Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Pečovatel
Platnost standardu: Od 25.3.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s realizací pečovatelských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základů legislativy v sociálních službách Písemné ověření
b Prokázat znalost standardů kvality sociálních služeb Písemné ověření
c Prokázat znalost Listiny lidských práv a svobod a navazujících předpisů a aplikovat jejich principy při poskytování sociální služby Písemné ověření
d Prokázat základní znalost sociálních a zdravotních služeb a dávkových systémů pro seniory a OZP Ústní ověření
e Prokázat znalost práce s potřebami uživatele, principů spolupráce s rodinou a dalšími zdroji Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice stáří a stárnutí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny, ke kterým dochází při stárnutí organismu Ústní ověření
b Popsat základní znaky a průběh syndromu demence Ústní ověření
c Objasnit zvládání základních problémových situací souvisejících se syndromem demence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení rozhovoru s klientem s obtížemi v komunikaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady metody vedení rozhovoru Ústní ověření
b Popsat zásady metody vedení rozhovoru s osobou se specifickým přístupem k informacím, se zaměřením na osoby se sluchovým, zrakovým postižením, se syndromem demence a osoby verbálně nekomunikující Ústní ověření
c Předvést rozhovor v modelové situaci za účelem poznání potřeb a vůle uživatele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zvládání technik manipulace s klientem se sníženou mobilitou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a okomentovat technické pomůcky pro umožnění mobility Ústní ověření
b Přesunout klienta se sníženou mobilitou z lůžka na vozík a zpět Praktické předvedení
c Předvést základy polohování klienta se sníženou mobilitou a prevence dekubitů Praktické předvedení
d Na základě obrazové dokumentace navrhnout úpravy domácího prostředí pro bezpečný pohyb klienta se sníženou mobilitou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování pomoci a podpory při stravování klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provedení úkonu podání stravy u ležícího, imobilního klienta Ústní ověření
b Vyjmenovat a okomentovat technické pomůcky pro stravování Ústní ověření
c Předvést na figurantovi způsob vhodné podpory klienta při stravování v modelové situaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování pomoci a podpory při oblékání klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a objasnit technické pomůcky pro oblékání klienta Ústní ověření
b Obléknout klienta se sníženou mobilitou (demonstrace na modelové situaci) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování pomoci a podpory při úkonech osobní hygieny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné podmínky pro provádění úkonů osobní hygieny u mobilních a imobilních uživatelů (hygiena na lůžku) Ústní ověření
b Popsat základní pomůcky při inkontinenci a vysvětlit manipulaci s nimi Ústní ověření
c Předvést na figuríně omytí na lůžku, včetně umytí vlasů Praktické předvedení
d Popsat provedení péče o dutinu ústní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení nouzových situací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti první pomoci Písemné a ústní ověření
b Stanovit vhodný postup při řešení nouzové situace Písemné a ústní ověření
c Na figuríně předvést poskytnutí první pomoci při zástavě dechu Praktické předvedení
d Na figuríně předvést postup při řešení situace po pádu uživatele s podezřením na zlomeninu krčku stehenní kosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením ve smyslu §116 odst. 4) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Písemná část zkoušky

Písemná část zkoušky probíhá formou testu a formou písemného vypracování zadaného úkolu.

 

I. Testová forma

 

Ověření formou testu se týká kompetencí:

 

Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s realizací pečovatelských služeb

 1. Prokázat znalost základů zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění  v rozsahu § 1-6 a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

 2. Prokázat znalost standardů kvality v sociálních službách, zejména SQSS č.1, 2, 5, 6, 7, 8, 14

 3. Prokázat znalost Listiny lidských práv a svobod a navazujících předpisů a aplikovat jejich principy při poskytování sociální služby

Řešení nouzových situací

a) Prokázat znalosti první pomoci

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s realizací pečovatelských služeb

A.  Testy pro jednotlivé uchazeče budou generovány z dostatečně velkého souboru minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik různě sestavených testů.

B.  Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že musí být plněny následující podmínky:

B1 Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Procentuální zastoupení jednotlivých kritérií v testu :

     Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláška 505/2006 Sb.    10 %

     Standardy kvality v sociálních službách                                                    60 %

     Listina lidských práv a svobod a navazující předpisy                              20 %

Sociální a zdravotní služby a dávkové systémy 5%

     Práce s potřebami klienta 5%

B2 Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé  kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) stanovený počet otázek:

     Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláška 505/2006 Sb.    10 otázek

     Standardy kvality v sociálních službách                                               20 otázek

     Legislativa spojená s lidskými právy                                                  10 otázek

Sociální a zdravotní služby a dávkové systémy 5 otázek

    Práce s potřebami klienta 5 otázek

B3 Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 30 správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Zadání: Ze souboru 100 otázek bude pro každé z 5 kritérií vygenerován výše stanovený počet otázek. Ke každé otázce budou nabídnuty 3 možné odpovědi. Vždy pouze jedna bude správná.

Vyhodnocení: Uchazeč získá za každou správnou odpověď 1 bod, tedy lze získat maximálně 50 bodů.

 

Kompetence Řešení nouzových situací, kritérium a) Prokázat znalosti první pomoci

Testy pro jednotlivé uchazeče budou generovány z dostatečně velkého souboru minimálně 40 otázek, aby bylo umožněno řádově několik různě sestavených testů.

Zadání: Test bude sestávat z 15 otázek. Pro ověření kritéria bude muset být správně zodpovězeno 10 otázek. Ke každé otázce budou nabídnuty 3 možné odpovědi. Vždy pouze jedna bude správná.

Vyhodnocení: Uchazeč získá za každou správně zodpovězenou
otázku 1 bod, tedy lze získat maximálně 15 bodů.

II.   Písemné a ústní ověření

Týká se kompetence Řešení nouzových situací, kritérium: b) Stanovit vhodný postup při řešení nouzové situace.

Účastník si vylosuje jedno téma z šesti možných variant zadání nouzové situace vzniklé při práci s klientem, během které by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku klienta, jeho okolí nebo pečovatele (klient neotevírá, klient je agresivní, na klientovi byl spáchán trestný čin apod.), poté písemně zpracuje časový snímek postupu řešení situace. Limit pro písemnou část je 15 minut. Poté vysvětlí navržené řešení a odpovídá na otázky autorizované osoby. Vyhodnocení: za zpracování a ústní obhájení lze získat  0 - 5 bodů. Pro úspěšné splnění je potřeba získat alespoň 3 body.

 

Maximální počet bodů získaný v písemné části zkoušky je 70 s tím, že uchazeč musí být úspěšný v každé části písemné části zkoušky. (testová část 65 bodů, písemné ověření 5 bodů)

 

Praktická část zkoušky

Při ověřování kritérií formou praktickou je třeba přihlížet především ke znalosti souvisejících legislativních předpisů, provedení úkolu s důrazem na dodržování pravidel ochrany klienta, znalosti souvislostí a jejího použití. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu. Praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací formou kazuistik, kdy je popsána základní situace a řešení je realizováno formou předvedení na figurantovi nebo rozhovorem s figurantem, či ústním popisem řešení konkrétního úkolu.                                                                                                                                    

Aktuální soubor kazuistik a modelových případů k ověřování kritérií obsahuje minimálně 25 kazuistik a modelových případů.

Zadání:. Kritéria jsou ověřována formou praktického předvedení, případně s ústním ověřením

Týká se kompetencí:

 • Vedení rozhovoru s klientem (nedoslýchavým, s demencí)

 • Zvládání technik manipulace s klientem se sníženou mobilitou

 • Poskytování pomoci a podpory při stravování klientů

 • Poskytování pomoci a podpory při oblékání klientů

 • Poskytování pomoci při úkonech osobní hygieny

U kompetence Vedení rozhovoru s klientem s obtížemi v komunikaci se klientem s obtížemi v komunikaci rozumí např. osoba nedoslýchavá, osoba s demencí apod.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Jeden ze členů zkušební komise bude zároveň sloužit jako figurant při praktickém způsobu předvedení.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Sociální péče - pečovatelská činnost a Sociální činnost - sociální pečovatelství uvedených v příloze vyhlášky 505/2006 Sb. a nejméně 5 let praxe v poskytování terénních služeb sociální péče.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti sociální péče a nejméně 5 let praxe v poskytování terénních služeb sociální péče.

 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální péče a nejméně 5 let praxe v poskytování terénních služeb sociální péče.

 4. Osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a nejméně 5 let praxe v poskytování terénních služeb sociální péče.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 1. prostory – učebna nebo kancelářské prostory

 2. inkontinenční pomůcky, podložka do postele, jednorázová žínka, umyvadlo, ručník, mýdlo, hřeben, polohovací postel se stravovacím stolkem, chodítko, talíř, příbor, kalhoty, tričko nebo svetr, kompresní punčochy, ochranné rukavice, židle, invalidní vozík, košile nebo svetr, fotografie nebo nákresy bytu, pomůcky při stravování

 3. ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče (psací potřeby a papíry pro zkoušené i pro autorizovanou osobu, dezinfekční prostředek na ruce a dezinfekční ubrousky na povrchy)

 4. figurína a figurant (jeden z členů hodnoticí komise)

 5. ošetřovatelské lůžko

  

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude realizována v jednom dni. Celková délka písemné zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

G centrum Tábor

Anima Čáslav

Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem