Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit výrobní proces na plně automatické nebo poloautomatické lince pro výrobu určeného premixu včetně ručního nadávkování doplňkových látek zadaných v receptuře pro výrobu určeného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Toto kritérium je třeba splnit.
4

Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury určeného premixu u plně automatické linky do softwarového programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat průběh a v případě signalizace poruchy nebo jiného problému zastavit výrobní proces Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad správné praxe pro výrobu premixů a medikovaných premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu premixů vycházející z principů hygieny krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu medikovaných premixů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady tvorby systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) při výrobě premixů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vzorkování doplňkových látek a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek doplňkové látky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Charakterizování chemicko-fyzikálních vlastností používaných doplňkových látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody, pro které není možné některé doplňkové látky vzájemně smíchat (inkompatibilita) Ústní ověření
b Uvést možná zdravotní rizika při manipulaci s doplňkovými látkami Ústní ověření
c Charakterizovat chemicko-fyzikální vlastnosti určené doplňkové látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru krmivářství, předvést práci s registrem doplňkových látek EU Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Požadavky na odbornou způsobilost pro výrobu krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů stanoví zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech v § 6, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech v § 8, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při ověřování kompetence „Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy“ probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Pro ověřování kompetence „Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu" si zkoušející připraví výrobní recepturu k vložení jejího zadání.

Při ověřování kompetence „Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství" bude použit počítač s přístupem na internet pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň tyto požadavky:

 

  1. Vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě krmných směsí nebo premixů.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zemědělství nebo veterinářství a vysokoškolské magisterské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě krmných směsí nebo premixů.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Zkušební místnost
  • PC s přístupem na internet
  • Výrobna premixů s automatickou/poloautomatickou linkou pro výrobu premixů
  • Pomůcky, krmiva a premixy pro vzorkování krmiv a premixů
  • Ochranné pracovní prostředky ve výrobně premixů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu