Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Manažer BOZP
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných zákonech a základních evropských směrnicích týkajících se BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR Písemné ověření
b Orientovat se v prováděcích právních předpisech z oblasti BOZP Písemné ověření
c Orientovat se v nastavení zásad řízení BOZP podle požadavků příslušných norem (např. dle OHSAS 18001 v platném znění) Písemné ověření
d Orientovat se v platných technických normách z oblasti BOZP Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat existující interní politiku BOZP a k ní zpracovávané dokumenty Ústní ověření
b Popsat systém přípravy a realizace preventivních opatření BOZP, včetně zpracovávaných dokumentů Ústní ověření
c Popsat systém monitorování stavu a provádění interních a externích auditů BOZP Ústní ověření
d Popsat systém sledování a zlepšování pracovního a životního prostředí (vč. faktorů pracovního prostředí, expozic a limitů) Ústní ověření
e Popsat pracovní podmínky, vč. hodnocení a návrhů na jejich zlepšení Ústní ověření
f Popsat systém zařazování činností do jednotlivých kategorií prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Hodnocení a řízení rizik BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik BOZP ve firmě a uvést příklady posuzování rizik na konkrétním pracovišti Ústní ověření
b Popsat vypracování potřebné dokumentace, včetně nápravných a preventivních opatření a hodnocení jejich účinnosti, s cílem snížit rizika BOZP na pracovištích a kontrolování jejich účinnosti Ústní ověření
c Popsat kategorizaci prací ve firmě, sledování změn a zlepšování daného stavu; popsat spolupráci s pracovně-lékařskou službou Ústní ověření
d Popsat systém bezpečnostních pokynů a další potřebné dokumentace BOZP, jejich účinnost a kontroly jejich dodržování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů a technických zařízení, vč. vyhrazených technických zařízení Ústní ověření
b Popsat systém provádění revizí a kontrol strojů a technických zařízení Ústní ověření
c Popsat požadavky na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou a rizika spojená s těmito činnostmi Ústní ověření
d Popsat požadavky na zajištění BOZP ve vybraném oboru, např. ve stavebnictví, zemědělství, strojírenství, dopravě apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace ergonomických přístupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost ergonomie, antropometrie a fyziologie práce Ústní ověření
b Popsat ergonomické požadavky na uspořádání a vzhled pracoviště Ústní ověření
c Popsat ruční manipulaci s břemeny z hlediska ergonomických a hygienických požadavků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém školení BOZP vedoucích zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v oblasti BOZP, zhodnotit jeho klady a nedostatky Ústní ověření
b Navrhnout kompletní systém školení BOZP pro vedoucí zaměstnance ve firmě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stávající postup/postupy šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů ve firmě a zhodnotit jeho/jejich klady a nedostatky Ústní ověření
b Navrhnout systémová opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů Praktické předvedení
c Vysvětlit problémy spojené s ohrožením zaměstnanců vznikem nemoci z povolání a navrhnout systémová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Jednání s kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci a činnost orgánů inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich práva a povinnosti při provádění kontrol v oblasti BOZP Ústní ověření
b Vyjmenovat práva a povinnosti zaměstnavatele (kontrolované osoby) a příklady přestupků fyzických osob a správních deliktů právnických osob v oblasti BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích firmy, v níž uchazeč pracuje/pracoval nebo které poskytuje/poskytoval své služby Ústní ověření
b Popsat systém hodnocení výsledků preventivních kontrol, navrhování opatření ke zlepšení a způsoby jejich následné realizace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém tvorby dokumentace BOZP ve firmě, v níž žadatel pracuje/pracoval, nebo které poskytuje/poskytoval své služby v oblasti BOZP Ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly doplňování a aktualizace dokumentace BOZP zpracované v dané firmě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání a s tím spojených finančních nákladů a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji. Ústní ověření
b Popsat systém vyhodnocování ekonomické účinnosti realizovaných opatření, která jsou součástí systému řízení BOZP ve firmě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona 309/2006 Sb. v pozdějším znění.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška zahrnuje odpovědi na otázky obsažené v písemném testu (prokázání zejména znalostí základních právních předpisů, požadavky na bezpečnost provozu a používání strojů a technických zařízení, ergonomie v pracovním prostředí, evidence a hlášení pracovních úrazů, požadavky kategorizace prací).

 

Praktické ověření všech kompetencí se děje v rámci odborné práce, kterou uchazeč zpracuje předem a předá k odbornému posouzení. Téma práce zadá autorizovaná osoba 21 pracovních dnů před konáním zkoušky. Uchazeč vypracovanou práci v rozsahu minimálně tří normostran odevzdá 7 pracovních dnů před konáním zkoušky. Předmětem hodnocení výkonu na zkoušce bude obhajoba písemné práce. Autorizovaná osoba disponuje souborem minimálně 10 zadání odborných prací. Autorizovaná osoba může klást dopňující otázky

 

Kompetence Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP se ověřuje formou písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor písemných otázek pro písemné testy stanoví autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 360 (90 na každé písemně ověřované kritérium). Každá otázka má 3 varianty odpovědí z nichž právě jedna je správná.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Rozsah testu je 70 otázek, přičemž každé kritérium musí být zastoupeno minimálně 15 otázkami. Doba stanovená na vypracování písemného testu je 75 minut.

 

Ověření kompetence Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP, kritérium d) - uchazeč si zvolí obor sám, podle svých předchozích zkušeností.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání a osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a minimálně 5 let prokázané odborné praxe v BOZP.
  2. Vysokoškolské vzdělání a osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a minimálně 5 let prokázané odborné praxe v BOZP.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • počítač pro vykonání píseného testu
  • soubor 360 testových otázek
  • kartičky s čísly fotografií nejrůznějších pracovišť s nedostatky z hlediska BOZP
  • papír a tužky pro poznámky, které si udělá v době přípravy na ústní zkoušku

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba na vykonání písemné čási zkoušky je 75 minut. Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CIVOP, s. r. o.

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Institut výchovy bezpečnosti práce

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.