Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu prasat v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat plemena prasat, rozpoznat plemena na předložených fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat užitkové vlastnosti prasat Ústní ověření
c Vysvětlit zásady zpeněžování jatečných prasat a klasifikaci jatečně upravených těl prasat podle systému SEUROP Ústní ověření
d Popsat faktory ovlivňující ekonomiku a rentabilitu chovu prasat Ústní ověření
e Vysvětlit principy plemenářské práce, hybridizace a rozdělení chovu v rámci šlechtitelské pyramidy v chovu prasat (šlechtitelský, rozmnožovací a užitkový chov) Ústní ověření
f Charakterizovat situaci v chovu prasat v ČR, uvést produkci a spotřebu vepřového masa v ČR, včetně spotřeby na obyvatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést záznamy patřící do prvotní evidence v chovu prasat, předvést hlášení změn do ústřední evidence hospodářských zvířat a stájového registru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést použití internetových aplikací MZe a SZIF Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby označování prasat, připravit potřebné pomůcky týkající se evidence a označování a označování předvést Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat povinnosti chovatele prasat, týkající se lhůt označování prasat, a podávání hlášení při dovozu a vývozu prasat Ústní ověření
e Vysvětlit zásady vedení a hodnocení faremní evidence, včetně kontrolní činnosti, popsat dostupné softwarové aplikace faremní evidence Ústní ověření
f Popsat vybraná ustanovení plemenářského zákona a příslušných vyhlášek, které se týkají evidence a označování prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování mikroklimatu a technologie ustájení v objektech pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést příslušná měření a posoudit mikroklima v zadaném objektu, navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) a vliv chovu prasat na životní prostředí Ústní ověření
c Popsat provádění čištění, dezinfekci, desinsekci a deratizaci objektů Ústní ověření
d Popsat výhody a nevýhody stelivového a bezstelivového ustájení Ústní ověření
e Posoudit a popsat technologii ustájení podle pohody zvířat v konkrétním chovu (osvětlení, větrání, prašnost, hluk) Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat produkci tuhých a tekutých výkalů a statkových hnojiv, nakládání s nimi, kapacity jímek a hnojišť v souladu s platnou legislativou, předvést technologii odklizu kejdy v konkrétním chovu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat možnosti využití inovativních technologií v chovu jednotlivých kategorií prasat Ústní ověření
h Vysvětlit tvorbu obratu stáda u jednotlivých kategorií prasat a vypočítat modelový příklad Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat systémy ustájení jednotlivých kategorií prasat a jejich specifika v konvenčním a alternativním chovu Ústní ověření
j Popsat řešení vzduchotechniky v objektu pro chov prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace krmení a napájení prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku a technologii krmení, vyjmenovat druhy krmiv a principy sestavení krmné směsi pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
b Rozpoznat přidělené vzorky krmiv (správně určit minimálně 15 vzorků z 20 předložených), senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést druhy krmiv a jejich použití pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
d Charakterizovat způsoby krmení prasat s ohledem na jednotlivé kategorie Ústní ověření
e Rozlišit a popsat stroje a zařízení pro krmení a napájení v dané stáji Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat stanovení krmných dávek pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat péči o zdraví prasat, uvést preventivní opatření, popsat zásady biosekurity Ústní ověření
b Rozpoznat a vyhodnotit příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete, navrhnout příslušná zooveterinární opatření s ohledem na bezpečnost potravin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat běžné nemoci prasat, navrhnout a demonstrovat postup při výskytu zadaného zdravotního problému v chovu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele reprodukce, jejich hodnocení a ekonomický význam Ústní ověření
b Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u prasnic Ústní ověření
c Vyhledat prasnici v říji, popsat projevy říje Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady, výhody a nevýhody přirozené plemenitby a inseminace Ústní ověření
e Předvést přípravu prasnice na inseminaci, připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
f Uvést specifika péče o březí prasnice Ústní ověření
g Popsat příznaky blížícího se porodu Ústní ověření
h Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu Ústní ověření
i Předvést péči o prasnici a selata bezprostředně po porodu Praktické předvedení
j Stanovit kritéria pro výběr plemeníka Ústní ověření
k Vysvětlit řízenou reprodukci a její uplatnění v turnusovém systému chovu prasat a diagnostiku březosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o narozená selata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odlišnosti ve stupni vývoje narozených selat ve srovnání např. s telaty Ústní ověření
b Předvést péči o selata po narození a jejich označení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat krmení prasnice a selat po porodu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek pracovníků, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované MZe a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu prasat Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat v platném znění a specifikovat požadavky na ochranu jednotlivých kategorií prasat Ústní ověření
c Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu prasat v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek v platném znění, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
e Popsat vybraná ustanovení plemenářského zákona a navazujících vyhlášek v platném znění, která definují povinnosti chovatele v oblasti plemenářských a šlechtitelských činností v chovu prasat Ústní ověření
f Vyjmenovat aktuální evropské a národní podpory v chovu prasat (členění podpor, zpracování žádostí), vysvětlit princip Cross Compliance Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik #zdravotni-zpusobilost

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském provozu zaměřeném na chov prasat. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody chovu prasat. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČZU v Praze

VÚŽV Praha - Uhříněves

Animo Žatec, a. s.

Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s.