Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástek kolejových konstrukcí a vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí kolejových konstrukcí a vozidel v průběhu provozu a po opravě částí kolejových konstrukcí a vozidel měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu součástek a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění pro daný výrobek a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů výrobků pomocí nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba jednoduchých součástí na soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nástroje na obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
b Upínat obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Upínat nástroje na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit řezné podmínky na soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách pro výrobek podle zadání, seřídit stroj Praktické předvedení a ústní ověření
e Vrtat a obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na frézkách, hoblovkách, vrtačkách a obrážečkách Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat obrobek podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit strojové součástky a polotovary rovnáním pod lisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit přípravky a pomůcky potřebné k rovnání výrobku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit strojové součástky a polotovary rovnáním bez použití lisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustavit obrobek nebo polotovar na rýsovací desku pomocí podložek, prizmatických podložek nebo šroubovitých podložek (panenek), popřípadě úhelníků a opěrných hranolů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orýsovat obrobek nebo polotovar stojánkovým nádrhem s výkyvnou rýsovací jehlou, rozměr nastavit měřidlem, přesné ustavení rýsovací jehly provést poklepem Praktické předvedení a ústní ověření
c Orýsovat obrobek nebo polotovar stojánkovým nádrhem s výškovou stupnicí Praktické předvedení a ústní ověření
d Orýsovat obrobek nebo polotovar výškoměrem, nastavení a požadovaný rozměr od základní roviny Praktické předvedení a ústní ověření
e Orýsovat obrobek nebo polotovar výškoměrem, nastavení na požadovaný rozměr od libovolné roviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí kolejových vozidel a jejich příslušenství v celek, demontáž, montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavovat součástky v celek podle výkresové dokumentace tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést funkční zkoušku strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav na kolejových vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit pro montáž, údržbu a opravu potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny Ústní ověření
c Určovat s ohledem na platné normy a dokumentaci požadovanou spolehlivost a životnost výrobků vhodnou metodu renovace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit a orýsovávat plechy Praktické předvedení a ústní ověření
b Řezat materiály, plechy, trubky, profily Praktické předvedení a ústní ověření
c Stříhat, sekat a probíjet materiál Praktické předvedení a ústní ověření
d Pilovat plochy rovinné, tvarové a spájené Praktické předvedení a ústní ověření
e Rovnat a ohýbat ploché a profilové materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Zakružovat plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potrvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik-kolejovych-konst#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat certifikátem o úspěšném absolvování zkoušky svářeče tavného svařování ocelí dle aktuálně platné ISO normy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem provozního zámečníka kolejových konstrukcí a vozidel.

U kompetenci "Sestavování částí kolejových vozidel a jejich příslušenství v celek, demontáž, montáž a oživování (e74.A.3099)“ se od uchazeče na zkoušce požaduje praktické předvečdení svařování, nýtovaní, montáž atd.

Podmínky zkoušky požadují orientaci v technologickém postupu sestavování částí kolejových vozidel, jejich demontáži a oživování. Tyto technologické postupy a technická dokumentace musí být u zkoušky k dispozici.

Zkouška spočívá v provedení zámečnických, demontážních a renovačních prací na určitých uzlech kolejových vozidel – komponentech podvozku, tažného zařízení nebo částí skříní kolejových vozidel.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

MOVO, s. r. o.

ŠKODA INVESTMENT, a. s.