Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace a kusovníku matracové jádro z hlediska zadaných parametrů (rozměry matracového jádra a jeho nosnost podle váhové kategorie uživatele) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat tvarovací, pružicí a pomocné materiály a polotovary podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat a změřit vybrané materiály a polotovary Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje nebo zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů podle zadání a zvoleného postupu práce Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu
b Vysvětlit ovládání, činnost, nastavení parametrů a způsob obsluhy vybraných strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
c Popsat základní principy údržby zvolených strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu zvolených čalounických materiálů na daný polotovar podle rozměrů, přesnosti tvaru a dalších kvalitativních parametrů uvedených ve výkresové dokumetaci a kusovníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků, rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit tvarování výplňových dílů z hlediska hodnot sledovaných parametrů a kvality matracového jádra Ústní ověření v reálném provozu
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s čalounickými materiály a polotovary při jejich skladování Praktické předvedení
b Předvést manipulaci s matracovými jádry při skladování Praktické předvedení
c Vyjmenovat rizika skladování čalounických materiálů, polotovarů, matracových jader Ústní ověření v reálném provozu
d Uvést požární rizika při manipulaci, skladování a zpracování výplňových materiálů, lepidel, balicích PE fólií Ústní ověření
e Uvést zdravotní rizika při používání čalounických strojů a zařízení (respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a ošetření případných nehod) Ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem při výrobě matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid na pracovišti Praktické předvedení
b Objasnit vznik a druhy odpadů při výrobě matracových jader Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu z výroby a balení matracových jader Ústní ověření
d Naložit s odpadem v souladu s legislativními požadavky Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a přepravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matracov#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč při zkoušce:

 • vybere, zkontroluje a změří materiály a polotovary pro výrobu matracových jader podle zadání
 • vybere a popíše v reálném prostředí obsluhu strojů pro zpracování pěnových materiálů
 • navrhne technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra
 • posoudí kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků (rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů).

 

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

 • respektování předloženého zadání a technické dokumentace
 • použití různých druhů hlavních čalounických materiálů, např. pružinových koster, rozličných druhů měkkých pěnových materiálů a dalších
 • stanovení rozměrů matracového jádra (určení správné velikosti vzhledem k požadované velikosti matrace, pro kterou je jádro určeno).

 

Odborné kompetence na speciálních elektronicky řízených strojích a zařízeních nelze ověřovat praktickým předvedením z bezpečnostních a dalších důvodů (možnost poškození nesprávným nastavením a neodbornou manipulací).

Ověření odborných kompetencí zaměřených na práce se stroji a strojními zařízeními, které uchazeč vybere v reálném provozu (způsob ověření “Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu”) bude pokračovat formou odpovědí na otázky týkající se ovládání strojů nebo zařízení, nastavení parametrů, vysvětlení činnosti strojů nebo zařízení, posuzování průběhu a výsledků procesu, hodnot sledovaných parametrů, kvality produktů, způsobu reagování na různé situace.

 

Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými předpisy, měření materiálů i hotových matracových jader musí být v souladu s platnými normami.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem “Ústní ověření v reálném provozu” se požaduje zodpovězení zadaných otázek, stručné vysvětlení popisované činnosti nebo obhajoba zvoleného postupu řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení" bude posuzováno bezpečné nebo rizikové chování uchazeče v reálném provozu.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-015-H Výrobce matracových jader a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby matracových jader.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici výrobní provoz se zajištěnou dodávkou potřebných energií odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a čalounickou dílnu se skladovacím prostorem.

Potřebné materiálně-technické vybavení:

 • Stroje a zařízení (strojní vybavení) na dělení, tvarování a spojování materiálů, tj. horizontální, vertikální řezací a tvarovací stroje, ruční elektrický nebo pneumatický strojek na dělení měkkých pěnových materiálů, stříkací pistole na čalounická lepidla podle druhu používaného lepidla při výrobě matracových jader
 • Technologické vybavení pro výrobu a balení matracových jader: např. pracovní a pomocné stoly s půdorysnými rozměry stolových desek odpovídajících půdorysným rozměrům největších vyráběných matracových jader, odvíjecí zařízení na balicí fólii a nástroje k bezpečnému dělení fólie, nádoby na třídění odpadu
 • Sklad čalounických materiálů a matracových jader vybavený technologickým zařízením pro manipulaci a skladování čalounických materiálů a matracových jader
 • Technologické vybavení pro skladování materiálů pro výrobu matracových jader a hotových matracových jader
 • Úklidové prostředky pro úklid pracoviště: např. smetáček, lopatka, bílý hadr
 • Platné české technické normy pro kvalitu a měření čalounických materiálů a matrací
 • Zadání pro výrobu matracových jader: technologické postupy, výkresová dokumentace různých matracových jader
 • Měřidla: svinovací pásmo kovové délky min. 5 m, pevný dřevěný nebo kovový metr, skládací třímetr nebo teleskopické měřidlo délky 3 m, rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s délkou ramene min. 500 mm, záznamník, psací a kreslicí potřeby na papír, na měkké pěnové materiály, na jiné materiály podle zadání
 • Nářadí na úpravu pružinových koster a připevnění izolační vrstvy: kombinované kleště, štípací kleště, sponkovací pneumatické kleště, čalounické kladívko
 • Materiály a polotovary pro výrobu matracových jader odpovídající zadání
 • Materiály pro balení matracových jader
 • Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 40 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.,

BPP, spol. s r. o.,

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace.