Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Lihovarník a likérník
Platnost standardu: Od 12.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem surovin k výrobě lihu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jakostní parametry vstupních surovin, polotovarů a přídatných látek Ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávané suroviny Praktické předvedení
c Ověřit kvalitu vstupních surovin kontrolou výsledků analytických rozborů vstupních surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mlecího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav mlecího zařízení a nastavit parametry mletí Praktické předvedení
b Zkontrolovat přísun materiálu Praktické předvedení
c Obsluhovat mlecí stolici Praktické předvedení
d Odebrat vzorky surovin pro zpětnou kontrolu a případnou reklamaci Praktické předvedení
e Zkontrolovat dopravní cesty namleté směsi na ztekucení a přečerpat ji do ztekucovací nádoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ztekucovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip ztekucení Ústní ověření
b Zkontrolovat dopravní cestu škrobové kaše a přečerpat ji do příslušné nádoby, doplnit vodou a přídatnými látkami Praktické předvedení
c Zkontrolovat dopravní cestu enzymů pro ztekucení a nadávkovat je Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zcukřovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip zcukření Ústní ověření
b Zkontrolovat dopravní cestu ztekuceného roztoku a případně roztok přečerpat do zcukřovací nádoby Praktické předvedení
c Zkontrolovat dopravní cestu zcukřovacích enzymů a nadávkovat je Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, dávkování surovin pro fermentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fermentace a vlivy teploty, působení kvasinek, obsahu alkoholu, pH Ústní ověření
b Zvolit množství surovin, zkontrolovat dávkování přídatných látek pro zahájení fermentace, nadávkovat suroviny do kvasné nádoby a směs zakvasit Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkčnost kvasné zátky a zapojit ji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha destilačního zařízení pro výrobu lihu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup destilace, rafinace a dehydratace lihu Ústní ověření
b Nastavit parametry destilace a chlazení, spustit destilaci a chlazení Praktické předvedení
c Kontrolovat průběh destilace a rafinace lihu Praktické předvedení
d Zaznamenat údaje o průběhu destilace (teplota, množství destilátu, lihovitost) do výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě lihu, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci destilačního zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci destilačního zařízení v souladu se sanitačním řádem tohoto zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci destilačního zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit použití neutralizačních chemikálií při poleptání louhem nebo kyselinou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů při výrobě lihu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky při práci Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
d Dodržovat protipožární předpisy při výrobě lihu Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika souvisejí s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě lihu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lihovarnik#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v souladu se zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování je spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě lihu.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů, které zajistí kvalitu finálního potravinářského výrobku.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Uchazeč si ke zkoušce donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

Stock Plzeň - Božkov, s. r. o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze