Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Písemné ověření
b Navrhnout postup a vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit značení a popsat rozdělení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a rozlišit vodiče a svorky podle jejich značení (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech - jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozlišit a popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ § 19 zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice Písemné ověření
c Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Ústní ověření
d Navrhnout a předvést ochranu před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a provést praktické zapojení proudového chrániče Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržet zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem a bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů a charakter zátěže a na dovolený úbytek napětí Písemné ověření
b Provést návrh dimenzování vedení dle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip působení ochran (jištění) proti nadproudům (vysvětlit účel jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe) Písemné ověření
d Navrhnout způsob jištění proti nadproudům dle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní zásady pro montáž (kladení) elektrických vedení nízkého napětí (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů, uložení pohyblivých přívodů) Písemné ověření
f Provést uložení části kabelu do výkopu a předvést možné způsoby jeho ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrických sítích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat technickou dokumentaci, rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky Praktické předvedení a ústní ověření
Kritérium je třeba splnit.
3

Volba postupu práce a prostředků pro montáž, zapojování a opravy elektrických sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat pracovní postup plnění zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a zapojování venkovních a kabelových vedení nízkého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat venkovní kabelová vedení, jejich spojování a zakončování, domovní přípojky včetně omezovačů přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést svodovou kabelovou přípojku nízkého napětí s ukončením v domovní skříni; na vzdušné vedení namontovat omezovače přepětí a změřit zemní odpor Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést naspojkování kabelu NN Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit kabelové a přípojkové skříně Praktické předvedení a ústní ověření
e Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů venkovních a kabelových vedení nízkého napětí v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést montáž hlavního domovního vedení Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést instalaci jističe a proudového chrániče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch elektrických sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost elektrického vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit zadané veličiny při dodržení zásad a postupů uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a provést o tom záznam Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Ústní ověření
b Demonstrovat na figuríně poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kabelovych-technol).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu. Zkouška může být prováděna na cvičném nebo reálném pracovišti, na cvičném nebo reálném zařízení. Zkouška musí být organizována tak, aby uchazeč při zkoušce nevykonával činnosti ve výškách, tj. nesmí být chodidly 1,5 m a výše nad zemí, resp. nad volnou hloubkou. Uchazeč provádí praktické činnosti za trvalého dozoru autorizované osoby.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

 

Autorizovaná osoby si pro každého uchazeče připraví zadání pro návrh dimenzování vedení k ověření kompetence Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení.

 

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou