Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci a zadaném dechovém nástroji podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významné součásti designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s normami a technickou dokumentací pro výrobu dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba materiálů pro výrobu dechových dřevěných hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané materiály pro výrobu dechových dřevěných hudebních nástrojů Písemné ověření
b Vybrat vhodný materiál pro výrobu zadaného dřevěného dechového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a tvarování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby zadaného dřevěného hudebního nástroje Písemné ověření
b Připravit zadaný díl na osazení mechanikou (osloupkovat díl dřevěného dechového hudebního nástroje, vyfrézovat drážky na vodítka a plochá pérka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit osičky a trubičky na požadované rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit zadanou část mechaniky dřevěného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP při zhotovování a tvarování dřevěných dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést apretaci (pilování) klapky Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit a navrtat klapky na trubičku a spájet trubičku Praktické předvedení a ústní ověření
c Nalícovat a spájet misky Praktické předvedení a ústní ověření
d Sesadit jednotlivé připravené klapky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit složení lázně pro moření (odstranění pájecí pasty) Písemné ověření
f Předvést konečnou montáž Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP při sestavování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchové a dekorativní úpravy dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané povrchové úpravy dřevěných dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Popsat používané dekorativní úpravy (rytiny) dřevěných dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
c Popsat technologii a provést povrchové úpravy zadaného dílu dřevěného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výstupní kontrola dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby výstupní kontroly a kvality nástroje Písemné ověření
b Ověřit funkčnost zadaného hudebního nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést demontáž mechaniky, vyčistění Praktické předvedení a ústní ověření
b Podlepit mechaniku dřevěného dechového nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit mechaniku a seřídit nástroj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-a-oprava#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba na začátku zkoušky určí jeden z dechových dřevěných hudebních nástrojů ze skupiny: flétna, hoboj, fagot, klarinet, saxofon. Na tomto zadaném hudebním nástroji budou ověřována vybraná kritéria hodnocení (specifikováno v textu příslušných kritérií).

Uchazeč v průběhu zkoušky opraví nebo vyrobí 2 dílce dechového dřevěného hudebního nástroje a část mechaniky dřevěného dechového hudebního nástroje podle zadání autorizované osoby.

Při zadávání úkolů je nutné zaměřit se zejména na precizní ověřování všech odborných kompetencí v rámci:

- čtení technických nákresů, výkresů a schémat, práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

- ruční opracování materiálů (obecné postupy)

- obsluha strojů, pracovní postupy při strojním opracování materiálů

 

Při ověřování a hodnocení jednotlivých kompetencí je třeba klást důraz na volbu vhodné technologie a materiálu s přihlédnutím ke kvalitě zpracování materiálů a dodržování předpisů BOZP a PO. Předmětem hodnocení je i estetická stránka zpracování a manuální zručnost uchazeče.

Pro způsob ověření kritérií hodnocení formou „Písemné ověření" připraví autorizovaná osoba písemná zadání (otevřené otázky), která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení, na které uchazeč vypracuje odpovědi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RZ Woodwind Manufacturing s. r. o. Kraslice

Výroba a opravy dechových nástrojů Kraslice

ISŠ Cheb, p. o. - Houslařská škola