Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pokladník – informátor v dopravě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se autobusové dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob v autobusové dopravě Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v autobusové dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost autobusových dopravců Ústní ověření
e Charakterizovat integrované dopravní systémy Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy autobusů Ústní ověření
g Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informace o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v osobní železniční dopravě pomocí jízdního řádu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v osobní železniční dopravě pomocí informačního systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v autobusové dopravě pomocí jízdního řádu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v autobusové dopravě pomocí informačního systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit následující doklady:

- doklad o znalosti anglického nebo německého nebo ruského jazyka v minimální úrovni jazykových znalostí B1

 

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Znalost organizace práce a pracovních postupů při provozování drážní dopravy a organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy se prokazuje v souladu s nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

 

Ověřování kompetencí

Při ověřování kompetence "Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích", kritérium hodnocení a) - dostane uchazeč 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím železniční dopravy (jeden úkol vyhledat spojení pomocí tištěného jízdního řádu a dva úkoly vyhledat spojení pomocí webových informačních systémů) a 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím autobusové dopravy (jeden úkol vyhledat spojení pomocí tištěného jízdního řádu a dva úkoly vyhledat spojení pomocí webových informačních systémů); kritérium hodnocení b) - uchazeč vyhledá na tištěné nebo internetové mapě tři místa v České republice a tři místa v Evropě a současně vysvětlí územní uspořádání České republiky.

Při ověřování kompetence "Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě" dostane uchazeč úkoly vypočítat jízdné s návazností na úkoly z ověřování kompetence "Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích". Uchazeč dostane jeden úkol vypočítat jízdné pomocí tištěných tarifních předpisů a dva úkoly vypočítat jízdné pomocí webových informačních systémů.

Při ověřování kompetence "Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě" dostane uchazeč úkoly vypočítat jízdné s návazností na úkoly z ověřování kompetence "Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích". Uchazeč dostane jeden úkol vypočítat jízdné pomocí tištěných tarifních předpisů a dva úkoly vypočítat jízdné pomocí webových informačních systémů.

Při ověřování kompetence "Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy" - kritérium hodnocení e), kompetence "Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy" - kritérium hodnocení g), kompetence "Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobních železniční dopravě" - kritérium hodnocení a), a kompetence "Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě" - kritérium hodnocení a), kde je požadováno písemné ověření s ústním vysvětlením, uchazeč písemně uvede postupy, pravidla, tarifní a přepravní podmínky požadované v jednotlivých kritériích a následně ústně vysvětlí jejich praktickou aplikaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČD Cargo, a. s.