Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže
Platnost standardu: Od 27.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v potřebách dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývojová specifika dětí a mládeže minimálně ve třech věkových kategoriích Ústní ověření
b Uvést dva příklady naplňování fyziologických potřeb, dva příklady naplňování potřeby bezpečí a dva příklady naplňování potřeby sounáležitosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit tři různé postupy pro zjišťování potřeb dětí a mládeže v jednotce/oddílu/skupině Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhu výchovně-vzdělávacích cílů, forem a zásad výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a navrhnout výchovně vzdělávací cíle, formy a zásady výchovně vzdělávací aktivity dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vybrané typy rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, navrhnout zásady pro jejich řešení a předvést postup při práci v problémové nebo krizové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy „multikulturalita“ a „multikulturní výchova“ ve spojitosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže Ústní ověření
d Vysvětlit pojem „environmentální výchova“ (resp. "environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ - EVVO), popsat základní zásady a cíle environmentálního vzdělávání dětí a mládeže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právním a ekonomickém rámci souvisejícím s činností hlavního vedoucího zotavovací akce dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit právní rámec související s činností hlavního vedoucího zotavovací akce dětí a mládeže Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rámcovou strukturu finančního rozpočtu Ústní ověření
c Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu a vyplnit účetní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavování obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit návrh specifických, měřitelných, akceptovatelných, reálných a termínovaných (SMART) cílů pro modelovou výchovně vzdělávací aktivitu pro děti a mládež (vždy minimálně jeden cíl ke každému typu SMART cílů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence tak, aby cíl jasně směřoval k rozvoji vybrané kompetence, a to s důrazem na osobnostně sociální rozvoj dětí a mládeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout cílové skupině danou činnost, její cíle a pravidla v rámci realizace výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež včetně volby didaktických a dalších vhodných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout časový scénář pro modelovou výchovně vzdělávací aktivitu pro děti a mládež v souladu s jejími cíli a metodami Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat podklady pro návrh výchovně vzdělávacích metod pro modelovou výchovně vzdělávací aktivitu pro děti a mládež, které odpovídají cílové skupině a stanoveným cílům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit výchovně vzdělávací aktivitu pro děti a mládež, naplnění jejích cílů, očekávání a potřeb cílové skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
b Poskytnout zpětnou vazbu cílové skupině v souladu s výchovně vzdělávací aktivitou pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: evaluace, vlastní evaluace a předvést jeden typ evaluace a jeden typ vlastní evaluace pro zvolenou věkovou skupinu dětí a mládeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady nezbytné pro zajištění a organizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže tak, aby bylo garantováno řádné plnění podmínek BOZP a PO při práci s dětmi a mládeží na modelové situaci Ústní ověření
b Posoudit bezpečnostní rizika v rámci modelové situace při práci s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné výchovně vzdělávací cíle vztahující se ke konkrétní zotavovací akci pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit rámcový program zotavovací akce pro děti a mládež v návaznosti na vybrané výchovně vzdělávací cíle Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé styly kolektivu a uvést modelové situace pro jejich použití Ústní ověření
b Uvést vhodné způsoby motivování členů realizačního týmu a postupů pro podpoření jejich osobnostního rozvoje Ústní ověření
c Navrhnout realizační tým zotavovací akce, včetně rozdělení rolí Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob řešení konfliktu v týmu na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout vhodný mechanismus zpětné vazby v rámci řízení realizačního týmu Praktické předvedení a ústní ověření
f Představit základní zásady pro řízení porad a možnosti komunikačních prostředků vhodných pro komunikaci v realizačním týmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady a způsoby kompletního organizačního zajištění zotavovací akce dětí a mládeže (ubytování, stravování, doprava, materiálové zázemí) Ústní ověření
b Sestavit rozpočet zotavovací akce dětí a mládeže Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné zdroje financování zotavovací akce dětí a mládeže Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést vhodné způsoby komunikace s veřejností a rodiči v rámci zotavovací akce dětí a mládeže s přihlédnutím k rozdílům mezi oběma cílovými skupinami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP –

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-vedouci-zotavovaci)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Pro účely standardu jsou účastníky výchovy a vzdělávání děti a mládež ve věku 3 – 26 let. Cílová skupina je simulována zkušební komisí.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost Orientace v potřebách dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Věkové kategorie zadá uchazeči autorizovaná osoba. Vývojová specifika dětí a mládeže uchazeč ústně popíše u tří věkových kategorií.

Věkovými kategoriemi se rozumí:

 • nejmladší školní věk (do 9 let),

 • mladší školní věk (9 - 12),

 • starší školní věk (12 - 15),

 • věk středoškolské mládež (15 - 26).

Odborná způsobilost Tvorba návrhu výchovně vzdělávacích cílů, forem a zásad výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu, která bude obsahovat základní zásady, cíle a formy výchovně vzdělávací aktivity dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu minimálně jedné strany A4, která bude obsahovat:

 • název výchovně vzdělávací aktivity

 • cílová skupina - věková kategorie účastníků

 • počet a složení účastníků

 • výchovně vzdělávací aktivity

Kritérium b) autorizovaná osoba zadá 3 typy rizikového chování a uchazeč navrhne konkrétní aktivity prevence a zásady řešení uvedených typů rizikového chování. Uchazeč si vybere dva příklady typů rizikového chování a předvede postup při jejím řešení.

Příklady typů rizikového chování:

 • závislost na psychoaktivních látkách – drogová závislost;

 • závislost na činnosti – patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus;

 • patologická závislost na osobě – žárlivost;

 • závislost na informacích, netolismus, kyberšikana, šikana;

 • sebepoškozování;

 • kouření;

 • alkoholismus.

 

Odborná způsobilost Orientace v právním a ekonomickém rámci souvisejícím s činností hlavního vedoucího zotavovací akce dětí a mládeže

Kritérium a) Základními právními normami souvisejícími s činností hlavního vedoucího zotavovací akce dětí a mládeže se rozumí normy upravující:

 • základní náležitosti pracovní smlouvy

 • zásady smluvních vztahů ( smlouva o nájmu prostoru, darovací smlouva, kupní smlouva)

 • zákonnou odpovědnost za škody, za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených hodnotách, které je vedoucí povinen vyúčtovat, odpovědnost za vnesené a odložené věci

 • trestní odpovědnost (s důrazem na přestupky)

Kritérium c)

 • uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje

 • uchazeč vyplní jeden účetní doklad, který zadá autorizovaná osoba

 

Pro ověření odborných způsobilostí

 • Sestavování obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

 • Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře

 • Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 

Uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu modelové výchovně vzdělávací aktivity (VVA) v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

 • název výchovně vzdělávací aktivity

 • SMART cíle výchovně vzdělávací aktivity

 • vybrané kompetence vybrané cílové skupiny, na kterou je VVA zaměřena

 • cílová skupina - věková kategorie účastníků

 • počet účastníků výchovně vzdělávací aktivity

 • popis jednotlivých aktivit

 • časový scénář výchovně vzdělávací aktivity (v hodinách)

 • forma vzdělávání

 • metody vzdělávání

 • didaktické pomůcky

 • způsob zpětné vazby

 

Odborná způsobilost Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritérium b) autorizovaná osoba zadá minimálně 2 modelové situace.

Příklady modelových situací:

 • turistická akce – výlet vlakem s pěší trasou na volně přístupnou zříceninu, cesta vede lesem a polem, je značená, se dvěma přechody silnice 2. a 3. třídy

 • orientační závod připravovaný pro skupinu dětí staršího školního věku. Cílové body jsou označovány viditelnými terči, součástí trasy je přechod lanové lávky, předpokládaná délka trasy 5 km - závod děti běží samostatně

 • lesní tábořiště u potoka, stanový tábor vzdálený od nejbližší vesnice 12 km, účastní se smíšené věkové skupiny, příprava paliva pro slavnostní táborák, rozdělávání a ukončování ohně

 • raftová výprava na 3 dny, sjíždění řeky. Rafty obsazeny po 6, celkem 18 účastníků výpravy, sjezd propustí, chování u jezu a dopravní situace v kotvišti (nastupování, vystupování)

 • orientační hra po městě se získáváním informací od obyvatel pro děti staršího školního věku v průběhu víkendové aktivity v centru většího města.

 

Pro ověření odborných kompetencí:

Sestavování rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež

Řízení realizačního týmu při celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Pro potřeby standardu rozumíme rámcovým programem zotavovací akce pro děti a mládež rozpis programu zotavovací akce po jednotlivých dnech pro věkovou skupinu dětí a mládeže podle vlastního výběru uchazeče.

Rozpis programu bude obsahovat popis následujících položek:

 • popis vybrané věkové skupiny dětí a mládeže minimálně v rozsahu počet členů skupiny, složení (pohlaví, věk)

 • základní informace o vybraném ŠVP nebo výchovně vzdělávacím programu vybrané organizace (materiál je přílohou zpracovaného podkladu)

 • přehledný návrh programu zotavovací akce včetně rozdělení dětí do skupin

 • základní popis práce se skupinou v rámci programu zotavovací akce

 • vybrané cíle (vycházejících z výchovně vzdělávacího programu) a způsobu jejich naplňování ve vazbě na popis práce se skupinou

 • stanovení specifických, měřitelných, akceptovatelných a reálných cílů

 • návrh vhodných mechanismů zpětné vazby k stanoveným cílům a způsob ověřování v čase

 • popis realizačního týmu - popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení

 • návrhy vhodných zdrojů financování zotavovací akce včetně rozpočtu

 

Odborná způsobilost Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež

Kritérium d)

Příklady modelových situací:

 • člen týmu neakceptuje dohodnutá pravidla a opakovaně mění dohodnutý program

 • členové realizačního týmu si stěžují na nerovnoměrné rozdělení úkolů a protěžování některých členů týmu

 • dva členové realizačního týmu mají vážný osobní spor a nejsou ochotni dále spolupracovat

 • osoby pracující přímo s dětmi se neshodují v posouzení chování jednoho z dětských účastníků, přičemž jeden z nich trvá na jeho vyloučení z dalšího průběhu zotavovací akce

 • jeden člen týmu se vyhýbá povinnostem a svoji malou aktivitu neustále něčím omlouvá; u dětí je oblíbený, ale ostatní členové týmu si na něj začínají stěžovat

 

Odborná způsobilost Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Pro potřeby standardu rozumíme rozpočtem zotavovací akce souhrn předpokládaných nákladů na její realizaci a předpokládaných příjmů, a to minimálně ve členění:

 • Náklady:

   • mzdové náklady a OON (náklady na zaměstnance, DPČ a DPP);

   • materiálové náklady (spotřební materiál, drobný hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek nebo jeho odpisy);

   • nemateriálové náklady (náklady na služby, spotřeba energií, doprava, cestovné, drobný nehmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek).

 • Příjmy:

   • příjmy od účastníků aktivity,

   • příspěvek zřizovatele,

   • granty a dotace,

   • dary,

   • ostatní.

Uchazeč sestaví podrobný rozpočet zotavovací akce v rámci předloženého PZA. Důraz se klade zejména na znalost možných zdrojů financování aktivity, reálné pokrytí nákladů aktivity a kompletnost rozpočtu na výdajové straně.

 

Odborná způsobilost Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Kritérium d)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání komunikace hlavního vedoucího s veřejností a rodiči.

 • V rámci komunikace s veřejností je vyžadován popis základních PR aktivit, které budou realizovány v rámci přípravy zotavovací akce, v rámci komunikace s rodiči pak popis zejména praktické organizační komunikace.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hodina H, z. s.

Pionýr, z. s.

YMCA v České republice

RDMKV, z. s.