Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při práci v průběhu vrtání průzkumných vrtů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce při vrtání průzkumných vrtů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z technické dokumentace potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti vrtných souprav a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci a schémata obsažená v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z nich především umístění ovládacích prvků, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných vrtných souprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst projekt a technologický postup, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce při řízení, obsluze a kontrole činnosti vrtacích souprav a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací během obsluhy vrtných souprav při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané vrtnou soupravou ve vybrané technologické operaci (vrtání, pažení úvodní kolony, cementace tlakového mostku) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně vrtné nástroje, nářadí či pomůcky a měřidla potřebná k provozu vrtné soupravy k provádění zadané technologické operace, k běžné údržbě a drobným opravám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti vrtacích souprav, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti vrtné soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjádřit údaje odečtené z měřidel ve správných veličinách a jednotkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci technologickým postupem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu vykonávaného vrtnou soupravou a jeho parametrů Praktické a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu vrtné soupravy, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při činnosti vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze vrtné soupravy Praktické a ústní ověření
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při činnosti vrtných souprav Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a výměna lan kladkostrojů vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace týkající se lan kladkostrojů vrtné soupravy relevantní informace stanovující závazná pravidla pro údržbu a výměnu lan obsluhovaných vrtných souprav Praktické a ústní ověření
b Navrhnout na základě informací z provozní dokumentace postup kontroly lan kladkostrojů vrtných souprav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zdvihacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením podle příslušné normy Ústní ověření
b Vysvětlit s použitím provozní a servisní dokumentace obsluhu zdvihacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zajištění zaměstnance proti pádu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při zahájení provozu vrtné soupravy Ústní ověření
b Popsat činnosti při provozu vrtné soupravy Ústní ověření
c Popsat činnosti při odstavení z provozu vrtné soupravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zmáhání tlakových projevů a ovládání zařízení na ústí vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zmáhání tlakového projevu Ústní ověření
b Popsat funkci a ovládání zařízení na ústí vrtu a simulovaně předvést uzavření vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
c Ovládat zařízení na ústí vrtu při zmáhání tlakového projevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna krítéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-v-povrchov)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si přinese vhodný pracovní oděv, který je v souladu s ustanoveními BOZP.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

V odborné způsobilosti Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při činnosti vrtných souprav kritériu a bude uchazeč provádět mazání funkčních částí a dotykových ploch nástrojů mazivem, broušení řezných ploch nářadí, čištění povrchů ploch vrtných souprav

V odborné způsobilosti Obsluha zdvihacího zařízení v kritériu a uchazeč ústně rozliší povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením v souvislosti s řehtačkovým zvedákem, lanovým zvedákem

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.