Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dílenský montážník nábytku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Využívat jednoduché počítačové aplikace při montáži a seřizování nábytkových komponentů a mechanismů (tabulky a grafy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat nábytkové dílce podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit potřebné kování a komponenty pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, nástroje, ruční elektrické strojky pro jednotlivé operace podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seřízení a běžnou údržbu nářadí, nástrojů, ručních elektrických strojků Praktické předvedení
c Předvést vytvoření konstrukčních spojů a následné spojení dílců Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit dílec nebo výrobek do konečné podoby po strojním opracování ‒ úprava vnitřních rohů po frézování, úprava přesahů, úprava nedofrézovaných a nedobroušených míst Praktické předvedení
e Ručně olepit boční plochy a upravit do konečné podoby Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, částí nábytkových sestav Ústní ověření
b Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku, částí nábytkových sestav Praktické předvedení a ústní ověření
c Zasklít a osadit výplně dřevěných a hliníkových rámů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkompletovat a dokončit výrobky menších rozměrů Praktické předvedení a ústní ověření
e Doladit seřízení kování, závěsů, výsuvů, mechanismů, zámků dle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Očistit a ověřit správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení
g Zkontrolovat stabilitu (odolnost proti převrácení) smontovaného nábytku při otevřených dveřích nebo vysunutých zásuvkách Praktické předvedení
h Zkontrolovat kvalitu provedení a případné nedostatky odstranit bez poškození funkčnosti a estetiky Praktické předvedení a ústní ověření
i Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při práci dílenského montážníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k montáži 3 typů skříněk s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí (dle platných norem). Minimálně jedna skříňka musí mít lepený korpus. U vyšších nebo zásuvkových skříní je třeba zkontrolovat, zda při otevření dveří nebo vysunutí zásuvek je nábytek stabilní a odolný proti překlopení. Pokud tomu tak není, musí být skříň opatřena kováním, kterým bude u zákazníka upevněno ke zdi.

1. skříňka s minimálně 3 zásuvkami, z toho 1 zásuvka může být skrytá a minimálně 2 zásuvky musí být opatřeny relingovým systémem s organizéry

2. skříňka s výsuvným úložným systémem (koše na tříděný odpad nebo police pro rohové skříňky)

3. skříňka s výklopnými dvířky s vyklápěcími mechanismy

Minimálně dvě čelní plochy (dveře nebo zásuvková čela) musí mít rámovou konstrukci (jedna dřevěná a jedna hliníková) s minimálně jednou skleněnou výplní

Při hodnocení uchazeče je vhodné se zaměřit např. na tyto činnosti:

  • Práce s dodanou technologickou a výrobní dokumentací, orientace v normách
  • Příprava a kontrola nábytkových dílců a komponentů
  • Seřízení a běžná údržba nářadí, nástrojů a ručních elektrických strojků
  • Práce s nářadím, nástroji a ručními elektrickými strojky
  • Předmontáž kování a komponentů
  • Montáž nábytku z připravených dílců
  • Montáž vnitřního a vnějšího vybavení, mechanismů a komponentů
  • Kontrola stability skříněk a skříní s otevřenými dveřmi nebo vysunutými zásuvkami.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Dřevařský magazín

JITONA, a. s.

DŘEVO DRUŽSTVO Měřín