Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Lihovarník a likérník
Platnost standardu: Od 12.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a skladování surovin a přísad pro připravu lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jakostní parametry vstupních surovin Ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávaných surovin, zkontrolovat její kvalitu a zdravotní nezávadnost, označení šarže dodávky a zaznamenat údaje do evidenčního formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout a skladovat suroviny a přísady pro přípravu lihovin Praktické předvedení
d Odebrat vzorek surovin pro laboratorní analýzu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování lihu a dalších surovin pro výrobu lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodnou recepturu, vysvětlit technologický postup pro danou lihovinu Praktické předvedení
b Připravit cukerný roztok Praktické předvedení
c Zkontrolovat nádrže na přípravu lihovin z hlediska hygieny a sanitace Praktické předvedení
d Zkontrolovat a dávkovat množství přídatných látek na výrobu lihovin, spustit míchání lihovin Praktické předvedení a ústní ověření
e Odebrat vzorek lihoviny pro laboratorní rozbor, v případě nevyhovujícího výsledku laboratorní analýzy dopočítat korekci složení lihoviny Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost principu sledování a kontroly kritických bodů (analýza rizik - tzv. HACCP) při výrobě lihovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vody pro výrobu lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nastavení zařízení na úpravu vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dávkování chemikálilí pro správný chod úpravny vody Praktické předvedení
c Odebrat pro kontrolu vzorky vstupní a výstupní vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat staření lihovin Ústní ověření
b Popsat a provést vymražování lihovin a destilátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat egalizaci lihovin a destilátů Ústní ověření
d Popsat výrobu emulzních lihovin Ústní ověření
e Zaznamenat údaje o výrobě lihovin do výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hotových výrobků při výrobě lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v lihovarských tabulkách, vyhledat zadané hodnoty pro přepočty teplotní korekce, objemové korekce a přepočty lihovitosti Praktické předvedení
b Popsat postup senzorického hodnocení a případné úpravy lihovin, senzoricky ohodnotit daný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat koeficienty Kv a Km Ústní ověření
d Odebrat vzorky vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě lihovin, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci zařízení pro výrobu lihovin Praktické předvedení
b Provést sanitaci stanice pro míchání lihovin v souladu se sanitačním řádem daného zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci zařízení pro míchaní lihovin Praktické předvedení
d Vysvětlit použití neutralizačních chemikálií při poleptání louhem nebo kyselinou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin při výrobě lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky při výrobě lihovin Praktické předvedení
c Dodržovat protipožární předpisy při výrobě lihovin Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě lihovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lihovarnik#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v souladu se zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování je spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě hotového výrobku – stanovené lihoviny.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů, které zajistí kvalitu finálního potravinářského výrobku.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Uchazeč si ke zkoušce donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

Stock Plzeň - Božkov, s. r. o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze