Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor Body and Mind
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 9.6.2028
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 9.6.2028.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné nebo ústní ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika pilates metody a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
b Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce pilates (hlavní cíle a cviky úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out) a uzavírací části (closing part)) Písemné nebo ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy pilates techniky, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy pilates metody Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit modelový individuální cvičební program na základě zadaného příkladu nebo modelového cvičence Písemné nebo ústní ověření
f Sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Písemné nebo ústní ověření
g Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
h Popsat historii vzniku metody pilates a uvést základní údaje o jejím zakladateli a tvůrci J. Pilatesovi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložce různých úrovní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě pilates Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates, a předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést pilates cviky na podložce základní úrovně a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé cviky pilates a obecně charakterizovat rozdíl mezi cviky základní a střední pokročilosti Písemné nebo ústní ověření
f Předvést pilates cviky na podložce střední pokročilosti a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na pokročilé cviky pilates a obecně charakterizovat rozdíl mezi cviky základní, středně pokročilé a pokročilé úrovně Písemné nebo ústní ověření
h Předvést pilates cviky na podložce pokročilé úrovně a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové a individuální lekce pilates

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést individuální i skupinové lekce pilates pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, ve vhodném tempu, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „over ball“ (malý míč) a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „body ball“(velký míč) a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „flex-band“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „ring“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „roller“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést příklady minimálně 5-10 cviků s využitím pomůcky „toning ball“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „towel“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „core band“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „pole“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „spine corrector“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověřen
Je třeba splnit alespoň 3 z uvedených kritérií.
4

Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci, kritérium d):

- uchazeč ukáže minimálně 1 praktický příklad pro každý princip

 

kritérium e):

- upřesnění termínů:

- „program“ - plán pro několik po sobě následujících lekcí

- „lekce“ – jednotka cvičení

- uchazeč sestaví modelový cvičební program buď podle předchozí posturální analýzy konkrétního jedince nebo pro zadaný modelový příklad

 

kritérium f):

- uchazeč je hodnocen za správně zvolené individuální modifikace u cviků, které to vyžadují, za využití pomůcek umožňujících provedení cviků jedincům s různým omezením apod.

 

Ad kompetence Vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložce různých úrovní,

kritérium a):

- základní pozice a polohy jsou: leh na zádech, leh na břiše, leh na boku, sed, klek a stoj a jejich modifikace

 

kritérium f), h):

- uchazeč předvádí cviky prakticky, je-li to v jeho fyzických možnostech

- pokud není v uchazečových fyzických možnostech kvalitně a správně předvést cviky střední a pokročilé obtížnosti, je nutné, aby je dokázal správně vysvětlit a metodicky navést na jejich správné provedení

 

kritéria d), f), h):

- charakteristikou jednotlivých cviků různých úrovní se rozumí:

1. cíl a důvod provádění cviku,

2. výchozí pozice,

3. průběh cviku a dýchání v jednotlivých fázích

4. zapojené svaly

5. modifikace pro klienty nezvládající základní provedení cviku

6. způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze, je-li to nutné

7. nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

 

Ad kompetence Vedení skupinové a individuální lekce pilates, kritérium a), b), c) a d):

- uchazeč tyto kritéria předvede po dobu nejméně 30 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek:

- výběr třech kritérií hodnocení je v kompetenci uchazeče

 

Ad kompetence Modifikace cviků pilates pro specifické skupiny klientů,

kritérium a):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek apod.

 

kritérium b):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek apod.

 

kritérium c):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince staršího věku, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, ve výběru a řazení cviků, v počtech opakování, využití pomůcek, komunikaci a motivaci, apod.

 

kritérium d):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s nejčastějšími poruchami pohybového systému – hypermobilita, statická skolióza, osteoporóza, artróza, modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod

 

kritérium e):

- obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jedince s nejčastějšími zraněními pohybového systému – např. kolenního kloubu, ramenního kloubu, povýhřezu meziobratlových plotének apod., modifikace cviků pilates, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení cviků, počtech opakování, využití pomůcek apod.

 

 

Autorizovaná osoba si připraví:

pro teoretickou část zkoušky:

– soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

– soubor otázek speciální části (v tomto případě pilates) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

pro praktickou část zkoušky:

– soubor praktických modelových příkladů pro ověření instruktorských praktických dovedností a schopností uchazeče

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

– soubor praktických modelových příkladů stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu

– při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pilates Institute

Fitness Blue Gym Academy

Power Yoga Akademie s.r.o.

Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz