Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 27.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjišťování potřeb dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývojová specifika dětí a mládeže ve věkových kategoriích Písemné ověření
b Popsat dva příklady naplňování fyziologických potřeb, dva příklady naplňování potřeby bezpečí a dva příklady naplňování potřeby sounáležitosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže Písemné ověření
c Uvést a vysvětlit 3 různé postupy pro zjišťování potřeb dětí a mládeže v jednotce a podrobněji charakterizovat jeden vybraný postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu Praktické předvedení a ústní ověření
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý, a to s důrazem na osobnostně sociální rozvoj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout výchovně-vzdělávací metody pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu, které odpovídají cílové skupině a stanoveným cílům Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout časový scénář pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu v souladu s jejími cíli a metodami Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit jasně a srozumitelně cílové skupině danou činnost, její cíle a pravidla v rámci realizace výchovně-vzdělávacích aktivit, včetně volby didaktických pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat fáze skupinové dynamiky a určit provázanost mezi skupinovou dynamikou a organizací činností v modelové výchovně-vzdělávací aktivitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění jejích cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zásady, cíle a formy vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit na jejich rozvoj do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vybrané typy rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady pro řešení vybraných typů rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy „multikulturalita“ a „multikulturní výchova“ ve spojitosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže, včetně popisu modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem „environmentální výchova“ (resp. "environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ - EVVO), popsat základní zásady a cíle environmentálního vzdělávání dětí a mládeže, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „krizová intervence“ a charakterizovat její jednotlivé faktory Ústní ověření
b Vymezit platné právní normy z oblasti krizové intervence a práce v krizových situacích Písemné ověření
c Popsat rozpoznání signálů přicházející či nastalé krize a uvést na modelu jednotky možná řešení vybraných krizových situací a předvídatelných problémů dětí a mládeže dle věkových specifik jejích členů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu Praktické předvedení
b Interpretovat obsah základních právních norem souvisejících s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
c Identifikovat běžné situace související s činností vedoucího z právního hlediska a aplikovat zásady platných právních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti nezbytné pro zajištění a realizaci aktivit tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podmínek BOZP a PO Ústní ověření
b Posoudit bezpečnostní rizika v rámci modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné výchovné cíle zotavovací akce pro děti a mládež pro konkrétní cílovou skupinu Praktické předvedení
b Sestavit rámcový program zotavovací akce pro děti a mládež v návaznosti na vybrané výchovné cíle Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit dílčí, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle pro jednotlivé části programu a vhodné způsoby jejich ověřování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout realizační tým zotavovací akce, včetně rozdělení rolí Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé styly vedení kolektivu a uvést modelové situace pro jejich použití Ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení konfliktu v týmu na základě modelové situace Ústní ověření
d Uvést vhodné způsoby motivování členů realizačního týmu a postupů pro podpoření jejich osobnostního rozvoje Ústní ověření
e Navrhnout vhodný mechanismus zpětné vazby v rámci řízení realizačního týmu Praktické předvedení a ústní ověření
f Představit základní zásady pro řízení porad a možnosti komunikačních prostředků vhodných pro komunikaci v realizačním týmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rozpočet zotavovací akce pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné zdroje financování zotavovací akce pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést vhodné způsoby komunikace s veřejností a rodiči v rámci zotavovací akce pro děti a mládež s přihlédnutím k rozdílům mezi oběma cílovými skupinami Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady a způsoby kompletního organizačního zajištění zotavovací akce pro děti a mládež (ubytování, stravování, doprava, materiálové zázemí) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvét a stručně charakterizovat základní právní normy související s činností hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež Ústní ověření
b Identifikovat běžné situace vznikající na zotavovací akci pro děti a mládež z právního hlediska a aplikovat zásady platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč u zkoušky doloží příslušný certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let.

 

Autorizovaná osoba bude také při zkoušce přihlížet k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky:

1.písemně vypracovaný popis modelové výchovně vzdělávací aktivity (VVA)

2.písemně vypracovaný rámcový program zotavovací akce po děti a mládež (PZA)

 

Pro potřeby standardu rozumíme modelovou výchovně-vzdělávací aktivitou (VVA) minimálně 8hodinovou práci s dětmi a mládeží (forem, metod, cílů), rozvržených do 1 dne či do několika logicky provázaných celků.

