Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný technik scénického osvětlení
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout možný obsah interního předpisu pro bezpečnou obsluhu a práci s technickými prostředky scénického osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přístup k tvorbě havarijního plánu s využitím environmentálních aspektů a dopadů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout preventivní opatření k omezení příčin rizika požáru při montáži, opravách, zapojování a kontrole elektrických zařízení Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v postupech a metodách osvětlování natáčených filmových, divadelních a televizních scén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit základní metody a postupy osvětlování scén. Popsat základní rozdíly mezi osvětlováním interní a externí scény Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost současné používané odborné terminologie scénického osvětlení na seznamu odborných zkratek a pojmů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a určit obsah autorizovanou osobou předloženého „Lighting plot“ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola a provádění funkčních zkoušek osvětlovací techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést funkční zkoušku technického prostředku scénického osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
6

Plánování inovací, rekonstrukcí a pravidelných oprav systému osvětlovací a reprodukční techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit výchozí normy a provozní podmínky pro sestavení plánu pravidelných oprav a rekonstrukcí osvětlovací a reprodukční techniky Písemné a ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit výchozí normy provozu a životnosti osvětlovací a reprodukční techniky jako základní podklad pro sestavení plánu inovací nebo modernizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést znalost tvorby a odbornou orientaci v předloženém harmonogramu jednotlivých scén divadelního představení či natáčení filmu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést, jakými způsoby a s použitím jakých systémů se provádí záznam o scénickém osvětlení z natáčení filmu či divadelního představení Praktické předvedení a ústní ověření.
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby a systémy provádění záznamů a evidence o průběhu a stavu natáčení Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat, jakou dokumentaci vede samostatný technik scénického osvětlení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Měření světelných veličin a parametrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, které základní měřicí přístroje se používají pro měření světelně technických veličin Ústní ověření
b Z předložených měřicích přístrojů vybrat takové měřicí přístroje, které se používají pro měření osvětlení, popsat je, uvést jejich technické parametry a předvést způsob jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat třídy přesnosti měření a jejich přípustné celkové chyby (%) pro dané typy měřicích přístrojů Písemné a ústní ověření
d Popsat, jak často a kde je nutné nechat ověřovat měřicí přístroje. Uvést, co je výstupem ověření přístroje a k čemu slouží Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat, které základní elektrické veličiny se měří u osvětlovacích soustav (osvětlovací techniky včetně rozvodů a napájecích zdrojů) Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný postup, měřicí přístroje a změřit základní elektrické veličiny (elektrické napětí, odpor, elektrický proud, příkon atd.) na obvodu (smyčce) scénického osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit předložený protokol o naměřených hodnotách obvodu (smyčky) scénického osvětlení a v případě zjištění nedostatků navrhnout účinný způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování návrhu rozmístění osvětlovací a projekční techniky pro osvětlení jednotlivých scén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní stavební prvky scénického osvětlení Písemné a ústní ověření
b Popsat a objasnit, jak a kdy se tvoří světelný design scén Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit, jak se tvoří „Lighting plot“ a předvést jeho tvorbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování technického řešení osvětlování natáčecích scén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit, kde a jakým způsobem je použit PC při návrhu a realizaci osvětlování scén Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit použití prostorového 3D vizualizéru Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Výpočet max. přípustného příkonu elektrické energie s důrazem na odebíraný proud

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit, čím je limitován maximální přípustný příkon elektrické energie osvětlení scény a proč je důraz kladen na protékající proud Písemné a ústní ověření
b Provést výpočet maximálního příkonu elektrické energie a proudů v jednotlivých smyčkách na návrhu osvětlení scény a vyhodnotit, zda koresponduje s reálnými možnostmi zdrojů elektrického napájení a použitých kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie osvětlovací a projekční techniky scénického osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit, jakými opatřeními či použitím jakých technických prostředků se zabezpečuje nepřekročení maximálního přípustného příkonu elektrické energie a odebíraného proudu Písemné a ústní ověření
b Objasnit, jak a na kterých místech se provádí průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie. Předvést na zkušební scéně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zapojení osvětlovací a projekční techniky do elektrických napájecích a signálových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel, funkci a technické možnosti osvětlovacích řídicích pultů. Objasnit, jak probíhá komunikace s dalšími prvky scénického osvětlení (rozhraní, protokoly) Písemné a ústní ověření
b Popsat účel a funkci výkonové stmívací jednotky. Rozdělení, regulace a ovládání Písemné a ústní ověření
c Popsat, jaká se používají dálková ovládání, jejich základní provozní možnosti a technické parametry. Na zkušební scéně předvést použití a možnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Na zkušební scéně zapojit určené prvky do osvětlovacího řídícího pultu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z technické oblasti světelného designu – např.: Setup, Wash, Spot, CMY, CTO/CTB, Blackout, FOH, Průvan apod. Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit, co je CUE [kjú], jak se tvoří cuelist, co je ZMĚNA a jak se provádí, co je TIMING Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit roli a způsob použití SUBMASTERŮ při sestavování světelného scénáře Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na světlotechnických a optoelektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obsah základních norem z oblasti světlotechnických, optoelektronických a projekčních zařízení používaných pro osvětlení scény Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu harmonizovaných technických norem kategorie světelná technika Písemné a ústní ověření
c Uvést základní normy a předpisy, které jsou určující pro tvorbu a provoz techniky scénického osvětlení Písemné a ústní ověření
d Určit a popsat schematické elektrotechnické značky, druhy napájecích a ovládacích vedení a napájecí zdroje na předložených výkresech/schematech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Určit druh a účel technické dokumentace nebo normy a vysvětlit, jak se s touto dokumentací pracuje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f Vysvětlit pojem „kritérium“ ve vztahu k normám. Jaké má kritérium vlastnosti. Vysvětlit pojem „limit“ Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

Rašínova vysoká škola Brno

DINASYS, s. r. o.

EGO - personální poradenství, s. r. o.