Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy při ručním a strojním štípání kamene Ústní ověření
b Vybrat a vysvětlit technologický postup odpovídající zadanému úkolu a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hornin vhodných pro štípání a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup ručního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat pracovní postup strojního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně štípat kámen na výrobky podle zadání Praktické předvedení
d Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení
e Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
f Strojně štípat kámen podle zadání Praktické předvedení
g Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro štípání kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro ruční a strojní manipulaci při opracování a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat postupy při manipulaci s polotovary a hotovými výrobky Ústní ověření
c Popsat vázací prostředky Ústní ověření
d Zvolit způsob manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene Praktické předvedení
e Manipulovat s polotovary a hotovými výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad BOZP při práci s kamenem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné práce při opracování kamene, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro opracování, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
c Vysvětlit zásady a důvody používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci s kamenem a při obsluze strojního zařízeni na opracování kamene Ústní ověření
d Zvolit osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat zásady BOZP při práci s kamenem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kamenik-6435#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

 

Technologický postup při těžbě a dobývání kamene musí být vypracován a dodržován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., § 32 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících zákonů a norem v platném znění:

 • ČSN EN 12670 Přírodní kámen - terminologie

 • ČSN EN 12057 Výrobky z přírodního kamene - tenké desky - požadavky

 • ČSN EN 12058 Výrobky z přírodního kamene - podlahové a schodišťové desky

 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

 • ČSN 15164 Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene

 • TNSK 01/1992 Povrchové úpravy kamenů

 • TNSK 02/92 Provádění a kontrola konstrukcí z kamene

 • TNSK 07/97 Malé památníky a náhrobky

 • zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

 

Pro ověření znalostí a dovedností v jednotlivých kompetencích autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky minimálně 3 zadání v tištěné podobě ke každé kompetenci. Tato zadání obsahově vychází z jednotlivých kritérií hodnocení. Autorizovaná osoba pro zkoušku vybere jedno zadání.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení se klade důraz:

 • na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

 • organizaci práce

 • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

 • dodržování předepsaných technologických postupů

 • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

 • samostatnost při rozhodování

 • ekonomické hledisko při zpracování kamene.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob - pomocného personálu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Knedla - Granit Lipnice, s. r. o.

Ing. Karel Dušek - Kámen Engineering, s. r. o. Hradec Králové

Ing. Josef Moravec - SPŠ KS Hořice

Bohumil Chomout - OSVČ