Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zhotovitel hliněných staveb
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projektovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit jednoduchý náčrtek stavebního detailu hliněné stavby podle zadání s vysvětlením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro hliněné omítky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich vlastnosti, bezpečné uložení na stavbě a použití Písemné a ústní ověření
b Popsat složení hliněných materiálů, jejich vlastnosti a úlohu jílových minerálů Písemné a ústní ověření
c Popsat polní a laboratorní testy hlíny; podle zadání předvést 2 polní testy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat další materiály používané do hliněných směsí (ostřivo, příměsi, přísady), úloha vláknitých materiálů Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a průmyslově vyráběných Písemné a ústní ověření
f Popsat rozdíl složení hliněných směsí pro ruční a strojní omítání Písemné a ústní ověření
g Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín, připravit vzorek Praktické předvedení
h Provést zkušební vzorky 0,3 x 0,3 m na stěně Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat dopravu materiálů a jejich bezpečné uložení na stavbě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat historický vývoj hliněných omítek Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
c Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
d Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
e Popsat zhotovování hliněných omítek na různé druhy podkladů (hliněné, cihelné, silikátové, dřevěné, z desek cementových, sádrokartonových, aj.) Písemné a ústní ověření
f Popsat měřicí pomůcky pro měření rovinnosti a svislosti podkladu a hliněné omítky Písemné a ústní ověření
g Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
h Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vnitřních hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení vnitřní hliněné omítky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro omítání Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení
d Připravit hliněnou směs na omítku z místní hlíny Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vnitřní hliněnou omítku na ploše min. 2 m² s koutem, rohem a ostěním otvoru Praktické předvedení
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky a její sprašnost Praktické předvedení
g Dodržet pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vnějších hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení vnější hliněné omítky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení
d Připravit hliněnou směs na omítku z místní hlíny Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vnější hliněnou omítku na ploše min. 2 m² s ostěním otvoru Praktické předvedení
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky a její sprašnost Praktické předvedení
g Upravit povrch omítky proti povětrnostním vlivům podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržet pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování hliněných omítek stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné omítky stropu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit hliněnou směs na omítku z místní hlíny Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit hliněnou omítku stropu na ploše min. 2 m² s fabionem Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
g Dodržet pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba pomocného pracovního lešení, práce na lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
b Postavit pomocné pracovní lešení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ukládání materiálů na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Ústní ověření
d Dodržet pravidla BOZ při práci na lešení (NV 362/2005 Sb.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP a PO na staveništi (NV 362/2005 Sb., zákon 133/1985 Sb.) a podmínky hygieny práce při stavebních činnostech Písemné a ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky a způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci a třídění odpadů, vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
c Popsat způsoby recyklace hliněných stavebních hmot Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zhotovitel-hlinenych-stav#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných způsobilostí musí být dodržovány tyto právní předpisy:

  • NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

  • další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky (OOP), odpovídajícími prováděným pracím. OOP, které uchazeč nemohl předpokládat z důvodu neznalosti konkrétního pracoviště, zajistí autorizovaná osoba.

 

Při praktickém předvedení je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalita provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Při způsobu ověření "ústní ověření" uchazeč odpoví ústně.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně a ústně odpoví na otevřené otázky zkoušejících.

 

Autorizovaná osoba musí zajistit uchazeči pomoc další osoby (osob) při plnění kritérií praktickým předvedením v kompetencích: Zhotovování vnitřních omítek, Zhotovování vnějších omítek, Zhotovování omítek stropů, Stavba pomocného pracovního lešení, práce na lešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc., OSVČ

Vejpustek Zdeněk, důchodce

Nebesař Bohdan, OSVČ

Netík Ondřej, OSVČ