Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Lakýrník ve strojírenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v provoze lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést použití osobních ochranných pomůcek pracovníka lakovny Praktické a ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování BOZP, popsat bezpečnost práce při provádění prací v lakovně Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu povrchu kovových součástí a výrobků před natíráním, stanovení způsobu jeho očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů a volba nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav povrchu podkladu Praktické a ústní ověření
b Určit potřebu úpravy v závislosti na stavu povrchu podkladu Ústní ověření
c Provést zkoušku zamýšlené úpravy povrchu podkladu a posoudit její výsledek Praktické a ústní ověření
d Provést kontrolu přípravy povrchu (odmaštění, drsnost, profil) Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava povrchů kovových součástí a výrobků, tmelení a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit zbytky starých úprav povrchu horkovzdušnou pistolí a chemickou cestou Praktické předvedení
b Upravit povrch podkladu broušením, kartáčováním Praktické předvedení
c Upravit povrch podkladu tmelením a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit nátěrové hmoty k dosažení žádoucí struktury, konzistence či viskozity Praktické a ústní ověření
b Kontrolovat odstín a viskozitu upravených nátěrových hmot Praktické a ústní ověření
c Zvolit vhodnou aplikaci, správné množství nátěrové hmoty na základě vyhodnocení stavu povrchu a použité nátěrové hmoty Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení nátěrových hmot na povrchy kovových součástí výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nanášet nátěrové hmoty štětcem Praktické a ústní ověření
b Nanášet nátěrové hmoty stříkáním Praktické a ústní ověření
c Nanášet nátěrové hmoty válečkem, stěrkou Praktické a ústní ověření
d Nanášet práškové nátěrové hmoty Praktické a ústní ověření
e Vypočítat velikost upravené plochy, teoretickou vydatnost, praktickou vydatnost, aplikační ztráty Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení souvisejících s prováděním povrchových úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit upravené součásti do pece či kabiny k sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
b Nastavit technologické podmínky sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
c Obsluhovat pece či kabiny, kontrolovat průběhu sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
d Kontrolovat výsledky sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha programovatelných zařízení pro nanášení nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit na stříkacím zařízení podmínky pro provedení dané technologické operace Praktické předvedení
b Provést stříkacím zařízením nátěr Praktické předvedení
c Zkontrolovat správnost průběhu nastavené technologické operace a jejích technologických podmínek Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů kovových součástí a výrobků broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný druh a typ zrnitosti brusného papíru či plátna Praktické a ústní ověření
b Brousit nanesené vrstvy nátěrového systému Praktické předvedení
c Leštit krycí vrstvu nátěrového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality povrchových úprav a odstranění vad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit vizuálně stav povrchu Praktické a ústní ověření
b Měřit mokré a suché tloušťky nátěru Praktické a ústní ověření
c Kontrolovat přilnavosti nátěru Praktické a ústní ověření
d Měřit a vyhodnotit klimatické podmínky Praktické a ústní ověření
e Vyhodnotit vady nátěru a stanovit způsoby jejich odstranění a následné opravy Praktické a ústní ověření
f Navrhnout ochranu a údržbu lakovaných ploch Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-ve-strojirenstvi#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AISIN Europe manufacturing, s. r. o.

Aircraft Industries, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

ZVVZ Machinery, a. s.