Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Galvanizér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozlišování materiálů pro pokovování a materiálů pro vytváření povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály používané pro povrchové ochrany žárovým nástřikem, popsat jejich účel a vlastnosti Ústní a písemné ověření
b Uvést druhy materiálů pro pokovování ponorem, úpravu materiálu, přísady do lázní, jejich vlastností Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v antikorozní ochraně materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy korozního prostředí podle jejich klasifikace a vlivu na volbu antikorozní ochrany Ústní a písemné ověření
b Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu Ústní a písemné ověření
c Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu povrchové úpravy kovů nanášením kovových povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané technologie pro žárový nástřik, jejich principy, přednosti a odlišnosti Ústní a písemné ověření
b Popsat technologie povrchové úpravy ponorem, sled operací a jejich účel Ústní a písemné ověření
c Uvést dodatečné úpravy povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách, vyhodnotit požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu Ústní a písemné ověření
b Číst výrobní dokumentaci, technologické předpisy a postupy. Vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých technologických operací, postupy pro dávkování surovin, vstupní zpracovávání surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Využívat servisní příručky pro základní obsluhu a popsat údržbu technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy povrchu pro povrchovou úpravu Ústní a písemné ověření
b Popsat účel a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu Ústní a písemné ověření
c Provést vyhodnocení připraveného povrchu k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
d Přípravit povrch součásti pro povrchovou úpravu opalováním, odrezováním, odmašťováním a tryskáním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s polotovarem nebo výrobkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení, ustavení Ústní a písemné ověření
b Popsat druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcky pro manipulaci Ústní a písemné ověření
c Zvolit vázací prostředky pro stanovený díl, provést úvaz a jeho zavěšení k manipulačnímu prostředku. Ustavit polotovar k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy lázní pro moření podle náplní a sledu operací a jejich sledované parametry vycházející z technologické dokumentace Ústní ověření
b Popsat a nastavit žádanou teplotu lázně na požadované parametry podle technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vyhodnocení koncentrace mořicích a odmašťovacích lázní a vyhodnotit účinnost. Postup úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování a úprava vycházející z technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit postup odchylných parametrů lázně, dávkování podle technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích povrchové úpravy ponorem. Popsat dávkování, úpravu a zpracovávání surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a nastavení teploty zinkovací lázně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích žárového nástřiku, uvést je do činnosti, udržovat, přerušit a zastavit chod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokovování součástí roztavenými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Složit, zapojit a seřídit technologické zařízení pro nástřik dle technologického schématu, nasazení přídavného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nástřik zkušební plochy, se zaměřením na dodržení techniky nástřiku (nástřiková vzdálenost, úhel nástřiku, pokrytí plochy dílu – rovnoměrnost tloušťky povlaku, přehřátí povrchu) při ručním nanášení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zinkování ponorem, sledování zinkovací lázně, odstranění naplaveniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření a typy měřicích přístrojů pro měření tloušťky povlaků Ústní a písemné ověření
b Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu provedené povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření tloušťky povrchové ochrany příslušným měřidlem, přístrojem. Vyhodnocení provedené povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/galvanizer#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem galvanizéra dle jednotlivých podmínek výrob, kde jednotliví pracovníci obsluhují zařízení pro povrchové úpravy dle jednotlivých technologií, kterými jsou:

- zařízení pro provedení žárového nástřiku plamenem

- zařízení pro provedení žárového nástřiku el. obloukem

- vany pro zinkování ponorem

Zkouškou musí být prokázána znalost všech uvedených technologií pro povrchové úpravy.

Jestliže autorizovaná osoba nevlastní veškeré potřebné technologie pro výkon zkoušky PK, musí mít smluvně zajištěny zbylé technologie u jiných subjektů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Žďas, a. s.

Šmeral Brno, a. s.