Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Ústní ověření nad stavební dokumentací
b Číst prováděcí výkresy montážních systémů Praktické předvedení čtení výkresů
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na zabudování výplní (TNI 74 60 77) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup práce při montáži, demontáži, seřizování a opravách výplní stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit technologické podmínky pro montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál před zpracováním – provést úpravu tvarů a rozměrů materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit stavební otvor a provést kontrolu podle stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu stavebního otvoru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit počet a umístění kotvicích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž kotvicích prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž, demontáž, seřízení a opravu výplně stavebního otvoru podle stavební a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkce a seřízení výplně stavebního otvoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava připojovací spáry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál a technologii pro úpravu připojovací spáry Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu připojovací spáry Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola provedení montáže výplně otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu osazení do svislé a vodorovné roviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkce a nepoškození výplně stavebního otvoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zednik#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

TNI 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14351-1 +A1(74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře - Terminologie

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část 1 – Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace

EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace

TPZ 2001-1 Technická pravidla CZB 2001. Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vnějších kompozitních zateplovacích systémů); CZB, Praha, 2000

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Kompetence Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky (g11.D.3901)

pro ověření kritéria b) AOs připraví níže uvedené materiály z nichž pro zkoušku vybere minimálně tři:

plastové nebo dřevěné EURO okno, ocelová dveřní zárubeň, obložková dveřní zárubeň (dřevěná nebo laminátová), dřevěné nebo laminátové interiérové dveřní křídlo, ocelové protipožární dveře, garážová vrata, interiérová parapetní deska laminátová, venkovní okenní parapet laminátový nebo plechový.

 

Kompetence Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním (g11.A.6022)

pro ověření kritéria a) doprava materiálu na místo zpracování a jeho správné uložení AOs použije nejméně tři zvolané materiály z kompetence (g11.D.3901).

pro ověření kritéria b) připrava materiálu před zpracováním, úprava tvarů a rozměrů materiálu AOs použije nejméně tři zvolané materiály z kompetence (g11.D.3901).

 

Kompetence Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení (g11.A.3223)

pro ověření kritéria a) b) AOs připraví materiál pro minimálně jednu z níže uvedených variant, pro zkoušku vybere jednu z variant:

- plastové nebo dřevěné EURO okno,

- ocelová dveřní zárubeň nebo obložková dveřní zárubeň (dřevěná nebo laminátová) včetně dveřního křídla,

- ocelové protipožární dveře včetně zárubně a dveřního křídla,

- garážová vrata včetně dveřního rámu a výplně.

 

Kompetence Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace (g11.A.3149)

pro ověření kritéria a) b) AOs připraví materiál pro minimálně jednu z níže uvedených variant (včetně technické dokumentace), pro zkoušku vybere jednu z variant:

- plastové nebo dřevěné EURO okno,

- ocelová dveřní zárubeň nebo obložková dveřní zárubeň (dřevěná nebo laminátová) včetně dveřního křídla,

- ocelové protipožární dveře včetně zárubně a dveřního křídla,

- garážová vrata včetně dveřního rámu a výplně.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných kompetencí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo pomoc mechanizačními prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy