Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Betonář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy tvaru železobetonových konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro betonové konstrukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci výztuže Praktické předvedení a ústní ověření
b Uložit připravenou výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit rozdíly v provádění a ošetřování betonových prvků a konstrukcí na stavbě a ve výrobně prefabrikátů Ústní ověření
f Popsat vady vzniklé nedodržením technologických postupů betonáže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit úložnou spáru pro vytvoření styku prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit prvek a upravit styk Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení betonové vozovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup betonáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit povrch zhotovované vozovky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potěrů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit povrch před zhotovením potěru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit potěr Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy poškozených betonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět sanační omítky, potěry a nátěry podle určené technologie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie sanace betonových konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit povrch zesilované konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit zesilující, krycí a případně pohledové vrstvy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování konstrukcí z vláknobetonu a drátkobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Uložit a zhutnit směs s rozptýlenou výztuží podle zadání Praktické předvedení
c Upravit povrch betonu předepsaným způsobem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro betonářské práce Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/betonar-ee11#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

 

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při hodnocení bude sledováno:

- Dodržení požadavků projektu.

- Schopnost pracovat se strojním zařízením.

- Dodržování BOZP.

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

ISA Consult Karviná