Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný technik zvuku
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
b Aplikovat obecně platná pravidla pro bezpečný výkon práce na elektronických zařízeních a elektrických obvodech aplikovaných ve zvukových studiích a exteriérech a návrhnout interní předpis pro bezpečnou obsluhu a práci na zvukových aparaturách a mixážních a záznamových zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout preventivní opatření k omezení příčin rizika požáru při montáži, opravách, zapojování a kontrole elektrických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, které základní elektrické veličiny se měří u zvukotechniky včetně rozvodů a napájecích zdrojů Písemné ověření
b Zvolit vhodný postup a měřicí přístroje pro praktické změření základních elektrických veličin (elektrické napětí, odpor, elektrický proud, příkon atd.) na základě obvodu (smyčky) zvukotechnických zařízení zadaného autorizovanou osobou a vypracovat záznam o měření ve formě protokolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit protokol o naměřených hodnotách obvodu (smyčky) zvukotechnických zařízení předložený autorizovanou osobou a v případě zjištění nedostatků navrhnout účinný způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu harmonizovaných technických norem kategorie akustika Písemné ověření
b Uvést základní normy a předpisy, které jsou určující pro tvorbu a provoz zvukotechniky Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zpracování zvukových signálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat a vysvětlit, co se rozumí pod pojmem "sluchový vjem zvukového signálu" a na čem je závislý Písemné ověření
b Uvést a zdůvodnit výhody a nevýhody číslicového zpracování zvukových signálů Písemné ověření
c Popsat druhy záznamu zvuku, principy jejich činnosti, oblast použití, charakteristické představitele. Výhody a nevýhody konkrétních druhů záznamu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Volba vhodného technického měniče zvuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip přeměny akustického signálu na elektrický Písemné ověření
b Definovat pojem "elektroakustický měnič", popsat, jakým způsobem je žádaná změna prováděna a uvést obecně používané měniče na základě principu jejich činnosti Písemné ověření
c Rozdělit druhy mikrofonů a určit jejich elektrické charakteristiky Písemné ověření
d Definovat, co je reproduktor. Reproduktory - jejich rozdělení (podle způsobu vyzařování a podle frekvenčního určení) a charakteristické vlastnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce na zvukových efektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojednat o rozdílu mezi softwarovými a hardwarovými zvukovými efekty Ústní ověření
b Popsat účel a princip činnosti DRY/WET ovladače Ústní ověření
c Vyjmenovat a definovat v praxi nejčastěji používané zvukové efekty a popsat způsob jejich realizace Ústní ověření
d Vysvětlit podrobně efekt "Compressor" (Kompresor) - účel, princip, základní ovladače, základní způsoby využití (softknee, Side chain, paralelní komprese apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zvukové střihové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem "Capturing". Formáty a způsoby uložení zvukových souborů Ústní ověření
b Uvést a objasnit zásady práce při střihu a úpravě zvuku před mixáží Ústní ověření
c Objasnit střih, úpravu a nasazení zvukových atmosfér Ústní ověření
d Předvést střih, úpravu a nasazení zvolené zvukové atmosféry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Propojení všech zařízení do mixážního stolu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definice a popis konstrukce a funkčnost mix pultu. Jak se mix pulty dělí a jaké jsou jejich hlavní technické parametry Písemné ověření
b Uvést základní principy mísení elektrických signálů a zvukových efektů Písemné ověření
c Uvést nároky na elektrická připojení zdrojů zvukových signálů k mixpultu a jeho dalšího napojení na další záznamová, efektová nebo reprodukční zařízení – napěťové a impedanční požadavky Písemné ověření
d Propojit určená zařízení do mixážního pultu ve zkušebním studiu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Návrh rozmístění zvukových měničů a jejich zapojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést návrh přípravy pro snímání kontaktního zvuku v konkrétním zvukovém studiu (dle konkrétního zadání autorizované osoby – pro hlasatele, pro moderátorskou činnost, pro natáčení videosnímků a inscenací), rozhodnout, které snímače použít, uvést jak se provede kontrola správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Písemné ověření
b Provést návrh přípravy pro snímání kontaktního zvuku v autorizovanou osobou určeném konkrétním exteriéru, rozhodnout, které snímače použít, uvést jak se provede kontrola správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravu pro snímání kontaktního zvuku v konkrétním zvukovém studiu (dle konkrétního zadání autorizované osoby – pro hlasatele, pro moderátorskou činnost, pro natáčení videosnímků a inscenací), rozhodnout, které snímače použít, provést kontrolu správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přípravu pro snímání kontaktního zvuku v autorizovanou osobou určeném konkrétním exteriéru, rozhodnout, které snímače použít, provést kontrolu správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dodatečné natočení doprovodných zvuků nebo komentářů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést natočení doprovodných zvuků dle předloženého zvukového nebo video snímku, přesné stopáže a pokynů režizéra (příp. autorizované osoby) v konkrétním zvukovém studiu (výběr zařízení, jejich zapojení a práce zvukového mistra) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést smíchání dodatečně natočených zvukových signálů nebo zvukových signálů z databanky do konkrétního zvukového nebo video snímku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dabing a postsynchronní záznam (filmová tvorba, televizní tvorba)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat kvalitu postupů používaných pro primární záznam zvuku Ústní ověření
b Navrhnout části systému pro výrobu zvukové složky středometrážního filmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Průběžné měření úrovní signálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, úroveň jakých signálů a kde je třeba průběžně měřit Ústní ověření
b Uvést, jaké signály a kde se průběžně měří, v jakých jednotkách se úroveň signálů definuje a jakých hodnot mají tyto signály dosahovat. Uvedené signály následně změřit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Kontrola souladu zvuku s obrazem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby a metody kontroly souladu zvuku s obrazem Ústní ověření
b Vyhodnotit, zda je předloženém materiálu soulad obrazu a zvuku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
6

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdíl mezi analogovým a digitálním záznamem zvuku Písemné ověření
b Uvést základní představitele přístrojů pro analogový a digitální záznam zvuku Písemné ověření
c Uvést kritéria hodnocení kvality zvukových záznamů a prakticky předvést postup objektivního stanovení kvality zvukového záznamu. Na základě rozhodnutí autorizované osoby a odpovídajícího materiálního zabezpečení je možné ověřování provést s použitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést dokumentaci, kterou vede samostatný technik zvuku (mistr zvuku) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady ochrany životního prostředí při práci v exteriérech. Opatření, za která bezprostředně odpovídá samostatný technik zvuku (mistr zvuku) Písemné ověření
b Při předvádění práce v určeném exteriéru předvést, jak jsou plněna uvedená opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízení, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Prakticky ověřovaná část zkoušky bude rozdělena na část natáčecích a postprodukčních prací ve studiu a část natáčecích prácí v exteriéru.

 

Při ověřování kritérií ústní formou uchazeč plní verbálně obsah zadání kritéria; v případě neúplné, nejasné nebo nejednoznačné odpovědi může autorizovaná osoba klást k tématu doplňijící otázky.

Při ověřování kritérií písemnou formou uchazeč plní zadání kritéria v písemné podobě, zpracovaný obsah autorizovaná osoba následně vyhodnotí.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

Rašínova vysoká škola

Centrum čistší produkce

Dinasys, s. r. o.

EGO - personální poradenství, s. r. o.