Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Skenerista retušér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola obrazových podkladů na přenosných médiích, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu pérových a polotónových obrazových, diapozitivních nebo negativních originálů určených pro skenování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít datové grafické a černobílé či barevné polotónové obrazové podklady pro skenování s pomocí programů pro přenos souborů v počítačové síti a provést jejich kontrolu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vhodnost originálních a digitálních grafických černobílých barevných polotónových obrazových podkladů pro zhotovení určené tiskoviny podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu tiskových podkladů tiskoviny ve formátu tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
c Popsat přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
d Popsat přípravu tiskových podkladů flexibilního obalu ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím a vypalovacím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
e Popsat přípravu tiskových podkladů propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0(přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
Vždy je třeba splnit kritérium a). Z kritérií b), c), d), e) je třeba splnit jedno kritérium pro zadanou tiskovou techniku.
3

Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu grafických prvků (loga) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s kvalitativními požadavky na ostrý tisk Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
c Provést přípravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování barevných a černobílých předloh na skenerech a digitálních kamerách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezchybnou funkci a čistotu snímací techniky bubnového nebo plošného skeneru a umístit na snímací válec či do rámečku snímané předlohy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit velikost snímání předlohy a procentuální zvětšení výstupu obrazových podkladů pro ofset, flexotisk, sítotisk, hlubotisk, digitální tisk podle zadání a typu skeneru Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit rozlišovací schopnost, tónový rozsah výstupu obrazových podkladů pro ofset, flexotisk, sítotisk, hlubotisk, digitální tisk podle zadání a typu skeneru Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit barevnost výstupu obrazových podkladů pro ofset, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, digitální tisk podle zadání a typu skeneru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava barevných hodnot a gradace, barevné sjednocování, retuše, práce v barvových prostorech s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu gradace černobílého obrazového podkladu ‒ bitmapového souboru v příslušném počítačovém programu podle zadání Praktické předvedení
b Provést úpravu gradace barevného obrazového podkladu ‒ bitmapového souboru v příslušném počítačovém programu pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
c Provést vzájemné sladění rozsahu barevnosti provedených skenů v příslušném počítačovém programu s vybavením pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
d Provést vzájemné sladění rozsahu barevnosti externích obrazových dat několika obrazových podkladů v barevných prostorech RGB, CMYK v příslušném grafickém programu s vybavením pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
e Provést nastavení barevných profilů (ICC profily) pro příslušnou technologii ofsetového tisku (archový, kotoučový tisk) v příslušném grafickém programu pro barevné úpravy podle zadání Praktické předvedení
f Provést úpravu procentuálního podílu jednotlivých barev C, M, Y, K pro snížení tloušťky barvové tiskové vrstvy u obrázků v tisku periodik v příslušném počítačovém programu s vybavením pro realizaci metod UCR a GCR podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit po ukončení černobílých a barevných retuší kontrolní náhled na vhodném zařízení digitálního tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit pro zadavatele zakázky mezioperační kontrolu černobílých a barevných skenů, úpravu rozsahu barevnosti a retuší na kalibrované obrazovce monitoru v předtiskové přípravě prospektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit pro zadavatele zakázky úpravu rozsahu barevnosti externích obrazových dat a retuší na kalibrované obrazovce monitoru podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit verifikovaný nátisk odesílaný zadavateli zakázky pro konečnou kontrolu a schválení úprav rozsahu a sjednocení barevnosti na vhodném a kalibrovaném zařízení digitálního tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) a d). Z kritérií b), c) je třeba splnit jedno kritérium.
3

Koordinace a kalibrování skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných softwarů a norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam kalibrování přístrojů v DTP studiu pro sladění barevnosti a správnost vyhodnocení provozního stavu přístrojů (digitálního nátiskového zařízení atd.) v rámci požadavků Color Managementu Ústní ověření
b Provést kalibraci skeneru s využitím testové formy a měřicích přístrojů pro spektrální měření barevnosti pro sladění barevnosti v rámci požadavků Color Managementu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/skenerista-retuser#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Při ověřování kompetence Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky má uchazeč možnost volby výběru kritérií b) až e) podle svého zaměření; při ověřování kompetence Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů má uchazeč možnost volby výběru kritérií b) a c).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů

Společnost tisku při ČVTS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)