Popis bude obsahovat následující položky:

 • Jméno a příjmení autora VVA (personální zajištění)
 • Název VVA
 • Cílová skupina
 • Klíčová slova
 • Cíle VVA
 • Vybrané kompetence absolventa, na které je VVA zaměřena
 • Forma vzdělávání
 • Metody vzdělávání (popište metody ve vazbě na dosažení cílů)
 • Počet účastníků VVA
 • Časová dotace VVA (v hodinách)
 • Didaktické pomůcky (vše, co umožňuje dosažení cílů)
 • Popis teoretické části VVA
 • Popis praktické části VVA (postup)
 • Způsob ověření dosažených výsledků
 • Přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp. - volitelné)

 

Pro potřeby standardu rozumíme rámcovým plánem zotavovací akce pro děti a mládež (PZA) rozpis programu zotavovací akce po jednotlivých dnech pro věkovou skupinu dětí a mládeže dle vlastního výběru uchazeče a zpracovaný v souladu s existujícím školním vzdělávacím programem vybraného střediska volného času nebo výchovně-vzdělávacím programem vybrané organizace.

Rozpis programu bude obsahovat popis následujících položek:

 • Jméno a příjmení autora PZA
 • Název PZA
 • Popis vybrané výchovné skupiny minimálně v rozsahu počet členů výchovné skupiny, složení (pohlaví, věk)
 • Základní informace o vybraném ŠVP nebo výchovně-vzdělávacím programu vybrané organizace (materiál je přílohou zpracovaného podkladu)
 • Přehledný návrh programu zotavovací akce včetně rozdělení dětí do skupin
 • Základní popis práce se skupinou v rámci programu zotavovací akce
 • Vybrané cíle (vycházejících z výchovně-vzdělávacího programu) a způsobu jejich naplňování ve vazbě na popis práce se skupinou
 • Stanovení dílčích, reálných, měřitelných cílů
 • Návrh vhodných mechanismů zpětné vazby k stanoveným cílům a způsob ověřování v čase
 • Popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení
 • Návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu
 • Návrh vhodných způsobů komunikace s veřejností a rodiči v rámci přípravy a realizace zotavovací akce
 • Návrhy vhodných zdrojů financování zotavovací akce včetně rozpočtu
 • Přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp. - volitelné)

 

Kompetence Sestavení obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí; Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky; Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí; Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy a Provádění krizové intervence při práci dětí a mládeží ve volném čase se vztahují k modelové výchovně-vzdělávací aktivitě a budou na jejím základě řešeny.

 

Kompetence Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky, kritérium c)

 • Cílová skupina je simulována zkušební komisí.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium a)

 • Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami do činnosti jednotky v rámci popisu výchovně-vzdělávací aktivity - příklad dobré praxe na modelu jednotky, popisu výchovně-vzdělávací aktivity, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b)

 • Příklady typů rizikového chování: závislost na psychoaktivních látkách – drogová závislost; závislost na činnosti – patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus; patologická závislost na osobě – žárlivost; závislost na informacích, virtuální drogy, kyberšikana, šikana, sebepoškozování, kouření, alkoholismus.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium c)

• Uchazeč představí konkrétní aktivity prevence a zásady řešení výše uvedených typů rizikového chování.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium d)

 • Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka v oblasti multikulturní výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium e)

 • Uchazeč představí vzorový příklad práce s dětmi a mládeží v oblasti environmentální výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

 • Krizovou intervencí v rámci tohoto standardu vymezujeme jako „specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi".
 • Kritérium je zaměřeno převážně na pochopení teoretické báze praktického krizového působení, dále se zaměřuje na specifické znaky krizové intervence.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

 • Dobrá znalost právního rámce je v procesu krizové intervence nejen potřebná, protože zvyšuje jistotu a odbornou kompetenci pracovníka v krizové intervenci a pomáhá řešit některá dilemata, ale v řadě případů je i nezbytná, a to nejen v procesu pomoci klientovi, ale i pro ochranu samotného pracovníka.
 • Základními právními normami ve vazbě na výše uvedené rozumíme normy upravující:
 • mlčenlivost,
 • zpracování a ochranu osobních údajů,
 • oznamovací povinnost.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání procesu interakce pracovníka v krizové intervenci s klientem. Tento proces směřuje z výchozího (navázání kontaktu) do cílového bodu (ukončení a zhodnocení intervence).
 • Příklady modelových situací (s důrazem na uvedené jevy - týrání, nechtěné otěhotnění, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, útěky z domova, chronické záškoláctví):
 • chlapec, 10 let, podezření na základě vnějších znaků, že je týrán;
 • dívka, 14 let, svěří se, že nechtěně otěhotněla;
 • chlapec, 16 let, informace od kamarádů, že chce odejít z domova po sebevraždě sourozence;
 • chlapec, 15 let, podezření ze zneužívání návykových látek na základě sledovaných změn v chování;
 • dívka, 12 let, podle informace kamarádů často nepřespává doma, domů se bojí, často má neomluvené absence ve škole.
 • Uchazeč může toto kritérium plnit v rámci kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b).

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

 • Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

 • Základními právními normami souvisejícími s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže se rozumí normy upravující:
 • zásady smluvních vztahů (smlouvy);
 • zákonnou odpovědnost za škody, za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených hodnotách, které je vedoucí povinen vyúčtovat;
 • odpovědnost za vnesené a odložené věci;
 • trestní odpovědnost (s důrazem na přestupky).

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c) lze plnit v rámci kritéria b) udáním konkrétních příkladů z činnosti vedoucího.

 

Kompetence Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží, kritérium b)

Příklady modelových situací:

 • Turistická akce – výlet vlakem s pěší trasou na volně přístupnou zříceninu, cesta vede lesem a polem, je značená se dvěma přechody silnice 2. a 3. třídy.
 • Orientační závod připravovaný pro skupinu dětí staršího školního věku. Cílové body jsou označovány viditelnými terči, součástí trasy je přechod lanové lávky, předpokládaná délka trasy 5 km. Závod děti běží samostatně.
 • Lesní tábořiště u potoka, stanový tábor vzdálený od nejbližší vesnice 12 km, účastnící smíšené věkové slupiny, příprava paliva pro slavnostní táborák, rozdělávání a ukončování ohně.
 • Raftová výprava na 3 dny, sjíždění Lužnice. Rafty obsazeny po 6, celkem 18 účastníků výpravy, sjezd propustí, chování u jezu a dopravní situace v kotvišti (nastupování, vystupování).
 • Orientační hra po městě se získáváním informací od obyvatel pro děti staršího školního věku v průběhu víkendové aktivity v centru většího města.

 

Kompetence Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež, Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež a Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež se vztahují k předloženému rámcovému programu zotavovací akce pro děti a mládež a budou na jeho základě řešeny.

 

Kompetence Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež, kritérium c)

 • Příklady modelových situací:
 • člen týmu neakceptuje dohodnutá pravidla a opakovaně mění dohodnutý program;
 • členové realizačního týmu si stěžují na nerovnoměrné rozdělení úkolů a protěžování některých členů týmu;
 • dva členové realizačního týmu mají vážný osobní spor a nejsou ochotni dále spolupracovat;
 • osoby pracující přímo s dětmi se neshodují v posouzení chování jednoho z dětských účastníků, přičemž jeden z nich trvá na jeho vyloučení z dalšího průběhu zotavovací akce;
 • jeden člen týmu se vyhýbá povinnostem a svoji malou aktivitu neustále něčím omlouvá; u dětí je oblíben, ale ostatní členové týmu si na něj začínají stěžovat.

 

Kompetence Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium a)

 • Pro potřeby standardu rozumíme rozpočtem zotavovací akce souhrn předpokládaných nákladů na její realizaci a předpokládaných příjmů, a to minimálně ve členění:
  • Náklady:
   • mzdové náklady a OON (náklady na zaměstnance, DPČ a DPP);
   • materiálové náklady (spotřební materiál, drobný hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek nebo jeho odpisy);
   • nemateriálové náklady (náklady na služby, spotřeba energií, doprava, cestovné, drobný nehmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek).
  • Příjmy:
   • příjmy od účastníků aktivity,
   • příspěvek zřizovatele,
   • granty a dotace,
   • dary,
   • ostatní.
 • Uchazeč sestaví podrobný rozpočet zotavovací akce v rámci předloženého PZA. Důraz je kladen zejména na znalost možných zdrojů financování aktivity, reálné pokrytí nákladů aktivity a kompletnost rozpočtu na výdajové straně.

 

Kompetence Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium c)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání komunikace hlavního vedoucího s veřejností a rodiči.
 • V rámci komunikace s veřejností je vyžadován popis základních PR aktivit, které budou realizovány v rámci přípravy zotavovací akce, v rámci komunikace s rodiči pak popis zejména praktické organizační komunikace.

 

Kompetence Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium a)

 • Základními právními normami souvisejícími s činností hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež se rozumí normy upravující zejména:
 • hygienické předpisy;
 • předpisy týkající se nakládání s odpady;
 • předpisy týkající se nakládání s vodou;
 • předpisy týkající se pronájmu a záboru pozemků;
 • předpisy týkající se autorských práv;
 • předpisy týkající se pracovního práva;
 • předpisy týkající se ochrany přírody a lesní zákon;
 • předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

Kompetence Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium b) lze plnit v rámci kritéria a) udáním konkrétních příkladů z činnosti hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Česká rada dětí a mládeže, o. s.

Hestia, o. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

Pionýr, o. s.

YMCA v ČR, o. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, o. s.