Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik střihač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro položení střihových šablon, zásady pro návaznost a souměrnost vzoru, požadavky na parametry vyztužování), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, analyzovat technickou dokumentaci pro stříhání jednotlivých dílů finálního výrobku, stanovit z konstrukční dokumentace parametry výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (využít tabulkové míry) Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování základních střihů oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště podle zvolené fazony Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
d Vystřihnout střihové šablony dílů, vystřihnout potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit ručně šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – podle referenční linie, charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úsporu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat konstrukční podklady a sestavit střihové polohy pomocí softwaru (CAD systému pro konstrukci a polohování), vyhodnotit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava materiálu a vrstev materiálu pro oddělování v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zpracovávaného materiálu, kontrolu kvality a kontrolu označení vad Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat materiál určený pro výstřih (zjistit srážlivost, zpracovatelské vlastnosti, vzor), vyhodnotit důsledky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrstvit textilii (respektovat požadavky na pokládání v závislosti na střihové poloze, použitém materiálu, velikostním sortimentu), vyrovnat okraje textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit vrstvu textilií proti posunutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout ručně nebo strojkem jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
b Rozřezat strojkem polohu na části, případně oddělit jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon v poloze) Praktické předvedení
c Vyřezat na pásové pile jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení nebo šablony, včetně nástřihů) nebo vyseknout na stroji jednotlivé díly z oděvního materiálu Praktické předvedení
d Zkontrolovat nastříhané díly, označit je a připravit pro další zpracování Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při činnosti (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru nad stavem strojů a zařízení technologického úseku střihárny a jejich obsluhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat technický stav strojů a zařízení pro oddělování dílů a součástí (tzn., zda jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat parametry a seřízení strojů a zařízení pro oddělování dílů a součástí oděvů (tzn., zda odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu, provést výměnu příslušenství) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu střihárenské techniky v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic (očištění stroje od provozních nečistot) Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce při činnosti (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-strihac#zdravotni-zpusobilost).

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení střihu konkrétních oděvů (dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) podle tabulek měr z velikostního sortimentu, zhotovení střihových šablon a střihových poloh (ručně a pomocí softwaru) a nastříhání dílů (ze všech potřebných materiálů, včetně vstupní kontroly materiálu) jako činnost na pracovní pozici v oddělovacím procesu v průmyslové výrobě oděvů.

 

Kalhoty budou mít pasový límec (u dámských kalhot z vrchového materiálu, u pánských s podšívkovým spodním límcem), s 6 poutky, budou mít podkrytový rozparek zapínaný na zdrhovadlo, klínové boční kapsy a jednu zadní kapsu s výpuskovou lištou. Trupové výrobky (sako nebo plášť) budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem (u pánského saka spodní límec z plsti), zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy (u pánského saka navíc 1 lištová náprsní kapsa), v podšívce budou dvě dvouvýpustkové kapsy, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné.

 

Uchazeč si zvolí kalhoty a buď sako, nebo plášť, dále zvolí konkrétní podobu (fazonu) pro modelování, přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky a možnosti strojového vybavení autorizované osoby, které je specifikováno v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví oděvní materiál v potřebném množství na jedny kalhoty a jedno sako nebo plášť (materiál vrchový, podšívkový, kapsový a výztužný v metráži).

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na její proces. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu nastříhání / nařezání dílů (čistota a hladkost okrajů, přesnost tvaru, rozměrů a nástřihů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Kritéria hodnocení odborné kompetence „Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů v průmyslové výrobě oděvů“ budou ověřována na uchazečem zhotoveném střihu, na materiálu pro jeden kus kalhot a jeden kus saka nebo pláště; uchazeč v kritériu hodnocení c) volí způsob oddělování v závislosti na strojním vybavení autorizované osoby. Ověřování odborné kompetence „Příprava materiálu a vrstev materiálu pro oddělování v průmyslové výrobě oděvů“ a odborné kompetence „Provádění technického dozoru nad stavem strojů a zařízení technologického úseku střihárny a jejich obsluhování“ může uchazeč splnit odděleně, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném výrobku, ale může být ověřována na jiném oděvním materiálu.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - oděvní družstvo Konice