Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Kalič
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách oceli a v technické dokumentaci Ústní a písemné ověření
b Číst technickou a výrobní dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat používání zařízení pro tepelné zpracování podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba ohřívacích zařízení, ochlazovacích lázní a technologických podmínek tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy pecí pro tepelné zpracování Ústní ověření
b Stanovit typy ochlazovacích lázní a jejich využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit druh tepelného zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob tepelného zpracování výrobku podle výrobní dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s kovovými polotovary, ručními manipulačními pomůckami, ovládání jednoduchých manipulačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy závěsných prostředků pro vázání břemen Ústní ověření
b Zvolit vhodný prostředek pro manipulaci s vybraným polotovarem oceli Praktické předvedení a ústní ověření
c Uchytit břemeno vázacím prostředkem v souladu s podmínkami podle periodického školení vazače Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro ohřev a ochlazování polotovarů a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit žádanou teplotu dle druhu tepelného zpracování na regulátoru pece Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob přípravy a kontroly pece před založením pecní vsázky Ústní ověření
c Popsat způsob přípravy a kontroly ochlazovacích lázní po založení pecní vsázky Ústní ověření
d Předvést způsob obsluhy na průběžných a vakuových pecích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést způsob obsluhy pecí pro chemicko-tepelné zpracování (cementování, nitridování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečná úprava tepelně zpracovaných polotovarů a součástí (odmaštění, tryskání, rovnání)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ohřev polotovaru z oceli bez nežádoucího ovlivnění jeho vnitřní struktury Ústní ověření
b Odmastit a odstranit okuje z povrchu tepelně zpracovaného materiálu Praktické předvedení
c Popsat možné deformace a geometrické změny po tepelném zpracování Ústní ověření
d Opravit polotovar rovnáním pod lisem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy tvrdoměrů pro kontrolu tvrdosti podle dosahovaných tvrdostí Ústní a písemné ověření
b Připravit povrch polotovaru pro měření tvrdosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit tvrdost polotovaru pomocí tvrdoměru Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat konečné úpravy tepelně zpracovaných polotovarů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu pece, uvedení do činnosti, nastavení a seřízení požadovaných hodnot pro cementování v peci s řízeným uhlíkovým potenciálem a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu pece, uvedení do činnosti, nastavení a seřízení požadovaných hodnot při procesu nitridování a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Seřídit a předvést obsluhu víceúčelové kalicí pece a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit a předvést obsluhu vakuové kalicí pece a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu agregátu pro výrobu inertní ochranné atmosféry a jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení průběhu ohřevu a ochlazování polotovarů a výrobků na kontinuálních linkách při tepelném a chemicko-tepelném zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a popsat kompletní postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu na kontinuální lince Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat a popsat postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu u procesu cementace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat a popsat postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu u procesu nitridace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování snímků mikrostruktur tepelně zpracovávaných materiálů, posuzování vad tepelného zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit mikrostrukturu metalografického výbrusu s určením struktury po tepelném zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vady po chemicko-tepelném zpracování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření teplot pecních prostor, žhavých polotovarů a součástí pomocí měřidel teploty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsob umístění dotykového kontrolního termočlánku ve vsázce Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit teplotu zpracovávaného polotovaru pomocí pyrometru Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit režim tepelného zpracování na pecním regulátoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kalic#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek a k časovému hledisku vybraných tepelně zpracovávaných vsázek. Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem kaliče v podmínkách reálné kalírny, kde pracovník obsluhuje zařízení pro TZ nebo CH-TZ, dále obsluhuje zařízení pro ochlazování, případně provádí kontrolní úkony, jako je např. měření teploty nebo tvrdosti. Po seznámení pracovníka s předpisy BOZP a PO je zahájena vlastní zkouška s tím, že jsou prověřovány jednotlivé odborné způsobilosti. Vhodným příkladem zkoušky je reálné provedení TZ (nebo CH-TZ) od posouzení technické a výrobní dokumentace, schopnost manipulace s polotovarem, volba a ovládání ohřívacích či ochlazovacích zařízení, kontroly teploty až po případnou konečnou úpravu tepelně zpracovaných polotovarů a provedení měření a vyhodnocení výsledků TZ.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Žďas, a. s.

Šmeral Brno, a. s.