Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dozorčí přepravy, depa
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost Dozorce depa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
b Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce a pracovních postupů při provozování železniční dopravy Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
b Prokázat znalost technických parametrů železničních souprav a obsluhovat zařízení (osvětlení, klimatizace atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější normy a technickou dokumentaci železničních vozidel Písemné ověření
b Prokázat znalost nejdůležitějších norem a technické dokumentace železničních vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola stavu hnacích vozidel a jejich výběr pro vlakové soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a pravidla sestavování vlakových souprav Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit zásady kontroly stavu železničních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zajištění činnosti pri mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace odstavování kolejových vozidel v obvodu depa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady odstavení kolejových vozidel a posunu v depu Písemné ověření
b Popsat proces koordinace posunu vozidel pro potřebu opravárenských zásahů Ústní ověření
c Popsat dodržování řadicích prací Ústní ověření
d Předvést stavění posunové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a musí prokazatelně doložit absolvování vstupního školení bezpečnosti práce pro osoby vstupující na provozovanou železniční dopravní cestu, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5338&kod_sm1=14).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti provozování drážní dopravy.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.