Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Celní deklarant
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Administrace celních formalit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat celní formality při vstupu zboží na celní území EU Ústní ověření
b Popsat celní formality při výstupu zboží z celního území EU do třetích zemí Ústní ověření
c Popsat průvodní doklady u zboží vstupujícího na celní území EU a doklady vyžadované k propuštění zboží do celního režimu Ústní ověření
d Popsat povinné doklady k vývozu zboží z celního území EU Ústní ověření
e Popsat povinné doklady a náležitosti pro povolení zjednodušení při uplatňování celních předpisů a povolení zvláštních režimů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v účetních dokladech a jejich evidenci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v přípravě podkladů pro účtování poskytovaných služeb v rámci firmy zajišťující celní jednatelství, zejména určení potřebných podkladů, způsob jejich evidence, zakládání a vyhledávání Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orientace v celních a souvisejících daňových předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit základní pojmy užívané v celních a souvisejících daňových předpisech Ústní ověření
b Uvést základní komunitární a národní celní předpisy a určit základní celní předpisy dopadající na sazební zařazení zboží Ústní ověření
c Uvést základní informační zdroje a softwarové nástroje k vyhledávání relevantních informací k celním a souvisejícím daňovým předpisům Ústní ověření
d Upřesnit postavení celního zástupce v celním řízení a vymezit jeho odpovědnosti Ústní ověření
e Uvést všeobecná interpretační pravidla a související mezinárodní předpisy ve vztahu k sazebnímu zařazení zboží, uplatňování preferenčního zacházení a obchodně-politických opatření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování celních předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit naplnění podmínek celního dohledu na základě předložených vzorových celních dokladů nutných ke vstupu zboží na celní území EU a k propuštění zboží do celních režimů Praktické předvedení
b Ověřit naplnění podmínek celního dohledu na základě předložených vzorových celních dokladů nutných k výstupu zboží z celního území EU Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vystavování celních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit celní prohlášení užívané v souladu s mezinárodními smlouvami (Karnet TIR, Karnet ATA a CIM) Praktické předvedení
b Připravit návrh žádosti o povolení zjednodušení při uplatňování celních předpisů a povolení zvláštních režimů Praktické předvedení
c Zkontrolovat správnost vyhotovených důkazů původu a odstranit nedostatky Praktické předvedení
d Ověřit správnost a úplnost průvodních dokladů k zásilce zboží podléhající celnímu dohledu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování reklamací k propuštění zboží do celních režimů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit charakter a analyzovat příčiny reklamace poskytnutých celních služeb, a to buď vady ve vztahu „klient – celní zástupce“, nebo vady po propuštění zboží v procesu realizovaného celního řízení z pohledu celního zástupce Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob vyřízení uznané reklamace poskytnutých celních služeb z pohledu celního zástupce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování formalit na celním úřadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou kombinaci celních režimů pro zajištění dovozu či vývozu zboží z celního území EU Praktické předvedení
b V případech, kdy je to možné, navrhnout více alternativních řešení s objasněním vzájemných rozdílů v praktické realizaci dotčené operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit povinné doklady pro zajištění určené operace využité v rámci kritéria a) Praktické předvedení
d Provést sazební zařazení zboží na základě konkrétního modelového zadání, a to včetně uplatnění případných souvisejících opatření (význam systému TARIC) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zastupování před orgány celní a finanční správy v souvislosti s celním řízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práva a povinnosti celního zástupce v celním řízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby jednání celního zástupce v celním řízení – přímé či nepřímé zastoupení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanoveném v (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/celni-deklarant#zdravotni-zpusobilost) a prokazuje se lékařským potvrzením.

Pokyny pro kritéria ověřovaná formou praktické předvedení a ústní ověření

Uchazeč nejprve předvede praktickou část kritéria a následně ji vysvětlí/odůvodní svůj postup.

Pokyny pro kritéria ověřovaná formou modelové situace

Autorizovaná osoba si připraví min. 5 modelových situací pro každé hodnocené kritérium, kde se má použít modelová situace, a to u následujících kompetenci a kritérií:

  • Kontrola dodržování celních předpisů – pro obě kritéria

  • Vystavování celních dokladů – pro všechna kritéria

  • Vyřizování reklamací k celní deklaraci zásilek – pro obě kritéria, přičemž pro druhé kritérium se použije stejná modelová situace jako pro první kritérium

  • Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování odbavení na celnici – pro kritérium a)

 

Metodické pokyny pro autorizovanou osobu k verzím dokumentů:

 Autorizovaná osoba si připraví min. 3 verze dokumentů pro každou hodnocenou kompetenci, kde se k jejímu ověření používají vzorové doklady, tj. u následujících kompetencí:

  • Administrace celních formalit

  • Kontrola dodržování celních předpisů

  • Vystavování celních dokladů

  • Vyřizování reklamací k propuštění zboží do celních režimů

  • Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování formalit na celním úřadu

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj