kontrola kvality, typ vzorků a pracovních operací bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Navrhování metod kontroly kvality v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d) kožedělné výrobky v počtu (minimálně 1 pár nebo 1 kus - maximálně 3 páry nebo 3 kusy), pro kritéria hodnocení a), b), c), d) stanoví typ kožedělného výrobku, který bude záviset na způsobu a technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky

 

Autorizovaná osoba stanoví pro ověřování odborné kompetence Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) typ kožedělného výrobku, který bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci kožedělné výroby pro kritérium hodnocení b) stanovit ke kontrole kvality 3 pracovní operace, pro kritéria hodnocení a), b) určí typ kožedělného výrobku, který bude záviset na způsobu a technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zajistí u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a) modelovou situaci v reálném prostředí kožedělného výrobního procesu tak, aby uchazeč o zkoušku mohl vizuálním způsobem vyhodnotit dodržování technologického postupu v rozpětí 5 po sobě následujících pracovních operací technologického procesu kožedělné výroby, autorizovaná osoba předloží uchazeči pro kritérium hodnocení b) kožedělný nekvalitní výrobek v počtu (minimálně1 pár nebo 1 kus - maximálně 3 páry nebo 3 kusy), pro kritérium hodnocení c) stanoví provést kontrolu technologického a pracovního postupu minimálně u 2 pracovních operací – maximálně u 3 pracovních operací, které připraví autorizovaná osoba v reálném prostředí kožedělné výroby tak, aby účastník zkoušky mohl sledováním pracovních úkonů vyhodnotit dodržování pracovního postupu, pro kritéria hodnocení a), b), c) stanoví typ kožedělného výrobku, který bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) 1 reklamovaný kožedělný výrobek, pro kritéria hodnocení a), b), c), d) určí typ kožedělného výrobku, který bude záviset na způsobu a technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a), b) kožedělný výrobek v počtu 1 pár nebo 1 kus, typ a vzor výrobku bude záviset na způsobu a technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověřování odborných kompetencí: Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c); Navrhování metod kontroly kvality v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b); Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě, pro kritérium hodnocení b); Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci kožedělné výroby pro kritérium hodnocení a); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, pro kritériuma hodnocení a), b).; Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), d); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritérium hodnocení b) vždy minimálně jednu modelovou situaci.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii nebo v oboru řízení a kontroly kvality v kožedělné oblasti a alespoň pět 5 let odborné praxe v řídicích pozicích kožedělné výroby nebo v oblasti řízení a kontroly kvality v kožedělné výrobě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii nebo v oboru řízení a kontroly kvality v kožedělné oblasti a alespoň pět 5 let odborné praxe v řídicích pozicích kožedělné výroby nebo v oblasti řízení a kontroly kvality v kožedělné výrobě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Profesní kvalifikace 32-023-R Samostatný kožařský technik / samostatná kožařská technička řízení a kontroly kvality a vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii nebo v oboru řízení a kontroly kvality v kožedělné oblasti a alespoň pět 5 let odborné praxe v řídicích pozicích kožedělné výroby nebo v oblasti řízení a kotroly kvality v kožedělné výrobě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Kožedělná dílna umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály, polotovary a komponenty, které budou záviset na typu kožedělného výrobku a kožedělné technologii v místě konání zkoušky (koželužská, nebo obuvnická, nebo rukavičkářská, nebo brašnářská, nebo sedlářská, nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

Pro koželužskou výrobu:

 • Stroje (sudy, lisy nebo odstředivky, odchlupovací a postruhovací stroj, vyrážecí stroj, sušičky, měřicí zařízení)
 • Zařízení (napínací rámy, měřicí zařízení), barevnice usní
 • Materiál (kůže, kožešiny, činicí látky a chemikálie, barviva, impregnační prostředky - v množství pro běžnou koželužskou výrobu)

Pro obuvnickou výrobu:

 • Stroje (vysekávací stroj, kosicí stroj, plochý jednojehlový šicí stroj, sloupový jendojehlový šicí stroj, plochý dvoujehlový šicí stroj, kroužkovací stroj, přibíjecí stélek, tvarovací pat, napínací stroj, drásací, lisovací, brousicí stroj, pracovní stůl)
 • Zařízení (vysekávací plotny, vysekávací nože, šablony, kopyta, upínací formy, lisovací formy)
 • Nářadí (nůžky, štětec, zaklepávací kladívko, obuvnické kleště, obuvnické kladívko), pomůcky pro provedení mechanické zkoušky (např. pevnost v tahu, pevnost v lomu, materiálová odolnost), tloušťkoměr na měření tloušťky usní
 • Materiál (usně, textil, syntetický materiál – v množství pro danou obuvnickou výrobu)
 • Drobný materiál (nitě, kování, lepidla – v množství pro danou obuvnickou výrobu)
 • Polotovary (tužinky, opatky, půdování – v množství pro danou obuvnickou výrobu)
 • Komponenty (podešve, podpatky, napínací stélky, vkládací stélky - v množství pro danou obuvnickou výrobu)

Pro rukavičkářskou výrobu:

 • Stroje (vysekávací stroj, plochý jednojehlový nebo dvoujehlový šicí stroj, sloupový šicí stroj, šicí stroje štep a laš, pracovní stůl)
 • Zařízení (šablony, vysekávací nože, vysekávací plotna, zařízení pro obracení a tvarování rukavic)
 • Nářadí (nůžky na stříhání usní, měřidlo, ruční nůžky), tloušťkoměr na měření tloušťky usní, pomůcka na prověření pevnosti stehů
 • Materiály (usně, podšívkový materiál, nitě – v množství pro rukavičkářskou výrobu)
 • Drobný materiál (výztuhy, nitě, ozdobné prvky - v množství pro danou rukavičkářskou výrobu)

Pro brašnářskou výrobu:

 • Stroje (vysekávací stroj, plochý jednojehlový šicí stroj, pracovní stůl)
 • Zařízení (vysekávací nože, šablony)
 • Nářadí (krájecí nožík, štětec, nůžky), tloušťkoměr na měření tloušťky usní a pomůcka na prověření pevnosti stehů
 • Materiál (usně, textil, syntetický materiál – v množství pro danou brašnářskou výrobu)
 • Drobný materiál (nitě, kování, ozdobné a uzavírací prvky, lepidla – v množství pro danou brašnářskou výrobu)

Pro sedlářskou výrobu:

 • Stroje (plochý jednojehlový šicí stroj, speciální šicí stroj, pracovní stůl)
 • Zařízení (šablony)
 • Nářadí (sedlářský nůž, kleště, štětec, nůžky, bodec, šídlo), tloušťkoměr na měření tloušťky usní
 • Materiál (usně, ztužovací materiály – v množství potřebném pro danou sedlářskou výrobu)
 • Drobný materiál (kování, ozdobné prvky, nitě, lepidla – v množství potřebném pro danou sedlářskou výrobu)

Pro výrobu kožešinových a usňových výrobků:

 • Stroje (plochý jednojehlový šicí stroj, obnitkovací šicí stroj, žehlicí jednotka, pracovní stůl)
 • Zařízení (střihy, šablony vyráběného vzoru)
 • Nářadí (nůžky, krejčovský metr, ruční jehla, šídlo, kladívko, ruční vyrážecí přípravek), vzorkovnice kožešin, pomůcka na prověření pevnosti stehů
 • Materiály (kožešiny nebo usně, podšívkový a ztužovací materiál – v množství pro danou výrobu kožešinových výrobků)
 • Drobný materiál (nitě, lemovky, uzavírací prostředky - v množství pro danou výrobu kožešinových výrobků)

Vzorky, pomůcky a listinné podklady pro všechny kožedělné technologie (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků)

 • Vzorky kožedělných výrobků (minimálně 1 pár nebo 1 kus – maximálně 3 páry nebo 3 kusy)
 • Dílenský vzorek (1 pár nebo 1 kus)
 • Kožedělné výrobky s vadami (minimálně 1 pár nebo 1 kus – maximálně 3 páry nebo 3 kusy)
 • Reklamovaný kožedělný výrobek (v počtu 1 pár nebo 1 kus)
 • Vzorky usní, základních a pomocných materiálů, polotovarů a komponentů (minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů)
 • Normy pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Normy kvality pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné a elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Normy pro zkušebnictví v kožedělné výrobě - budou k dispozici v listinné a elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Protokoly o výsledcích kontrol a zkoušek v kožedělné výrobě - budou k dispozici v listinné podobě v počtu 3 kusy pro okamžité použití uchazečem
 • Formulář pro posudek na reklamovaný výrobek - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Papíry (v minimálním počtu 20 kusů) a psací potřeby pro vypracování úkolů v písemné formě v rámci praktického předvedení
 • Učebna pro ústní ověření kritérií hodnocení a pro vypracování úkolů v písemné formě v rámci praktického předvedení vybavená PC pro vyhledávání zadaných informací
 • Modelové situace (v minimálním počtu 1 modelová situace – maximálně 3 modelové situace) pro určená kritéria hodnocení

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava