Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se mezinárodního poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup týkající se mezinárodního poštovního provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady bezpečnosti práce s rentgenem Ústní ověření
b Vysvětlit, co je předmětem kontroly zásilek Ústní ověření
c Rozpoznat různé druhy komodit v poštovních zásilkách a rozhodnout o jejich dalším nakládání na základě kontrolou zjištěných skutečností Praktické předvedení
d Vysvětlit postup při zjištění porušení zasílacích podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesu zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních celních a daňových předpisech včetně vyjmenování zásilek předkládaných k celnímu řízení Ústní ověření
b Popsat stanovené technologické postupy pro předkládání zásilek určených k celnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v problematice bezpečnostních opatření, zákazů a omezení při dovozu zboží v zásilkách ze třetích zemí Ústní ověření
b Vysvětlit postup při zjištění nepravidelností Ústní ověření
c Vyjmenovat kompetentní státní orgány, do jejichž rozhodovací pravomoci spadá problematika FYTO (kontrola rostlin proti zavlečení nemocí, jejich zdravotní stav), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), duševního vlastnictví, léků, živočišných produktů a veterinární kontroly Ústní ověření
d Vyhodnotit obsah zásilky z hlediska bezpečnostních opatření, zákazů a omezení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat poštovní zásilky pomocí snímače čárového kódu pro jejich další zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést postupy pro zpracování zásilek v limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že se zkouška koná v provozu poštovního operátora, musí být uchazeč prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Ověřování kompetence Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu, kritérium b) se děje prostřednictvím simulace procesu zpracování celkem 5 fiktivních poštovních zásilek obsahujících různé typy zboží, u kterých uchazeč za použití rentgenového zařízení rozhodne o dalším směřování zásilek.

Pro ověření kompetence Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením (h26.D.1017) bod c) předložit uchazeči k řešení náhodně vybraný konkrétní typ nepravidelnosti v obsahu zásilky (padělky, FYTO, CITES, léky, zbraně apod.), se kterými se provozní deklarant při své činnosti setkává.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci činnosti poštovního operátora
 • Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistiky)
 • Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na řídící pozici v oblasti poštovního provozu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost
 • Technologické vybavení pracovníka poštovní přepážky (pracovní stůl, PC se specializovaným poštovním softwarem)
 • Provozní předpisy poštovního operátora
 • Poštovní podmínky poštovního operátora
 • 5 fiktivních poštovních zásilek obsahujícíh různé typy zboží
 • Poštovní pytel, plombovací kleště, motouz, pytlovák, vlaječky apod.
 • Platné celní předpisy, související daňové předpisy, normativy v oblasti ochrany práv při porušování duševního vlastnictví, FYTO (kontrola rostlin proti zavlečení nemocí, jejich zdravotní stav), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), předpisy pro kontrolu produktů živočišného původu a léčiv v elektronické podobě v off line formě
 • Rentgen pro skenování zásilek
 • Snímač čárového kódu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.