Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, normách a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 - měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, rozeznat výkres výkopů, základů, střech apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat části dokumentace pro provádění stavby: A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, C Situační výkresy, D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, E Dokladová část Ústní ověření
c Orientovat se v legislativním prostředí investiční výstavby energetických zařízení, popsat význam technických norem v oboru. Určit zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem a legislativních dokumentů. Vysvětlit rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením Ústní ověření
d Stručně popsat základní legislativní dokumenty pro výstavbu a bezpečnost práce a zvlášť pro silnoproudou elektrotechniku (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené projektové dokumentaci stavby, komentovat jednotlivé výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit jejich účel a obsah Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a definovat v předložené projektové dokumentaci použité schematické značky, čáry a barevné značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v oboru elektroenergetiky, vysvětlit základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo) Ústní ověření
d Vysvětlit pojem třída technické normy, uvést třídu 33 pro Elektrotechniku – elektrotechnické předpisy, a 34, 35, 36 pro ostatní Elektrotechniku Ústní ověření
e Prokázat znalosti a navrhnout (variantně) způsob uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v Zásadách ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit členění a režim prostor při výstavbě a provozu elektroenergetických zařízení (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat prostředky pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), popsat (na etapě práce určené autorizovanou osobou) způsob realizace ochrany zdraví a majetku (zajištění pracoviště, označení pracoviště) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojem „příkaz B“. K čemu slouží, kdo, proč a pro koho ho vydává Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní předpisy BOZP (zák. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101 a násl., v platném znění, zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění) Písemné ověření
b Charakterizovat základní předpis pro používání strojů a nářadí na staveništi (příloha č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění) Písemné ověření
c Uvést, kteří pracovníci mohou obsluhovat stavební stroje a zařízení Písemné ověření
d Uvést požadavky pro zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout u demontovaného materiálu ze seznamu předloženého autorizovanou osobou (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky) způsob jeho likvidace (podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést, komu může být předán odpad / nebezpečný odpad. Jaké doklady musí daná osoba doložit. Uvést základní povinnosti při zajišťování přepravy nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout ze seznamu předloženého autorizovanou osobou likvidaci odpadů vzniklých na stavbě (výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v energetických provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob kontroly dodržování technologických a bezpečnostních předpisů při konkrétní realizaci stavby. Uvést, jaké záznamy musí být uvedeny ve stavebním deníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat, co obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kdo s ním musí být seznámen (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění). Navrhnout způsob jeho kontrolování Písemné ověření
c Uvést případy, kdy musí být stanoven koordinátor BOZP (podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění) a vyjmenovat jeho základní povinnosti Písemné ověření
d Vyjmenovat příklady neobvyklé či rizikové práce a navrhnout bezpečnostní opatření a jejich kontrolu Ústní ověření
e Uvést, kdy nebo za jakých podmínek musí být nařízeno přerušení práce, zastavení stavby Ústní ověření
f Uvést alespoň 2 činnosti, které mohou představovat požární nebezpečí. Jaké povinnosti je třeba splnit před započetím těchto prací a po jejich ukončení Písemné ověření
g Charakterizovat příkaz ke svařování. Navrhnout rozmístění a použití věcných prostředků požární ochrany na vybrané stavbě. Uvést důvod pro výběr konkrétního typu hasicího přístroje Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického a stavebního dozoru na energetických pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stavební dozor ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění Ústní ověření
b Charakterizovat státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve vztahu k energetickým pracovištím Ústní ověření
c Stanovit základní úkony při provádění technického a stavebního dozoru na pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace staveb v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem GIS (geografické informační systémy) u technické infrastruktury Ústní ověření
b Identifikovat prvky technické evidence distribučních společností ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení staveb v energetice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro cenové kalkulace staveb v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy nákladů staveb (přímé náklady, nepřímé - režijní náklady) Písemné ověření
b Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště) Písemné ověření
c V předloženém výkazu výměr specifikovat kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a určit jejich obsahovou náplň (I. Projektové a průzkumné práce, II. Provozní soubory, III. Stavební objekty, IV. Stroje a zařízení, V. Umělecká díla, VI. Vedlejší náklady, VII. Práce nestavebních organizací, VIII. Rezerva, IX. Ostatní náklady, X. Vyvolané investice, XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků montážních, revizních a údržbářských prací na energetických zařízeních a sítích.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pojmy hodinová, úkolová a akordní mzda Písemné ověření
b Navrhnout systém hmotné zainteresovanosti při odměňování podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob řešení a navrhnout postup v případě technologických problémů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob řešení a navrhnout postup v případě logistických problémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob řešení a navrhnout postup v případě problémů kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob řešení a navrhnout postup v případě náhlé technické havárie, živelné události, nebo přerušení dodávek energií na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technolog-specialista-sta#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 7 („vedoucí elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce použít.

 

Zkoušku je možno provádět v učebně, nebo na cvičném pracovišti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV a. s.

OTIS a. s.

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p. o.

Maděra a Šípek, spol. s r. o.