Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Asanační pracovník bez fumigantů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných členovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorku základní druhy a systematické skupiny epidemiologicky a epizootologicky významných a škodlivých členovců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit bionomii, popsat působené škody, rozmnožování, způsoby šíření a vývoj epidemiologicky a epizootologicky významných a škodlivých členovců Písemné ověření
c Vysvětlit bionomii, popsat působené škody, rozmnožování, způsoby šíření a vývoj členovců, škodících na poživatinách, textilních materiálech a skladovaných zásobách Ústní ověření
d Charakterizovat tři základní fáze zásahu proti škodlivým členovcům (průzkum, provedení prací, vyhodnocení účinnosti) a způsoby provádění zápisů a jejich archivování a využití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných obratlovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit významné druhy synantropních hlodavců a popsat jejich charakteristické tělesné znaky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat způsob života, způsoby šíření, chování a škody působené jednotlivými druhy škodlivých synantropních hlodavců Písemné ověření
c Vysvětlit metody monitorování výskytu hlodavců Písemné ověření
d Popsat stopy přítomnosti jednotlivých škodlivých druhů synantropních hlodavců Ústní ověření
e Charakterizovat tři základní fáze deratizačního zásahu (průzkum, provedení prací, vyhodnocení účinnosti), způsoby provádění zápisů z těchto fází a jejich archivování a využití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních členovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účinné látky a přípravky používané pro hubení škodlivých členovců (rozdělení účinných látek podle mechanizmu účinnosti a podle chemické skladby, rozdělení formulací insekticidních přípravků a aplikačních forem, jejich stručná charakteristika a způsoby aplikace, přístrojová technika používaná k aplikaci insekticidních přípravků) Písemné ověření
b Vyjmenovat faktory ovlivňující účinnost při potlačování členovců (rezistence, reziduální účinek, koncentrace) Písemné ověření
c Uvést principy vzniku rezistence a metody, jak se jí bránit Písemné ověření
d Uvést účinné látky a formulace přípravků použitelné proti jednotlivým druhům a skupinám škodlivých členovců Písemné ověření
e Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci přípravků proti různým druhům členovců Ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s biocidy nebo pesticidy Písemné ověření
g Vysvětlit zásady první pomoci při zasažení osob biocidy nebo pesticidy - oči, pokožka, nadýchání Písemné ověření
h Charakterizovat obsah dokumentů, které jsou nedílnou součástí insekticidních přípravků (biocidů); Znalost o tom, kde jsou publikovány seznamy biocidů a pesticidů povolených pro ČR Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních hlodavců a dalších obratlovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy a provedení mechanické deratizace, jednorázové deratizace a ohniskové deratizace Písemné ověření
b Popsat vlastnosti účinných látek, přípravků a formulací používaných pro hubení škodlivých hlodavců (mechanizmus účinnosti, formulace a způsoby jejich aplikace) Písemné ověření
c Vyjmenovat antikoagulanty včetně formulace nástrah a vysvětlit mechanizmus jejich účinku a popsat mechanizmus působení ostatních typů účinných látek Písemné ověření
d Navrhnout pracovní postupy (příklady) pro aplikaci přípravků na hubení škodlivých hlodavců Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit protokol o provedení práce Praktické předvedení
f Popsat způsoby vyhodnocování účinnosti deratizačního zásahu Písemné ověření
g Vysvětlit zásady bezpečnosti práce a první pomoci při otravách biocidy či pesticidy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení stavebních konstrukcí a dřeva před škodlivými biotickými činiteli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorků druhy členovců i jiných organismů škodících na dřevu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob života základních druhů členovců škodících na dřevu a životní projevy dřevomorky a popsat způsobené škody Ústní ověření
c Popsat metody boje s dřevokazným hmyzem, plísněmi a houbami, především dřevomorkou Písemné ověření
d Uvést příklady účinných látek povolených přípravků proti dřevokaznému hmyzu, přípravků proti plísním a dřevomorce a popsat postup při aplikaci těchto přípravků Písemné ověření
e Vysvětlit možnosti využití tepla a záření k sanaci dřeva Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení budov před ptactvem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady a možnosti omezování výskytu holubů ve městech a vysvětlit význam omezování výskytu z hlediska ochrany zdraví Písemné ověření
b Popsat z hlediska ochrany zdraví lidí bezpečný postup při vyklízení půd od trusu a kadaverů holubů včetně provedení dezinsekce a dezinfekce Písemné ověření
c Popsat způsoby ochrany částí budov či celých budov před usedáním ptáků a před škodami působenými ptáky a předvést postup zasíťování a instalace hrotů na modelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, kdo a jak může provádět regulační zásahy proti holubům Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ničení plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru mechanicky či chemickými přípravky bez použití přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat herbicidní přípravky na ničení plevelných rostlin a jejich účinky na rostliny Písemné ověření
b Popsat postup při likvidaci plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemku nezemědělského charakteru při splnění podmínky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, stanovené zákonem o rostlinolékařské péči v platném znění Písemné ověření
c Popsat možnosti při likvidaci nepůvodních rostlinných druhů jako je bolševník či křídlatka Písemné ověření
d Vysvětlit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zákonech, nařízeních a metodikách, které se vztahují k potlačování škůdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Písemné ověření
b Orientovat se v ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění Písemné ověření
c Orientovat se v ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění Písemné ověření
d Orientovat se v ČSN EN 16636, v platném znění Písemné ověření
e Orientovat se v ustanovení zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách, v platném znění Písemné ověření
f Orientovat se v ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/asanacni-pracovnik-bez-fu#zdravotni-zpusobilost).

Všechna kritéria, u kterých je uvedeno písemné ověření (celkem 30), jsou ověřována testem.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného ze 30 otázek.

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Při ústním ověřování se uchazeč verbálně vyjadřuje k zadané otázce či tématu nebo vysvětluje své postupy či obhajuje svá řešení. Hodnotí se správnost tohoto ústního projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení DDD, z. s., Novotného lávka 5, Praha 1

DDD Servis, spol. s r. o., Libušská 104/303, Praha 4

ASANA, spol. s r. o., Dubičné 21, Rudolfov