Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Rýsovač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci pro rozměření a orýsování polotovarů a obrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy součástí, výkresy sestavení a jiné produkty grafické technické komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčíst z výkresů sestavení, způsob spojení jednotlivých součástí, druh, velikost a počet spojovacích a jiných normalizovaných součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst montážní výkresy a schémata Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebného nářadí, pomůcek a měřidel pro provádění rýsovačských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné nástroje a pomůcky pro prováděnou operaci plošného orýsování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné nástroje a pomůcky pro prováděnou operaci rovinného orýsování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit správný postup práce pro danou operaci rýsování Ústní a písemné ověření
d Použit správné měřidlo s předepsanou přesností Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit technologickou základnu polotovaru Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Proměřování a orýsování dílců pro strojní obrábění, orýsování os v jednotlivých rovinách a roztečích děr

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat rozvinutý tvar jednoduchého tělesa Praktické předvedení a ústní ověření
b Orýsovat prostorově jednoduché těleso Praktické předvedení a ústní ověření
c Orýsovat tvarové části ocelových konstrukcí na plechy ze sestavných výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
d Proměřit a orýsovat svařence, odlitky, výkovky, nosníky a ostatní díly do 10 tun Praktické předvedení a ústní ověření
e Proměřit a orýsovat svařenec, odlitek nebo výkovek o hmotnosti nad 10 tun Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava polotovarů a obrobků pro jejich orýsování (nátěr povrchu vápenným roztokem, lihovou barvou, roztokem síranu měďnatého, matným, černým nebo červeným lakem)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit povrch polotovaru nebo obrobku k orýsování natřením vápenným roztokem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit povrch polotovaru nebo obrobku k orýsování natřením lihovou barvou Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit povrch polotovaru nebo obrobku k orýsování natřením roztokem síranu měďnatého Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit povrch slitinového polotovaru nebo obrobku k orýsování natřením matným černým nebo červeným lakem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustavit obrobek nebo polotovar na rýsovací desku pomocí podložek, prizmatických podložek nebo šroubovitých podložek (panenek), popřípadě úhelníků a opěrných hranolů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orýsovat obrobek nebo polotovar stojánkovým nádrhem s výkyvnou rýsovací jehlou, rozměr nastavit měřidlem, přesné ustavení rýsovací jehly provést poklepem Praktické předvedení a ústní ověření
c Orýsovat obrobek nebo polotovar stojánkovým nádrhem s výškovou stupnicí Praktické předvedení a ústní ověření
d Orýsovat obrobek nebo polotovar výškoměrem, nastavení a požadovaný rozměr od základní roviny Praktické předvedení a ústní ověření
e Orýsovat obrobek nebo polotovar výškoměrem, nastavení na požadovaný rozměr od libovolné roviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rysovac#zdravotni-zpusobilost). Při ověřování kritérií formou praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem rýsovače strojních součástí v podmínkách kusové a malosériové výroby, kdy nejsou pro obrábění k dispozici přípravky, které zabezpečují přesnou osu a polohu obrobku pro obrábění. U odlitků činnost rýsovače spočívá ve vyznačení přídavků pro obrábění a určení os odlitku pro snadné vyrovnání na obráběcích strojích. Je nutný správný výběr media pro nátěr rýsované plochy. Hodnotí se správný výběr rýsovacích pomůcek a měřidel. Následují pomůcky, které pomáhají při polohování dílců, důležitý je výběr základní polohy jako výchozí pro další polohování. Při manipulaci s dílci se nesmí zapomínat na bezpečnost práce, hlavně u hmotných a rozměrných součástí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŽĎAS, a. s.

SŠT ve Žďáře nad Sázavou

Šmeral, a. s., Brno

Vítkovice, a. s.